Website o naslijeđu Međunarodnog krivičnog suda za bivšu Jugoslaviju

Od zatvaranja MKSJ-a 31. decembra 2017., Mehanizam održava ovaj website u okviru svoje misije očuvanja i promovisanja naslijeđa međunarodnih krivičnih sudova UN-a.

 Posjetite website Mehanizma.

Izricanje presude po žalbi u predmetu Krnojelac

Press Release . Communiqué de presse . Saopštenje
za javnost

(Isključivo za medije. Nije službeni dokument.)
APPEALS CHAMBER
CHAMBRE D’APPEL
ŽALBENO VIJEĆE
 

Den Haag, 15. septembra 2003.

FH/P.I.S./782-t


IZRICANJE PRESUDE PO

ŽALBI U PREDMETU KRNOJELAC


U srijedu, 17. septembra 2003., Žalbeno vijeće
u sastavu: predsjedavajući sudija Claude Jorda, sudija Wolfgang Schomburg,
sudija Mohamed Shahabudeen, sudija Mehmet Güney i sudija Carmel Agius,
izreći će presudu u predmetu Tužilac protiv Milorada
Krnojelca
u sudnici I u 15:00 sati.


PODACI O OPTUŽNICI


U trećoj izmijenjenoj optužnici od 25. juna 2001., navodi se da su od početka aprila 1992. do sredine jula 1992. srpske vojne snage preuzele kontrolu nad Fočom i okolnim selima. Srpske vlasti su uhapsile bosanske Muslimane,
mještane sela u toj opštini, razdvajajući muškarce od žena, te bespravno pritvorile hiljade bosanskih Muslimana i ostalih nesrba.


Kazneno-popravni dom (KP dom) u Foči postao je glavni zatočenički objekat za muškarce. Služio je kao zatočenički objekat od aprila 1992. do oktobra 1994. Većina zatočenika, kojih je najviše u jednom trenutku bilo 760, bili su civili Muslimani, muškarci u dobi od 16 do 80 godina, uključujući i duševno zaostale, hendikepirane i teško bolesne osobe koje nisu bile optužene ni za kakve zločine.


U
optužnici se navodi da je od aprila 1992. do augusta 1993. Milorad
Krnojelac bio upravnik KP doma te se navodi da je, kao upravnik KP doma,
podvrgavao Muslimane i ostale nesrbe dugotrajnom i rutinskom zatvaranju
i zatočavanju, višekratnom mučenju i batinanju, bezbrojnim
ubistvima, dugom i učestalom prisilnom radu i nečovječnim
životnim uslovima unutar zatočeničkog objekta KP dom. Nadalje,
on je pomagao pri deportaciji ili protjerivanju većine muškaraca
bosanskih Muslimana i nesrba iz opštine Foča.


SUĐENJE


Suđenje
Miloradu Krnojelcu je počelo 30. oktobra 2000., a završne riječi
su iznesene 19. i 20. jula 2001. Tokom suđenja, koje je trajalo 76
dana, optužba je pozvala 45 svjedoka, a odbrana 31. Optužba
je podnijela 283, a odbrana 279 dokaznih predmeta.


PRESUDA


Pretresno
vijeće II u sastavu: sudija David Hunt (predsjedavajući), sudija
Florence Mumba i sudija Liu Daqun, je 15. marta 2002. izreklo presudu
kojom je Milorad Krnojelac proglašen krivim na osnovi individualne
krivične odgovornosti i krivične odgovornosti nadređenog
po dvije tačke optužnice za zločine protiv čovječnosti
i po dvije tačke za kršenja zakona ili običaja ratovanja.
Osuđen je na sedam i pol godina zatvora.


ŽALBENI POSTUPAK


Odbrana Milorada Krnojelca je 12. aprila 2002. podnijela obavijest o ulaganju
žalbe na presudu Pretresnog vijeća II. Tužilaštvo
je svoju žalbu podnijelo 15. aprila 2003. Rasprava o žalbi je
održana 14. i 15. maja 2003.


***