Website o naslijeđu Međunarodnog krivičnog suda za bivšu Jugoslaviju

Od zatvaranja MKSJ-a 31. decembra 2017., Mehanizam održava ovaj website u okviru svoje misije očuvanja i promovisanja naslijeđa međunarodnih krivičnih sudova UN-a.

 Posjetite website Mehanizma.

Haradinaj i Balaj oslobođeni svih optužbi, Brahimaj proglašen krivim za okrutno postupanje i mučenje u objektu u Jablanici

Saopštenje za javnost
VIJEĆA
((Isključivo za medije. Nije službeni dokument.)
 
 
 
  
 Hag, 3. april 2008.
NJ/MOW/PR1232t
 
 
 HARADINAJ I BALAJ OSLOBOĐENI SVIH OPTUŽBI

BRAHIMAJ PROGLAŠEN KRIVIM ZA OKRUTNO POSTUPANJE I MUČENJE
U OBJEKTU U JABLANICI
 

Pretresno veće I Međunarodnog suda danas je oslobodilo Ramusha Haradinaja i Idriza Balaja svih optužbi po kojima su se teretili za odgovornost za ratne zločine i zločine protiv čovečnosti počinjene na Kosovu u periodu od marta do septembra 1998. godine. Trećem optuženom, Lahiju Brahimaju, izrečena je kazna zatvora u trajanju od šest godina za okrutno postupanje i mučenje dva lica u štabu Oslobodilačke vojske Kosova (OVK) u Jablanici.

Haradinaj, Balaj i Brahimaj bili su optuženi za učešće u udruženom zločinačkom poduhvatu čiji cilj je bio da OVK uspostavi potpunu kontrolu nad područjem Dukađin na severozapadu Kosova, putem protivpravnog uklanjanja, zlostavljanja i ubijanja srpskih ili romskih civila s Kosova, kao i kosovskih Albanaca za koje se pretpostavljalo da sarađuju sa srpskim snagama.

Tokom predmetnog perioda, Haradinaj je bio komandant OVK na području Dukađina, Balaj je bio komandant jedinice “Crni orlovi” u sastavu OVK, a Brahimaj je bio pripadnik OVK s bazom u štabu OVK u Jablanici, opština Đakovica.


Veće je svu trojicu optuženih oslobodilo optužbi po svim tačkama za zločine protiv čovečnosti. Dokazi koje je izvelo tužilaštvo “Veću nisu uvek omogućili da izvede zaključak o tome da li je krivično delo počinjeno ili da li je u to bila upletena OVK, kako se navodi”.


“Dokazi u vezi s nekim drugim tačkama optužnice ukazuju na mogućnost da su žrtve možda bile odabrane prvenstveno iz razloga koji su se odnosili na njih lično, a ne zato što su bile pripadnici ciljanog civilnog stanovništva”, zaključile su sudije. Sudije su takođe konstatovale da zlostavljanje, prisilno premeštanje i ubijanje srpskih i romskih civila, kao i civila kosovskih Albanaca, “nije bilo takvih razmera, odnosno nije bilo toliko učestalo, da bi dopustilo zaključak o postojanju napada protiv civilnog stanovništva.”


Ova trojica optuženih teretili su se po 19 tačaka za kršenje zakona i običaja ratovanja, uključujući ubistvo, mučenje, silovanje i okrutno postupanje. Veće je zaključilo da su veliki broj zločina iz Optužnice, naročito onih do kojih je došlo u objektu u Jablanici, počinili vojnici OVK.


Pretresno veće je zaključilo da se na osnovu izvedenih dokaza nije van razumne sumnje uverilo da je postojao udruženi zločinački poduhvat usmeren protiv civila, pa, prema tome, trojica optuženih nisu mogli da učestvuju u njemu.


