Website o naslijeđu Međunarodnog krivičnog suda za bivšu Jugoslaviju

Od zatvaranja MKSJ-a 31. decembra 2017., Mehanizam održava ovaj website u okviru svoje misije očuvanja i promovisanja naslijeđa međunarodnih krivičnih sudova UN-a.

 Posjetite website Mehanizma.

Žalbeno vijeće Tolimiru potvrdilo osude za genocid i jednoglasno potvrdilo doživotnu kaznu zatvora

Vijeća | | Haag |

Žalbeno vijeće u sastavu sudija Theodor Meron (predsjedavajući), sudija William H. Sekule, sudija Patrick Robinson, sudija Mehmet Güney i sudija Jean-Claude Antonetti danas je izreklo presudu u postupku protiv Zdravka Tolimira, bivšeg pomoćnika komandanta i načelnika Sektora za obavještajno-bezbjednosne poslove Glavnog štaba Vojske Republike Srpske, optuženom za zločine počinjene u enklavama Srebrenica i Žepa tokom 1995. godine.

Žalbeno vijeće je potvrdilo zaključak Pretresnog vijeća da je Tolimir bio učesnik dva udružena zločinačka poduhvata. Cilj prvog poduhvata bio je da se ubiju vojno sposobni muškarci bosanski Muslimani iz enklave Srebrenica, a cilj drugog da se bosanski Muslimani prisilno uklone iz enklava Srebrenica i Žepa. Današnja presuda Tolimiru je potvrdila osude za genocid, udruživanje radi vršenja genocida, istrebljivanje, ubistvo, progon i nečovječna djela (prisilno premještanje), na osnovu Tolimirovog učešća u ta dva udružena zločinačka poduhvata. Žalbeno vijeće je potvrdilo da je Tolimir aktivno učestvovao i značajno doprinio tim udruženim zločinačkim poduhvatima, koji su rezultirali masovnim pogubljenjima hiljada bosanskih Muslimana iz Srebrenice i prisilnim premještanjem hiljada civila iz te dvije enklave. 

Žalbeno vijeće je Tolimiru djelimično poništilo osude za genocid putem (i) nanošenja teških duševnih povreda, ali jedino u dijelu koji se odnosi na osude koje se temelje na operacijama bosanskih Srba u Žepi (uz suprotno mišljenje sudija Sekulea i Güneya) i (ii) nametanje životnih uslova smišljenih kako bi doveli do potpunog uništenja muslimanskog stanovništva istočne Bosne i Hercegovine. Žalbeno vijeće je potvrdilo da su bosanski Muslimani iz Žepe, zajedno sa Muslimanima Srebrenice i istočne Bosne i Hercegovine bili žrtve genocida. Žalbeno vijeće je također Tolimiru djelimično poništilo osude za: (i) genocid, ubistvo i istrebljivanje, ali jedino u dijelu koji se odnosi na ubijanje šest bosanskih Muslimana u blizini Trnova koje su počinili pripadnici jedinice “Škorpioni” i za (ii) genocid i istrebljivanje, ali jedino u dijelu koji se odnosi na ubijanje trojice lokalnih vođa iz Žepe počinjeno nakon prisilnog premještanja stanovništva te enklave. Žalbeno vijeće nije zadiralo u zaključak Pretresnog vijeća da ta tri slučaja lišavanja života predstavljaju ubistvo kao ratni zločin i zločin protiv čovječnosti.

Žalbeno vijeće je potvrdilo Tolimirovu doživotnu kaznu zatvora.

Žalbeno vijeće je odbacilo preostale Tolimirove žalbene osnove. Sudija Antonetti podnio je djelimično suprotno i djelimično izdvojeno mišljenje. Sudija Güney i sudija Sekule podnijeli su djelimično suprotna mišljenja.

Prvobitna optužnica protiv Zdravka Tolimira podignuta je 2005 godine. On je bio u bjekstvu do hapšenja 31. maja 2007. godine. Suđenje je počelo 26. februara 2010. Presuda Pretresnog vijeća izrečena je 12. decembra 2012. Žalbeni postupak je zaključen 27. februara 2014.

Međunarodni sud je podigao optužnice protiv ukupno 20 lica za zločine počinjene u enklavama Srebrenica i Žepa i oko njih tokom ljeta 1995. godine. Današnjom presudom okončani su postupci protiv 16 optuženih, dok su postupci protiv Radovana Karadžića, Ratka Mladića, Jovice Stanišića i Franka Simatovića još uvijek u toku.

Od svog osnivanja, Međunarodni sud je podigao optužnice protiv 161 lica za teška kršenja humanitarnog prava počinjena na teritoriji bivše Jugoslavije od 1991. do 2001.  godine. Postupci protiv 147 lica su okončani.