Website o naslijeđu Međunarodnog krivičnog suda za bivšu Jugoslaviju

Od zatvaranja MKSJ-a 31. decembra 2017., Mehanizam održava ovaj website u okviru svoje misije očuvanja i promovisanja naslijeđa međunarodnih krivičnih sudova UN-a.

 Posjetite website Mehanizma.

Milan Vujin, prethodni pravni zastupnik Duska Tadića, proglašen krivim za nepoštovanje suda i kažnjen novčanom kaznom u iznosu od nlg 15.000

Press Release . Communiqué de presse . Saopštenje za javnost
(Isključivo za medije. Nije službeni dokument.)

APPEALS CHAMBER

CHAMBRES D’APPEL

ŽALBENO VIJEĆE

Hag, 31. januar 2000.

CC/P.I.S./467-t


MILAN VUJIN, PRETHODNI PRAVNI ZASTUPNIK DUŠKA TADIĆA,

PROGLAŠEN KRIVIM ZA NEPOŠTOVANJE SUDA I KAŽNJEN

NOVČANOM KAZNOM U IZNOSU OD NLG 15.000


Danas, u ponedjeljak 31. januara 2000., Žalbeno vijeće Međunarodnog krivičnog suda za bivšu Jugoslaviju (MKSJ), u sastavu sudija Shahabuddeen (predsjedavajući), Cassese, Nieto-Navia, Mumba i Hunt, izreklo je Presudu o nepoštivanju Suda protiv Milana Vujina, prethodnog pravnog zastupnika Duška Tadića.


Navodi o nepoštovanju Suda proizišli su iz ponašanja g. Vujina između septembra 1997. i aprila 1998., kada je bio glavni branilac Duška Tadića u vezi sa žalbom na Presudu od 7. maja 1997., te na Presudu o kazni od 14. jula 1997. Žalbeno vijeće je takođe prihvatilo dokazni materijal u vezi sa događajima koji su se desili izvan tog perioda s ciljem “da se pokaže određeni slijed ponašanja ili da se objasne događaji do kojih je došlo u tom periodu.”


Dokazni materijali koji je predočilo Žalbeno vijeće odnose se na navodno ponašanje g. Vujina, a mogu se svrstati u sljedeće skupine:


(1) iznošenje teze Žalbenom vijeću u podršku zahtjeva za izvođenje dodatnih dokaza (“zahtjev u skladu s pravilom 115”), za koju je g. Vujin znao da je lažna.


(i) u vezi sa težinom koju treba dati izjavama Mlađe Radića, koji je optužen od strane Međunarodnog suda, i


(ii) u vezi sa odgovornošću još jednog optuženika, Gorana Borovnice, za ubistvo dvojice policajaca, djelo za koje je osuđen Duško Tadić;


(2) manipuliranje predloženim svjedocima;


(i) pokušajima da se izbjegne da svjedoci identificiraju osobe koje su možda bile odgovorne za zločine za koje je osuđen Duško Tadić, i


(ii) nagovaranjem svjedoka da lažu ili da ne kažu istinu prilikom davanja izjava u vezi s tim, i


(3) podmićivanje svjedoka kako bi ga se navelo da ne kaže istinu.


PRESUDA


Žalbeno vijeće jednoglasno je zaključilo


(1) “da je respondent u prilog zahtjeva u skladu s pravilom 115 iznio tezu za koju je znao da je lažna, i to u odnosu na težinu koju valja dati izjavama Mlađe Radića i u vezi s odgovornošću Gorana Borovnice za ubistvo dvojice policajaca Muslimana, i:


(2) da je respondent manipulisao svjedocima A i B, pri čemu je pokušavao izbjeći da oni u svojim izjavama identificiraju osobe koje su možda krive za krivična djela za koja je Tadić osuđen,”


te se izvan svake razumne sumnje uvjerilo da takvo ponašanje predstavlja nepoštivanje Suda. Vijeće je dalje


naložilo g. Vujinu da plati globu u iznosu od NLG 15.000 sekretaru Međunarodnog suda u roku od 21 dana,


uputilo sekretara “da razmotri brisanje” g. Vujina sa spiska za dodjelu branilaca, kao i da podnese “prijavu” profesionalnom udruženju kojem pripada,


naložilo da se razni dokumenti koji se odnose na taj predmet objave gdje je to moguće.