Website o naslijeđu Međunarodnog krivičnog suda za bivšu Jugoslaviju

Od zatvaranja MKSJ-a 31. decembra 2017., Mehanizam održava ovaj website u okviru svoje misije očuvanja i promovisanja naslijeđa međunarodnih krivičnih sudova UN-a.

 Posjetite website Mehanizma.

28. plenarna sjednica sudija MKSJ

Press Release . Communiqué de presse . Saopštenje
za javnost

(Isključivo za medije. Nije službeni dokument.)
CHAMBERS
CHAMBRES
SUDSKA
VIJEĆA
 

Hag, 18. jula 2003.

JL/P.I.S./772-t


28. PLENARNA SJEDNICA SUDIJA MKSJ


U skladu sa Statutom, sudije Međunarodnog krivičnog suda za
bivšu Jugoslaviju su u četvrtak 17. jula 2003. održale
28. plenarnu sjednicu.


Tokom sjednice, sudije su raspravljale o izmjenama i dopunama Pravilnika
o postupku i dokazima po prijedlozima koje je pripremila komisija za Pravilnik.


Nakon usvajanja Rezolucije Savjeta bezbjednosti broj 1481 kojom se sudije
ad litem ovlašćuju da rješavaju u pretpretresnom
postupku, sudije su unijele izmjene i dopune u pravila 62, 65 bis
(A) i 65 ter (A) kako bi omogućile da sudije ad litem
predsjedavaju u postupku prvog stupanja optuženog pred sud i statusnim
konferencijama i da zasjedaju u funkciji pretpretresnog sudije.


U nastojanju da se obezbijede bolji uslovi za efikasnije vođenje
postupaka, sudije su unijele značajne izmjene u pravilo 73 bis,
koje sada sudijama daje diskreciono pravo da odrede broj mjesta zločina
i događaja koje će tužilac koristiti kao reprezentativan
za zločine koji se navode u optužnici. Konačna odluka o
tome za koja mjesta zločina ili događaj će izvesti dokaze
ostaje tužiocu.


Izmijenjeno i dopunjeno pravilo 73 bis glasi:


Pravila 73 bis

Pretpretresna konferencija


(A) Prije početka suđenja pretresno vijeće će održati
pretpretresnu konferenciju.


(B) U svjetlu spisa koji je pretpretresni sudija podastro pretresnom
vijeću u skladu s pravilom 65 ter (L)(i), pretresno vijeće
može pozvati tužioca da skrati procijenjeno vrijeme glavnog
ispitivanja za neke svjedoke.


(C) U svjetlu spisa koji je pretpretresni sudija podastro pretresnom
vijeću u skladu s pravilom 65 ter (L)(i), pretresno vijeće
će, nakon što sasluša tužioca odrediti:


(i) broj svjedoka koje tužilac može pozvati, i


(ii) vrijeme koje će se tužiocu staviti na raspolaganje
za izvođenje dokaza.


(D) Nakon što sasluša tužioca, pretresno vijeće
može odrediti broj mjesta zločina ili događaja navedenih
u jednoj ili više optužbi, a u vezi sa kojima tužilac
može izvesti dokaze, a koji se – kada se u obzir uzmu sve
relevantne okolnosti, uključujući i zločine koji se navode
u optužnici – njihovu prirodu i vrstu, mjesta gdje su navodno
počinjeni, njihovu rasprostranjenost i žrtve – mogu
smatrati razumno reprezentativnim za zločine za koje tereti optužnica.


(E) Nakon početka suđenja tužilac može podnijeti
zahtjev da se promijeni odluka u vezi s brojem mjesta zločina ili
događaja za koje može izvesti dokaze ili brojem svjedoka koje
može pozvati, ili može da zatraži dodatno vrijeme za
izvođenje dokaza, a pretresno vijeće može odobriti taj
zahtjev Tužilaštva ukoliko smatra da to nalaži interesi
pravde.


Izmjene i dopune Pravilnika o postupku i dokazima će stupiti na
snagu sedam dana nakon objavljivanja zvaničnog teksta na engleskom
i francuskom.


Sudije su na plenarnoj sjednici takođe odobrile godišnji izvještaj
za 2002.-2003. godinu.


*****