Website o naslijeđu Međunarodnog krivičnog suda za bivšu Jugoslaviju

Od zatvaranja MKSJ-a 31. decembra 2017., Mehanizam održava ovaj website u okviru svoje misije očuvanja i promovisanja naslijeđa međunarodnih krivičnih sudova UN-a.

 Posjetite website Mehanizma.

Milan Milutinović prebačen na Međunarodni krivični sud za bivšu Jugoslaviju.

Press Release . Communiqué de
presse . Saopštenje za javnost

(Isključivo za medije. Nije službeni dokument.)

REGISTRY
GREFFE
SEKRETARIJAT
 

Hag, 20. januara 2003.

JL/P.I.S./724-t


MILAN MILUTINOVIĆ
PREBAČEN
NA MEĐUNARODNI
KRIVIČNI
SUD ZA BIVŠU JUGOSLAVIJU


Milan Milutinović
je danas, 20. januara 2003. prebačen
u Pritvorsku jedinicu Međunarodnog
krivičnog
suda za bivšu Jugoslaviju. Datum i vreme njegovog prvog stupanja pred
Sud, kada će
se od njega tražiti
da se izjasni o optužbama
koje su podignute protiv njega, biće
objavljeni narednih dana.


Optuženi


Milan Milutinović
je rođen 19. decembra
1942. u Beogradu, u Srbiji. Obavljao je brojne visoke državne
funkcije u Srbiji i SRJ, uključujući
i funkciju predsednika Srbije, na koju je izabran 21. decembra 1997. Na
toj funkciji je bio do 29. decembra 2002.


U optužnici
Milošević
i drugi "Kosovo" (IT-99-37) navodi se da je Milan Milutinović
bio član
zajedničkog
zločinačkog
poduhvata koji je za cilj imao isterivanje znatnog dela albanskog stanovništva
Kosova sa teritorije pokrajine Kosovo u nastojanju da se obezbedi trajna
srpska kontrola nad ovom pokrajinom.


Kao predsednik Srbije, Milan Milutinović
je bio član
Vrhovnog saveta odbrane SRJ i učestvovao
je u donošenju odluka koje su se ticale korišćenja
Vojske Jugoslavije (VJ). Pored ovlašćenja
koja je imao po svojoj funkciji, Milan Milutinović
je takođe
imao de facto uticaj ili kontrolu nad mnogim institucijama koje
su bile ključne
ili uključene
u vršenje zločina
koji su navedeni u optužnici.
Takođe
je imao kontrolu nad funkcijama i institucijama koje su obično
pod nadležnošću
vlade Srbije i skupštine Srbije i njenih autonomnih pokrajina.


Milan Milutinović
je bio predstavnik SRJ i glavni pregovarač
na konferencijama i međunarodnim
pregovorima uključujući
i preliminarne pregovore o prestanku vatre u Bosni i Hercegovini u avgustu
i septembru 1995., pregovorima o prekidu NATO bombardovanja Bosne i Hercegovine
u septembru 1995., Dejtonskim mirovnim pregovorima u novembru 1995. i
pregovorima u Rambujeu u februaru 1999.


Optužnica


Činjenični
navodi


U optužnici
se navodi da je Milan Milutinović,
zajedno sa drugim članovima
zajedničkog
zločinačkog
poduhvata planirao, podsticao, naredio, počinio
ili na drugi način
pomagao i podržavao
rasprostranjenu ili sistematsku kampanju terora i nasilja uperenu protiv
albanskog civilnog stanovništva koje živi
na Kosovu u SRJ. Snage SRJ i Srbije preduzele su operacije usmerene protiv
kosovskih Albanaca sa ciljem da se znatan deo kosovskog albanskog stanovništva
protera sa Kosova. Ove dobro planirane i iskoordinirane operacije su uključivale
i nasilno isterivanje i interno raseljavanje stotine kosovskih Albanaca
iz njihovih kuća
stvarajući
atmosferu straha i pritiska primenom sile, pretnje silom i delima nasilja.
Te operacije su uključivale
i kampanju uništavanja imovine albanskih civila na Kosovu što je u nekim
slučajevima
dovelo do toga da su čitave
oblasti postale nenastanjive za kosovske Albance. Snage SRJ i Srbije su
činile široko rasprostranjena ili sistematska dela brutalnosti i
nasilja nad albanskim civilima na Kosovu da bi održale atmosferu straha,
stvorile haos i podstakle stalni strah od smrti.


Hiljade kosovskih
Albanaca priključile su se konvojima bežeći
iz svojih domova kako bi pobegli iz ove atmosfere terora koju su održavale
snage SRJ i Srbije. Ovi konvoji su zaustavljani na kontrolnim punktovima
na kojima su snage SRJ i Srbije
podvrgavale raseljene kosovske Albance batinanjima, otimačini, razbojništvu,
maltretiranju, napadima, protivpravnom lišavanju slobode
i ubijanju. Mnogi drugi kosovski Albanci koji su isterani iz svojih domova
ali se nisu priključili
konvojima koji su napuštali
Kosovo, umrli su usled teških vremenskih uslova, nedovoljnih količina
hrane, neadekvatne medicinske nege i iscrpljenosti. Snage SRJ i Srbije
kontrolisale su i koordinirale kretanje tih kosovskih Albanaca raseljenih
unutar Kosova sve dok i oni napokon nisu bili proterani
sa Kosova. U nastojanju da se proterani kosovski Albanci odvrate od povratka
svojim domovima, snage SRJ i Srbije harale su i pljačkale
njihovu ličnu
i poslovnu imovinu. Kosovskim Albancima su pljačkali
novac i druge dragocenosti, uključujući
i lična
vozila i imovinu koju su posedovali. Na kraju, snage SRJ i Srbije sistematski
su oduzimale i uništavale lične
isprave i saobraćajne
dozvole za vozila koja su pripadala albanskim civilima na Kosovu kako
bi se izbrisao svaki trag prisustva deportovanih kosovskih Albanaca na
Kosovu i kako bi im se uskratilo pravo na povratak domovima.


Sve ove operacije su za posledicu imale
prisilnu deportaciju približno
800.000 civila kosovskih Albanaca.


Optužbe


U optužnici se Milan Milutinović
na osnovu individualne krivične odgovornosti (član 7(1) Statuta)
i krivične odgovornosti nadređenog (član 7(3)) tereti za:


kršenja zakona i običaja ratovanja (član 3) ubistvo,
zločine protiv čovečnosti (član 5(d)) - deportacije,
zločine protiv čovečnosti (član 5(i)) - druga
nečovečna dela (prisilno premeštanje),
zločine protiv čovečnosti (član 5(a)) - ubistva
i
zločine protiv čovečnosti (član 5(h)) - progoni
na političkoj, rasnoj ili verskoj osnovi.