Website o naslijeđu Međunarodnog krivičnog suda za bivšu Jugoslaviju

Od zatvaranja MKSJ-a 31. decembra 2017., Mehanizam održava ovaj website u okviru svoje misije očuvanja i promovisanja naslijeđa međunarodnih krivičnih sudova UN-a.

 Posjetite website Mehanizma.

Izjava Claude Jorde, predsjednika Međunarodnog kriviènog suda za bivšu Jugoslaviju

Press Release . Communiqué de presse . Saopštenje
za javnost

(Isključivo za medije. Nije službeni dokument.)

PRESIDENT

PREDSJEDNIK

 

Hag, 20. aprila 2000.

JL/P.I.S./495-t


IZJAVA CLAUDE JORDE,
PREDSJEDNIKA MEĐUNARODNOG

KRIVIČNOG SUDA ZA BIVŠU JUGOSLAVIJU


Nakon izjave Carle Del Ponte, tužioca Međunarodnog krivičnog
suda za bivšu Jugoslaviju (MKSJ), a u vezi sa odlukom da se odobri privremeno
puštanje na slobodu Sime Zarića i Miroslava Tadića, predsjednik
Suda, djelujući u skladu sa svojim mandatom i ne komentarišući
pravosudne aspekte postupka, želeo bi navesti sljedeće:


Iako su tužilac i advokati odbrane u novembru 1999. zajedno tražili
ranije zakazivanje rasprave pred Pretresnim vijećem, nije bilo moguće
nastaviti sa ovim postupkom prije završetka postupka povodom navoda
o nepoštivanju Suda koje je tužilac pokrenuo protiv Milana Simića
i njegovog advokata Branislava Avramovića. Iako je Pretresno vijeće
objavilo svoju odluku po ovom pitanju, još nije izdato pismeno obrazloženje
(pogledati saopštenje za javnost broj 483).


Pored toga, neki od optuženih u ovom predmetu još nisu predali
svoje predpretresne podneske dok je postupak objelodanjivanja od strane
tužioca još uvijek u toku.


Takođe treba navesti da tek treba riješiti prigovor Stevana
Todorovića, jednog od optuženih u ovom predmetu, na zakonitost njegovog
hapšenja. Pored toga, tužilac je podnio zahtjev za dozvolu za ulaganje
žalbe protiv naloga da Todoroviću objelodani neke od dokumenata.


U tom smislu, Predsjednik želi navesti da je predmet spreman za
fazu suđenja tek onda kada su spremne obje strane.


Predsjednik takođe želi primijetiti da je Žalbeno vijeće
svoju odluku da odbije zahtjev tužioca za dozvolu za ulaganje žalbe
na odluku Pretresnog vijeća, obrazložilo na sljedeći način:
"Tužilac nije uspio dokazati takvu grešku od strane Pretresnog vijeća
i da, stoga, zahtjev za "iznošenjem dovoljnih razloga" prema potpravilu
65(D) Pravilnika o postupku i dokazima nije zadovoljen
."


*****