U vezi s optužbama kojima se trojica optuženih terete za ubistvo 30 lica na području kanala Radonjićkog jezera, Veće je bilo mišljenja da se “samo sedam od tih ubistava može dokazati van razumne sumnje i da su ih izvršili vojnici OVK. Dokazi izvedeni u vezi s izvršiocima i okolnostima preostalih navedenih ubistava neprecizni su, nedorečeni ili jednostavno ne postoje.”


Tužilaštvo je trojicu optuženih takođe teretilo individualnom krivičnom odgovornošću za planiranje, podsticanje, naređivanje, pomaganje i podržavanje mnogih od zločina iz Optužnice. Pretresno veće je smatralo da postoje dovoljni dokazi u prilog samo dve od tih tačaka, i to u vezi sa samo jednim optuženim – Lahijem Brahimajem.


Brahimaj je proglašen krivim za lično učešće u okrutnom postupanju i mučenju svedoka 6, koji je od sredine juna bio zatočen u objektu u Jablanici. On je takođe proglašen krivim za okrutno postupanje i mučenje zbog svoje uloge u saslušanjima svedoka 3, koji je u julu 1998. godine bio zatočen u štabu u Jablanici. Nakon saslušanja, Brahimaj je dvema ženama odevenim u crne uniforme rekao da se vežbaju na svedoku, nakon čega su one počele da udaraju tog svedoka. Obe žrtve su bile zatočene i izložene zlostavljanu i diskriminaciji na osnovu pretpostavke da sarađuju ili imaju veze sa Srbima.


Sudija Alphonsus Orie je istakao značajne poteškoće s kojima je Veće bilo suočeno prilikom obezbeđivanja svedočenja većeg broja svedoka. Veće je tokom suđenja saslušalo iskaze skoro stotinu svedoka, od kojih su za njih 34 bile odobrene zaštitne mere, a za 18 izdat obavezujući nalog za svedočenje.


Sudija Orie je izjavio da je “Veće […] steklo snažan utisak da se suđenje odvijalo u atmosferi u kojoj se svedoci nisu osećali bezbedno”.


Pretresno veće je naložilo da se Haradinaj i Balaj bez odlaganja puste na slobodu iz Pritvorske jedinice Ujedinjenih nacija. Brahimaj će biti vraćen u Pritvorsku jedinicu Međunarodnog suda i tamo čekati izvršenje kazne zatvora u trajanju od šest godina koja mu je izrečena. U izdržanu kaznu mu se uračunava vreme koje je proveo u pritvoru od marta 2005. godine.


Suđenje je počelo 5. marta 2007. godine, a izvođenje dokaza tužilaštva okončano je u novembru 2007. godine. Sva tri tima odbrane opredelila su se da ne izvode dokaze. Završne reči su saslušane od 21. do 23. januara 2008. godine.


Od prvog pretresa u novembru 1994. godine, Međunarodni sud je podigao optužnice protiv 161 lica za teška kršenja humanitarnog prava počinjena na teritoriji bivše Jugoslavije u periodu od 1991. do 2001. godine. Završeni su postupci protiv 111 lica. Neće biti podizane dalje optužnice.

Kompletan tekst sažetka ove presude može se naći na sledećim linkovima:


Engleski:  http://www.icty.org/x/cases/haradinaj/tjug/en/080403_Haradinajetal._summary_en.pdf
Albanski:  http://www.icty.org/x/cases/haradinaj/tjug/sq/080403.pdf
Francuski:  http://www.icty.org/x/cases/haradinaj/tjug/fr/080403_Haradinaj_et_al._summary_fr.pdf
Srpski:  http://www.icty.org/x/cases/haradinaj/tjug/bcs/080403bcs_summary.pdf 

 

*****
Međunarodni krivični sud za bivšu Jugoslaviju
Za više informacija stupite u kontakt s našom Službom za medije/komunikacije
Tel.: +31-70-512-5343; 512-5356 Fax: +31-70-512-5355 - Email: press [at] icty.org (  )