Website o naslijeđu Međunarodnog krivičnog suda za bivšu Jugoslaviju

Od zatvaranja MKSJ-a 31. decembra 2017., Mehanizam održava ovaj website u okviru svoje misije očuvanja i promovisanja naslijeđa međunarodnih krivičnih sudova UN-a.

 Posjetite website Mehanizma.

Duško Sikirica i Damir Došen se potvrdno izjasnili o krivici

Press Release . Communiqué de presse . Saopštenje
za javnost

(Isključivo za medije. Nije službeni dokument.)

PRETRESNO VIJECE
TRIAL
CHAMBER
CHAMBRE DE 1RE INSTANCE
 

Hag,
19. septembar 2001.

SP/P.I.S./620tDUŠKO SIKIRICA
I DAMIR DOŠEN SE POTVRDNO IZJASNILI O KRIVICIDanas, 19. septembra 2001., Duško
Sikirica i Damir Došen su se potvrdno izjasnili o krivici po tački
3 druge izmijenjene optužnice od 20. decembra 2000, koja ih tereti
za progon, zločin protiv čovječnosti.


Izjašnjavanje o krivici je učinjeno
u skladu sa dogovorima sklopljenim između optuženih i optužbe,
oba od 7. septembra 2001., prema kojima se optužba složila da,
nakon što Pretresno vijeće prihvati potvrdna izjašnjavanja
o krivici, povuče sve druge tačke optužnice protiv Sikirice
i Došena. Uz to, optužba je preporučila Pretresnom vijeću
izricanje kazne od najmanje 10 a najviše 17 godina zatvora za Sikiricu,
i najmanje pet a najviše sedam godina zatvora za Došena. Nadalje,
optužba i optuženi su se složili da se neće žaliti
na kazne koje izrekne pretresno vijeće ako se one nađu unutar
raspona o kojem su se strane dogovorile.


Tokom da današnjeg pretresa, Pretresno
vijeće III (sudije Robinson (predsjedavajući), May i Fassi Fihri)
izjavilo je da pridaje veliku važnost paragrafu 5(e) dogovora, u kojima
stoji da "nakon što su strane razmotrile dokazni materijal
prezentiran na suđenju, strane se slažu da činjenice navedene
u Sporazumu o izjašnjavanju o krivici tačno opisuju odgovornost
optuženih".


Prihvatajući da su potvrdna izjašnjavanja
o krivici optuženih u skladu sa odredbama pravila 62bis Pravilnika
o postupku i dokazima pošto su učinjena dobrovoljno, uz informiranost
optuženih, pošto nisu dvosmislena i pošto postoji dovoljna
činjenična osnova da se zločin dogodio i da su optuženi
bili umiješani, Pretresno vijeće je ipak podvuklo da će kaznu
na kraju odrediti Pretresno vijeće u skladu sa Statutom i Pravilnikom
o postupku i dokazima.


Dragan Kolundžija se 4. septembra
2001. na sličan način potvrdno izjasnio o krivici po jednoj tački
koja ga je teretila za progon, zločin protiv čovječnosti,
što je bio dio Sporazuma o izjašanjavanju o krivici sklopljenog
sa optužbom. U skladu sa sporazumom, optužba se složila da
povuče ostale četiri tačke optužnice protiv Kolundžije
i preporučilo Pretresnom vijeću izricanje kazne od najmanje tri
a najviše pet godina zatvora.


Pretresno vijeće je naložilo
da se podnesak optužbe o kazni
za svu trojicu optuženih dostavi do 1. oktobra 2001. Kolundžija,
Sikirica i Došen moraju dostaviti podneske o kazni do 3. Oktobra
2001
. Pretresi o kazni održaće se od 8. do 11. oktobra
2001
.


*****