Website o naslijeđu Međunarodnog krivičnog suda za bivšu Jugoslaviju

Od zatvaranja MKSJ-a 31. decembra 2017., Mehanizam održava ovaj website u okviru svoje misije očuvanja i promovisanja naslijeđa međunarodnih krivičnih sudova UN-a.

 Posjetite website Mehanizma.

Duško Sikirica i Damir Došen: Pretresno vijeće III donijelo pismeno presudu povodom prijedloga odbrane za donošenje oslobađajuće presude

Press Release . Communiqué de presse . Saopštenje
za javnost

(Isključivo za medije. Nije službeni dokument.)

REGISTRY
GREFFE
SEKRETARIJAT
 

Hag,
6. septembar 2001.

XT/P.I.S./615-t


DUŠKO SIKIRICA I DAMIR DOŠEN:

PRETRESNO VIJEĆE III DONIJELO PISMENU PRESUDU POVODOM PRIJEDLOGA ODBRANE
ZA DONOŠENJE OSLOBAĐAJUĆE PRESUDE

Dana
3. septembra 2001. Pretresno vijeće III je u skladu sa svojom usmenom
odlukom izrečenom 21. juna 2001. donijelo pismenu presudu povodom
prijedloga odbrane za donošenje oslobađajuće presude.


Između
ostalog, Pretresno vijeće je odbacilo tačke 1 (genocid) i 2 (saučesništvo
u genocidu) optužnice protiv Duška Sikirice, kao i tačke 12-15 (mučenje,
nehumana djela i okrutno postupanje) optužnice protiv Damira Došena.


Kao
standard za ocjenjivanje mogućnosti primjene pravila 98 bis
Pravilnika o postupku i dokazima o prijedlogu odbrane za donošenje oslobađajuće
presude, Pretresno vijeće III je usvojilo test koji je izložilo u
svojoj Odluci povodom prijedloga odbrane za donošenje oslobađajuće
presude od 6. aprila 2000. u predmetu Tužilac protiv Darija Kordića
i Marija Čerkeza
.


U
pogledu Duška Sikirice
: Pretresno vijeće je našlo da ovo "nije
slučaj iz koga bi se jasno mogla vidjeti namjera da se uništi značajan
broj bosanskih Muslimana ili bosanskih Hrvata
". Takođe nije
smatralo da postoji "dovoljno osnova u dokaznim materijalima kako
bi se zaključilo da je postojala namjera da se uništi značajan
dio stanovništva bosanskih Muslimana ili bosanskih Hrvata, kao što je
njihovo vođstvo, bilo unutar ili izvan logora Keraterm.
"
Pretresno vijeće je zaključilo da se postojanje namjere da se
djelomično unište bosanski Muslimani ili bosanski Hrvati "ne
može zaključiti na osnovu dokaznih materijala, bilo da se kao kriterijum
uzme namjera da se uništi značajan broj pripadnika grupe u odnosu
na njen ukupan broj, bilo namjera da se uništi značajan dio grupe,
kao što je njeno vođstvo.
" Pretresno vijeće je ocijenilo
da "nisu izvedeni dokazi koji pokazuju postojanje specifične
namjere da se unište bosanski Muslimani ili bosanski Hrvati kao takvi,
to jest kao grupa, za razliku od pojedinačnih pripadnika te grupe
."


Preteresno
vijeće je zaključilo da se na osnovu dokaznih materijala ne može
utrvrditi da je Duško Sikirica imao vrlo specifičnu namjeru koja se
zahtijeva članom 4(2) Statuta, da djelomično uništi bosanske Muslimane
ili bosanske Hrvate kao grupu. Pretresno vijeće je naglasilo da dva
elementa navedena u uvodnom djelu člana 4(2) Statuta – "namjera
da se grupa uništi djelimično ili da se uništi grupa kao takva moraju
postojati kumulativno
". Međutim, Pretresno vijeće je
smatralo da nijedan element nije zadovoljen dokazima koje je izvelo Tužilaštvo.
Ukratko, Pretresno vijeće je konstatovalo da se "iz dokaza
koje je izvelo Tužilaštvo
", ne može izvesti "specifična
namjera da se u cijelosti ili djelimično uništi neka nacionalna, etnička,
rasna ili vjerska grupa kao takva
".


U
pogledu Damira Došena
: Pretresno vijeće je konstatovalo da "nema
dokaza koji Damira Došena dovode u vezu sa incidentom koji se navodi
"
u vezi sa tačkama 12-15 optužnice (mučenje, nehumana djela i okrutno
postupanje).


*****