Website o naslijeđu Međunarodnog krivičnog suda za bivšu Jugoslaviju

Od zatvaranja MKSJ-a 31. decembra 2017., Mehanizam održava ovaj website u okviru svoje misije očuvanja i promovisanja naslijeđa međunarodnih krivičnih sudova UN-a.

 Posjetite website Mehanizma.

Bivšoj Jugoslovenskoj republici Makedoniji upućen zahtjec da ustupi nadležnost Međunarodnom krivičnom sudu za bivšu Jugoslaviju u pet sudskih predmeta

Press Release . Communiqué de presse . Saopštenje
za javnost

(Isključivo za medije. Nije službeni dokument.)

CHAMBERS
CHAMBRES
SUDSKA
VIJEĆA
 

Hag,
7. oktobra 2002.

CC/P.I.S./700-tBIVŠOJ
JUGOSLOVENSKOJ REPUBLICI MAKEDONIJI UPUĆEN ZAHTJEV DA USTUPI NADLEŽNOST
MEĐUNARODNOM KRIVIČNOM SUDU ZA BIVŠU JUGOSLAVIJU U PET SUDSKIH
PREDMETA

 

U petak
4. oktobra 2002., Pretresno vijeće I, u sastavu: sudija Liu (predsjedavajući),
sudija El Mahdi i sudija Orie donijeli su odluku po zahtjevu za ustupanje
nadležnosti koji je tužilac MKSJ-a uputio Bivšoj jugoslovenskoj republici
Makedoniji (BJRM).


Ovaj
zahtjev je podnesen 5. septembra, a rasprava u kojoj je učestvovao
državni tužilac BJRM je održana 25. septembra.


Tužilac
MKSJ-a je tražio da Pretresno vijeće izda službeni zahtjev nadležnim
organima BJRM-a da Međunarodnom krivičnom sudu za bivšu Jugoslaviju
ustupe nadležnost nad pet istraga i krivičnih postupaka u vezi sa
navodnim zločinima koje su izvršile Oslobodilačka narodna armija
(ONA) i makedonske snage u BJRM tokom 2001. godine:


predmet
"Vodstvo ONA"
predmet
"Građevinski radnici firme 'Mavrovo'"

predmet
"Lipkovsko jezero"
istraga
"Ljuboten"
istraga
"Neprošteno"

Pretresno
vijeće je odobrilo zahtjev.


Tužilac
MKSJ-a je takođe zatražio od sudskog vijeća da izda nalog nadležnim
organima BJRM-a da Međunarodnom krivičnom sudu za bivšu Jugoslaviju
ustupe nadležnost nad "svim sadašnjim i budućim istragama i
krivičnim gonjenjima" u vezi sa navodnim zločinima koje
su izvršili pripadnici Oslobodilačka narodna armija (ONA) tokom 2001.
i navoda u vezi s aktivnostima makedonskih snaga protiv civila makedonskih
Albanaca tokom iste godine.


Pretresno
vijeće je odbilo ovaj dio zahtjeva tužioca.


Imajući
u vidu princip uporedne nadležnosti MKSJ-a i nacionalnih sudova i činjenicu
da se "Međunarodni sud, u nastavku svoje misije mora koncentrisati
samo na počinioce koji su bili na višim funkcijama", Vijeće
je zaključilo da se čini neprimjerenim (…) tražiti ustupanje
nadležnosti MKSJ-u za sve sadašnje i buduće istrage i krivična
gonjenja, bez obzira na njihovu potencijalnu ozbiljnost (…) ili status
navodnih počinilaca."


*****


Primjerak
gorenavedenih odluka možete dobiti od Službe za odnose sa javnošću.


Odluke
se takođe nalaze i na Internet stranici Međunarodnog suda.