Website o naslijeđu Međunarodnog krivičnog suda za bivšu Jugoslaviju

Od zatvaranja MKSJ-a 31. decembra 2017., Mehanizam održava ovaj website u okviru svoje misije očuvanja i promovisanja naslijeđa međunarodnih krivičnih sudova UN-a.

 Posjetite website Mehanizma.

Dragan Obrenović se izjasnio krivim za progone kao zločin protiv čovječnosti

Press Release . Communiqué de presse . Saopštenje za javnost
(Isključivo za medije. Nije službeni dokument.)
TRIAL CHAMBER
CHAMBRE DE 1ERE INSTANCE
PRETRESNO VIJEĆE
 

Hag, 21. maj 2003.
JL/P.I.S./756-t

DRAGAN OBRENOVIĆ SE IZJASNIO KRIVIM ZA PROGONE KAO ZLOČIN PROTIV ČOVJEČNOSTI

Dana 21. maja 2003. Pretresno vijeće I u sastavu: sudija Liu Daqun (predsjedavajući), sudija Volodymyr Vassylenko i sudija Carmen Maria Argibay, održalo je pretres povodom "Zajedničkog prijedloga za razmatranje sporazuma o krivici između Dragana Obrenovića i Tužilaštva".

Prijedlog se odnosio na sporazum o krivici usaglašen iymeđu strana, u skladu sa kojim bi se optuženi izjasnio krivim po tački 5 Izmijenjene spojene optužnice, progoni na političkoj, rasnoj i vjerskoj osnovi kao zločin protiv čovječnosti. U zamjenu za Obrenovićevo izjašnjavanje o krivici i njegovu Ťpotpunu saradnju sa Tužilaštvomť, kao što je navedeno u sporazumu, Tužilaštvo je saglasno da postupi na sljedeći način:

"Tužilac će Pretresnom vijeću preporučiti da izrekne kaznu u rasponu od 15 do 20 godina i da se optuženom u izvršenje kazne uračuna vrijeme koje je proveo u pritvoru MKSJ-a. Optuženi će svoju preporuku za kaznu dati nakon što preda svoj memorandum pred izricanje kazne.

U trenutku kad Pretresno vijeće prihvati Sporazum o izjašnjavanju o krivici, tužilac će, bez štete po prava ijedne od strana, predložiti da se odbace ostale optužbe protiv Dragana Obrenovića sadržane u Optužnici."

Pretresno vijeće je izjavilo da se uvjerilo da su u sporazumu o krivici ispunjeni uslovi iz pravila 62 bis Pravilnika o postupku i dokazima i shodno tome proglasilo optuženog krivim po tački 5 optužnice.

Datum pretresa za izricanje kazne će biti naknadno određen.

*****

Integralni tekst Sporazuma o krivici: http://www.icty.org/x/cases/obrenovic/pros/bcs/obr-plea030520b.htm