Website o naslijeđu Međunarodnog krivičnog suda za bivšu Jugoslaviju

Od zatvaranja MKSJ-a 31. decembra 2017., Mehanizam održava ovaj website u okviru svoje misije očuvanja i promovisanja naslijeđa međunarodnih krivičnih sudova UN-a.

 Posjetite website Mehanizma.

Međunarodni krivični sud za bivšu Jugoslaviju objavljuje poziv za dostavljanje radova za konferenciju o naslijeđu koja će se održati u junu 2017.

Međunarodni sud | Hag |

O okviru svojih skupova pod nazivom “Dijalozi o naslijeđu MKSJ”, Međunarodni krivični sud za bivšu Jugoslaviju (“MKSJ) organizuje konferenciju o naslijeđu MKSJ-a, koja će se održati u sedmici koja počinje 19. juna 2017., u Sarajevu, Bosna i Hercegovina. Pozivamo vas da uzmete učešće u radu ovog skupa.

S obzirom na predviđeno zatvaranje MKSJ-a 31. decembra 2017., konferencija ima za cilj da omogući drugima da se u svom radu oslone na dostignuća MKSJ-a tokom 24 godine njegovog postojanja. Zamisao je da se održi niz dinamičnih dijaloga s akterima koji mogu prenijeti ono što je Međunarodni sud razvio u nove oblasti, s posebnim osvrtom na ulogu nacionalnih aktera. Konferencija će istražiti na koji način rad MKSJ-a može formulisati odgovore na zvjerstva i međunarodne zločine na nacionalnom nivou, i to na brojnim poljima.

Primjeri tema o kojima će se raspravljati na konferenciji:

 • Institucionalno I administrativno naslijeđe – npr. zaštita i podrška svjedoka -  podrška nakon svjedočenja: potrebe i resursi; reparacije i status žrtava; rodno osjetljiva podrška svjedocima.
 • Normativno naslijeđe – sinergije, ukrštanje i neusaglašenost između sudske prakse MKSJ-a, nacionalnih jurisdikcija, regionalnih sudova i drugih međunarodnih sudova; s posebnim osvrtom na: uticaj sudske prakse MKSJ-a na nacionalne jurisdikcije, naprimjer, u regionu bivše Jugoslavije; i načine na koje nacionalni zakoni i sudska praksa oblikuju međunarodnu pravdu.
 • Operativno naslijeđe/komplementarnost – izazovi s kojima se suočilo Tužilaštvo u istragama i krivičnom gonjenju zločina proisteklih iz sukoba, uključujući izazove u formulisanju predmeta protiv lica na rukovodećim položajima i dobijanju pristupa dokazima; izazovi s kojima se Tužilaštvo susreće u pogledu izgradnje kapaciteta i rezultati; stajališta u pogledu operativnih izazova s kojima se suočavaju nacionalne jurisdikcije I moguća/provjerena rješenja (uključujući lekcije naučene i primijenjene iz iskustava Tužilaštva).
 • Naslijeđe o pristupu pravdi za žene – razvoj sudske prakse u vezi sa seksualnim nasiljem počinjenim za vrijeme sukoba; učešće žena u pravosudnim procesima; rad s NVO-ima i civilnim društvom na pronalaženju svjedoka; zaštita osjetljivih svjedoka/žrtava; mehanizmi kompenzacije za žrtve seksualnog nasilja u nacionalnim jurisdikcijama.
 • Participativno naslijeđe  – odbrana na međunarodnim krivičnim suđenjima pred međunarodnim i domaćim sudovima; istrage koje vodi odbrana; organizacije i službe koje okupljaju advokate odbrane; prava optuženih.
 • Istorijsko naslijeđe – istorijska vrijednost  obimnih spisa MKSJ-a; spisi kao sredstvo borbe protiv poricanja; pristup spisima i arhivima MKSJ-a u regionu; značaj jednostavnog pristupa informacijama i sudskim bazama podataka.
 • Vansudsko naslijeđe – MKSJ i njegova ograničenja; u kojoj mjeri jedna pravosudna institucija može doprinijeti miru i pomirenju; kako popuniti tu prazninu putem vansudskih mehanizama; značaj memorijalizacije i jačanja vladavine prava kroz izgradnju kapaciteta.
 • Ostavljanje u naslijeđe: outreach aktivnosti – šta bi trebalo da budu obim i ciljevi outreacha u pogledu naslijeđa MKSJ-a nakon njegovog zatvaranja; kakve su potrebe lokalnih zajednica u pogledu naslijeđa MKSJ-a; kakvu odgovornosti imaju različiti društveni akteri – npr. političari, novinari, pravna zajednica, civilno društvo?

Svi zainteresovani koji žele da izlože svoje radove na konferenciji, trebaju poslati prijavu Komitetu za naslijeđe MKSJ na email adresu:  ictylegacydialogues [at] un.org.

Sažeci radova mogu se poslati na engleskom, francuskom i bosanskom/hrvatskom/srpskom jeziku.

Prijave moraju uključivati:

 1. Sažetak rada dužine 300 riječi;
 2. Ime autora, titulu i afilijaciju (gdje je to primjenjivo);
 3. Radnu biografiju/CV autora; i
 4. Kontakt detalje autora, uključujući broj telefona i email adresu.

Rok za dostavu prijava je 15. decembar 2016.

Autori čije prijave budu prihvaćene biće pozvani do 15. januara 2017. ili približno tog datuma, da dostave kompletne radove, dok se prvi nacrti radova trebaju dostaviti do 15. aprila 2017.  Podnošenjem prijave autor potvrđuje da će biti na raspolaganju u Sarajevu (ili na nekoj drugoj lokaciji u regionu) u junu 2017. kako bi učestvovao na konferenciji. U zavisnosti od raspoloživih sredstava, MKSJ će nastojati da pokrije troškove putovanja i/ili smještaja odabranih autora.