Website o naslijeđu Međunarodnog krivičnog suda za bivšu Jugoslaviju

Od zatvaranja MKSJ-a 31. decembra 2017., Mehanizam održava ovaj website u okviru svoje misije očuvanja i promovisanja naslijeđa međunarodnih krivičnih sudova UN-a.

 Posjetite website Mehanizma.

Izjava predsjednika Merona o osnivanju specijalnog vijeća za ratne zločine pri sudu Bosne i Hercegovine

PREDSJEDNIK
Saopštenje za javnost.
(Isključivo za medije. Nije službeni dokument.)
Hag, 13. juni 2003.
JL/P.I.S./761-t

Izjava predsjednika Merona o osnivanju specijalnog vijeća za ratne zločine pri sudu Bosne i Hercegovine

Predsjednik Me|unarodnog krivičnog suda za bivšu Jugoslaviju (MKSJ) sudija Theodor Meron upravo se vratio iz Sarajeva, gdje je prisustvovao sastancima Upravnog odbora Vijeća za  provedbu mira. Osim toga, Meron se sastao sa bosanskohercegovačkim ministrom pravde g. Kovačem, predsjednikom Suda BiH sudijom Ragu`em i zamjenicom dr`avnog tužtelja g|om Medždom Kreso, sa kojima je razgovarao o budućoj saradnji. U svojim obraćanjima Vijeću za provedbu mira, predsjednik Meron je izrazio sna`nu podršku uspostavljanju specijalnog vijeća za ratne zločine pri Sudu Bosne i Hercegovine.

Predsjednik Meron je izrazio zadovoljstvo odlukom Upravnog odbora, donesenom jednoglasno, da podrž projekat osnivanja vijeća za ratne zločine i da zaduž Ured viskog predstavnika (OHR)  da osnuje radnu grupu za provedbu koju bi sačinjavale različite organizacije. Radnom grupom bi predsjedavali OHR i odgovarajuć organi vlasti BiH uz pomoć MKSJ-a i drugih me|unarodnih organizacija.

Predsjednik Meron je izrazio podršku osnivanju vijeća za ratne zločine i uvjerenje da će se ono u potpunosti vladati prema me|unarodnim standardima ljudskih prava i propisanog sudskog postupka.  Naglasio je da će osnivanje vijeća imati va`nu ulogu u uspostavljanju vladavine prava i sudskih institucija u Bosni i Hercegovini, te kao dio strategije okončanja mandata Me|unarodnog suda.

Predsjednik Meron je podsjetio da je u izjavi od 23. jula 2002. Vijeće sigurnosti Ujedinjenih naroda definiralo osnovni zadatak Me|unarodnog suda kao koncentriranje na “krivično gonjenje i su|enje političkih, vojnih i paravojnih vo|a za koje se sumnja da su odgovorni za teška kršenja me|unarodnog humanitarnog prava počinjena na području bivše Jugoslavije od 1991., a ne na ni`e-rangirane učesnike.”

Ustvrdio je da će krivični postupci za ratne zločine na Sudu BiH imati posebno sna`an odjek, s  obzirom na to da bi se su|enja odr`avala tamo gdje su se zločini dogodili i gdje žve `rtve tih zločina. PomoćI da Me|unarodni sud na primjeren način završI svoj rad bi tako|er značI dati sna`nu podršku pomirenju i ostvarenju pravde u regionu, rekao je Meron. Posebno je va`no da bi, dok bi u početku u radu vijeća za ratne zločine učestvovale i strane i domaće sudije i tužtelji, postepeno došlo do smanjenja broja stranih sudija i tužtelja i odgovarajućeg porasta broja domaćih.

Ipak, predsjednik je jasno dao do znanja da, ukoliko Me|unarodni sud `eli da u potpunosti ispuni svoj historijski zadatak u ime me|unarodne zajednice, Radovan Karadžć i Ratko Mladić moraju biti privedeni i mora im biti su|eno pred Me|unarodnim sudom.

Predsjednik je prihvatio da u septembru, zajedno sa lordom Ashdownom, prezentira projekat Vijeću sigurnosti Ujedinjenih naroda.