Website o naslijeđu Međunarodnog krivičnog suda za bivšu Jugoslaviju

Od zatvaranja MKSJ-a 31. decembra 2017., Mehanizam održava ovaj website u okviru svoje misije očuvanja i promovisanja naslijeđa međunarodnih krivičnih sudova UN-a.

 Posjetite website Mehanizma.

Izveštaj o napretku ostvarenom u strategiji okončanja rada MKSJ: Obraćanje tužioca Brammertza Savetu bezbednosti Ujedinjenih nacija

TUŽILAŠTVO
SAOPŠTENJE ZA JAVNOST
(Isključivo za medije. Nije službeni dokument.)
Hag, 5.jun 2014.
LP/OTP/PR1604t

Izveštaj o napretku ostvarenom u strategiji okončanja rada MKSJ: Obraćanja tužioca Brammertza Savetu bezbednosti Ujedinjenih nacija

Tužilac Serge Brammertz

Tužilac Serge Brammertz danas se obratio Savetu bezbednosti Ujedinjenih nacija i predstavio 21. izveštaj Tužilaštva MSKJ o napretku ostvarenom na ispunjenju njegovog mandata. Tužilac Brammertz je u svom obraćanju pružio najnovije informacije o trenutnom statusu prvostepenih i drugostepenih postupaka, saradnji država na području bivše Jugoslavije s Tužilaštvom, kao i sprovođenju Nacionalne strategije za procesuiranje ratnih zločina u Bosni i Hercegovini. Tužilac je takođe govorio o naporima Tužilaštva da svoje iskustvo, stečeno tokom prethodne 21 godine u istragama međunarodnih zločina i krivičnom gonjenju za njih, između ostalog i za zločine seksualnog nasilja, učini dostupnim.

Na samom početku tužilac je izjavio da je Tužilaštvo, kao što je bilo i predviđeno u njegovom obraćanju iz decembra prošle godine, ‘tokom perioda na koji se odnosi izveštaj završilo izvođenje svojih dokaza u svim preostalim prvostepenim postupcima’. U predmetu Karadžić, strane u postupku se sada pripremaju za podnošenje završnih pretresnih podnesaka i iznošenje završnih reči koje je zakazano za kraj avgusta, odnosno septembar. Izvođenje dokaza odbrane u predmetu Mladić počelo je 19. maja, a u predmetu Hadžić početak izvođenja dokaza odbrane je zakazan za 3. Jul, dok se i dalje čeka izricanje presude Pretresnog veća u predmetu Šešelj. Žalbeno odeljenje trenutno radi na pet žalbenih postupaka.

Govoreći o sudskoj praksi, tužilac Brammertz je istakao dva pravna presedana koji će imati ‘dalekosežan i pozitivan uticaj kako na Međunarodni sud, tako i na međunarodno krivično pravo’, koja je postavilo Žalbeno veće u predmetima Šainović idrugi i Ɖorđević. Kao prvo, Žalbeno veće je u oba ova predmeta ‘učvrstilo osnove za pozivanje visokih zvaničnika na odgovornost za zločine seksualnog nasilja u okviru nasilne kriminalne kampanje’. Kao drugo, u predmetu Šainović i drugi, Žalbeno veće je potvrdilo da “konkretna usmerenost” nije preduslov za pomaganje i podržavanje, što je sudsku praksu Međunarodnog suda vratilo u okvire i običajnog međunarodnog prava’.

Osvrćući se na saradnju država na području bivše Jugoslavije sa Tužilaštvom MKSJ, tužilac je izjavio da se saradnja odvija neometano i da Srbija, Hrvatska i Bosna i Hercegovina odgovaraju na zahteve za pomoć Tužilaštva i pomažu njegov rad na preostalim prvostepenim i drugostepenim postupcima.

Međutim, govoreći o sprovođenju Nacionalne strategije za procesuiranje ratnih zločina u Bosni i Hercegovini tužilac Brammertz je izjavio da ‘je situacija sumorna’. Posebno je istakao da je ‘vrlo mali napredak ostvaren na završetku preostalih predmeta iz Kategorije II’. Tužilac je dodao da je poslednji predmet iz Kategorije II prosleđen Bosni i Hercegovini 2009. godine i da je ‘podignuta samo jedna optužnica u vezi s tim istražnim dosijeima, dok je sedam drugih dosijea i dalje na čekanju i nije ostvaren nikakav vidljiv napredak’.  

Govoreći o opštem stanju, tužilac je izjavio da je Nacionalna strategija za procesuiranje ratnih zločina u Bosni i Hercegovini ‘značajno usporena i postoji veliki zaostatak u rešavanju predmeta’. Naglasio je da je ‘potrebno preduzimanje ozbiljnih koraka kako bi ovaj veliki broj predmeta bio okončan do zacrtanog roka krajem 2023. godine’. Tužilac Brammertz je izjavio da ovo odgađanje ‘nije prouzrokovano samo nedostatkom resursa’, nego i time što ‘nadležne institucije ne preduzimaju potrebne mere kako bi se utvrdili prioriteti u istragama ratnih zločina i krivičnom gonjenju za njih’.  

Osvrćući se na iskustva Tužilaštva ‘u vezi s istragama i krivičnim gonjenjem za zločine seksualnog nasilja’, Tužilac Brammertz je izjavio da Tužilaštvo ‘trenutno privodi kraju prvo izdanje publikacije koja će obuhvatiti najbolju praksu i naučene lekcije’ u vezi s istragama i krivičnim gonjenjem za ove zločine koji su ‘tokom sukoba u bivšoj Jugoslaviji počinjeni u šokantno velikom broju’. Napomenuo je veliki broj ovih zločina ‘i dalje nije dobio svoj sudski epilog’. Osim toga, ‘zločini seksualnog nasilja velikih razmera i dalje predstavljaju karakteristiku aktuelnih sukoba širom sveta’.

Tužilac Brammertz zaključio je svoje obraćanje osvrćući se na razvijenu praksu i naučene lekcije Tužilaštva tokom prethodne 21 godine i izjavio da ‘među akterima postoji sve veći interes za pristup ovim informacijama’ i da je Tužilaštvo ‘posvećeno tome da ih učini dostupnim’. Tužilac je izjavio da će Tužilaštvo nastavi ‘da podstiče nacionalne vlasti, posebno u Bosni i Hercegovini, da u potpunosti iskoriste resurse koji su im na raspolaganju u Tužilaštvu MKSJ kako bi obezbedili pozivanje na odgovornost za počinjene zločine’.

 

*****

Tužiočevo obraćanje

Izveštaj o strategiji okončanja rada MKSJ (na engleskom)