Website o naslijeđu Međunarodnog krivičnog suda za bivšu Jugoslaviju

Od zatvaranja MKSJ-a 31. decembra 2017., Mehanizam održava ovaj website u okviru svoje misije očuvanja i promovisanja naslijeđa međunarodnih krivičnih sudova UN-a.

 Posjetite website Mehanizma.

Konferencija tužilaca biće održana u Briselu 2. i 3. aprila 2009. godine

Saopštenje za javnost
TUŽILAŠTVO
(Isključivo za medije. Nije službeni dokument.)
 

Hag, 30. mart 2009.
OK/PR1310t


Konferencija tužilaca biće održana u Briselu 2. i 3. aprila 2009. godine


Konferencija nacionalnih tužilaca za ratne zločine iz Bosne i Hercegovine, Crne Gore, Hrvatske, Bivše Jugoslovenske Republike Makedonije i Srbije i tužilaca s Međunarodnog krivičnog suda za bivšu Jugoslaviju biće održana 2. i 3. aprila u Briselu.

Glavni cilj ove konferencije u aprilu je da dalje učvrsti regionalnu saradnju u pitanjima istraga i krivičnog gonjenja što je od ključne važnosti za nastavak krivičnog gonjenja za ratne zločine u regionu. Tužioci će razgovarati o pitanjima u vezi s njihovim aktuelnim istragama i krivičnim predmetima i izazovima povezanim s njima. Takođe će razgovarati o teku'im naporima da se oformi baza podataka o ratnim zločinima kao i o saradnji s Tužilaštvom Međunarodnog suda.

Na ovoj konferenciji će takođe biti pokrenut “Projekat obuke nacionalnih tužilaca i mladih profesionalaca iz bivše Jugoslavije u zajedničkoj organizaciji Evropske komisije i Međunarodnog krivičnog suda za bivšu Jugoslaviju”. Cilj ovog projekta je pružanje mogućnosti profesionalcima u oblasti prava s područja bivše Jugoslavije da rade zajedno s osobljem Tužilaštva Međunarodnog suda oslanjajući se na ranije i tekuće napore u izgradnji kapaciteta i prenošenju znanja.

Konferenciju tužilaca je finansirala Evropska komisija, i ona predstavlja deo stalnih napora na razvijanju regionalne saradnje koji su započeti kao inicijativa Organizacije za evropsku bezbednost i saradnju (OEBS) u novembru 2004. godine. Nakon ovih početnih napora usledili su brojni sastanci i konferencije državnih tužilaca i tužilaca za ratne zločine s područja bivše Jugoslavije uz kontinuiranu podršku Tužilaštva MKSJ. Tužilaštvo Međunarodnog suda je rešeno da nastavi saradnju s nacionalnim tužiocima i pravosudnim organima prosleđivanjem preostalih istražnih dosijea i nastavljanjem razmene stečenih znanja i ekspertize. 

Tužioci će održati konferenciju za štampu 2. aprila. Podrobnije informacije će biti objavljene naknadno.

ISTORIJAT

Regionalna saradnja u krivičnom gonjenju za ratne zločine
Novembra meseca 2004. godine OEBS je zajedno s pravosudnim i političkim vlastima u regionu započeo inicijativu koje je nazvana “Palićki proces”, po gradu u Srbiji u kojem je održan prvi sastanak u novembru 2004. godine. Ova konferencija je okupila relevantne aktere pravosuđa i državnih administracija iz Bosne i Hercegovine, Hrvatske i Srbije i Crne Gore. Tema je bila međudržavna saradnja pravosuđa u postupcima za ratne zločine. Na ovom sastanku na nivou eksperata zacrtan je niz konkretnih koraka koje su zemlje učesnice preduzele da bi unapredile regionalnu saradnju na ovom polju. Naredni sastanci su održani na Brionima (u junu 2005. godine), u Mostaru (u oktobru 2005. godine), Novom Sadu (u aprilu 2006. godine) i Zagrebu (u junu 2007. godine). Ovim sastancima su prisustvovali najviši predstavnici tužilaštava i sudova iz Bosne i Hercegovine, Hrvatske i  Srbije i Crne Gore zaduženi za istrage i suđenja za ratne zločine.
Forma ovih sastanaka postepeno se menjala i počevši od konferencije održane na Brionima u julu 2007. godine, postala je poznata kao “Brionski proces” u koji su uključeni samo tužioci. Zvaničnici MKSJ su prisustvovali svakom od ovih sastanaka u svojstvu posmatrača i doprineli ovom procesu svojim iskustvom i eksperizom.

Projekat obuke nacionalnih tužilaca i mladih profesionalaca iz bivše Jugoslavije u zajedničkoj organizaciji Evropske komisije i Međunarodnog krivičnog suda za bivšu Jugoslaviju
Glavna svrha programa Tužioci za vezu je osposobljavanje nacionalnih tužilaca kako bi se bavili velikim brojem predmeta za ratne zločine počinjene tokom sukoba u bivšoj Jugoslaviji kroz “obuku na poslu”, što uključuje upotrebu elektronskih baza podataka i procedura za dobijanje pristupa poverljivom materijalu na osnovu Pravilnika o postupku i dokazima MKSJ. Takođe je zamišljeno da te osobe mogu služiti za vezu s nacionalnim tužilaštvima za ratne zločine u svojim državama, što bi im omogućilo da vrše pretrage i da se konsultuju s osobljem Tužilaštva Međunarodnog suda o predmetima koji se istražuju ili krivično gone na nacionalnom nivou.

Određeno osoblje javnih tužilaštava iz bivše Jugoslavije dobiće direktan pristup znanju i iskustvu, podacima i informacijama koje ima Tužilaštvo Međunarodnog suda i imaće priliku da rade zajedno s osobljem Tužilaštva Međunarodnog suda, a posebno s Timom za prosleđivanje predmeta i tranziciju, koji je zadužen za saradnju s nacionalnim tužilaštvima. Sem ovoga, tužioci koji će posetiti Međunarodni sud imaće priliku da se konsultuju sa stručnjacima Tužilaštva Međunarodnog suda o relevantnim predmetima, a imaće i priliku da se upoznaju s metodologijama pretraga i pregledanja velike količine materijala koje primenjuju kriminalistički analitičari Tužilaštva Međunarodnog suda.

Glavni cilj programa Mladi stručnjaci u poseti je investiranje u obrazovanje i obuku mladih pravnika iz bivše Jugoslavije koji imaju poseban interes za rad na predmetima za ratne zločine, kako bi se na taj način investiralo u budući kapacitet zemalja nastalih od bivše Jugoslavije za efikasno bavljenje kompleksnim predmetima ratnih zločina.

Mladi pravnici imaće priliku da pomognu Tužilaštvu Međunarodnog suda u osnovnom radu, što uključuje rad na dokazima kao i pravna pitanja i prisustvovati će predavanjima i prezentacijama na različite teme koje se odnose na rad Tužilaštva Međunarodnog suda, kao i Međunarodnog suda uopšte.

*****
Međunarodni krivični sud za bivšu Jugoslaviju
Za više informacija stupite u kontakt s našom Službom za medije/komunikacije
Tel.: +31-70-512-5343; 512-5356 Fax: +31-70-512-5355
- Elektronska pošta: press [at] icty.org