Website o naslijeđu Međunarodnog krivičnog suda za bivšu Jugoslaviju

Od zatvaranja MKSJ-a 31. decembra 2017., Mehanizam održava ovaj website u okviru svoje misije očuvanja i promovisanja naslijeđa međunarodnih krivičnih sudova UN-a.

 Posjetite website Mehanizma.

Novo obavještenje predsjednika Pocara Savjetu bezbjednosti o misiji i strategiji okončanja rada Međunarodnog suda

Novo obavještenje predsjednika Pocara Savjetu bezbjednosti o misiji i strategiji okončanja rada Međunarodnog suda

Saopštenje za javnost
(Isključivo za medije. Nije službeni dokument.)
PREDSEDNIK

Hag, 7. juni 2006.
LM/MOW/1084t
 

NOVO OBAVJEŠTENJE PREDSJEDNIKA POCARA SAVJETU BEZBJEDNOSTI
O MISIJI I STRATEGIJI OKONČANJA RADA MEĐUNARODNOG SUDA

Predsjednik Međunarodnog suda, sudija Fausto Pocar, danas je Savjetu bezbjednosti Ujedinjenih nacija podnio najnoviji izvještaj o sprovođenju misije i strategije okončanja rada Međunarodnog suda, u kojem je dao kratak pregled napretka u sudskim postupcima i obavijestio članove Savjeta o inovativnim reformama, te pozvao države članice na punu saradnju kako bi Međunarodni sud mogao ispuniti svoj mandat.

U svom obraćanju predsjednik Pocar je obavijestio članove Savjeta o napretku koji je ostvaren po sudskim postupcima od njegovog posljednjeg obraćanja Savjetu bezbjednosti u decembru 2005. godine. Konstatujući da su pretresna vijeća zasjedala u šest suđenja istovremeno te su se bavila sa 22 predmeta u pretpretresnoj fazi, izrazio je posebno zadovoljstvo činjenicom da je prvo od tri glavna predmeta s većim brojem optuženih koji se odnose na ukupno 21 optuženog počelo u aprilu 2006. i da je početak suđenja u druga dva predmeta zakazan za početak jula, nekoliko mjeseci ranije nego što je prvobitno planirano. Dalje je konstatovao da je Žalbeno vijeće je izdalo odluke po 127 žalbi, uključujući tri na presude. Predsjednik je podsjetio da je do danas Međunarodni sud optužio 161 osobu i okončao postupke protiv 94 optuženih. Osim toga, Žalbeno vijeće je okončalo 12 predmeta i postupaka koji su se pred MKSR vodili protiv 16 optuženih.

Predsjednik Pocar je takođe istakao niz konkretnih mjera koje su sudije nedavno provele kako bi se povećala efikasnost suđenja. Među preduzetim koracima važno je pomenuti izmjenu prakse djelovanja Međunarodnog suda usvojenu 30. maja 2006. koja pretresnom vijeću ili sudijama omogućava da u pretpretresnoj fazi postupka “pozovu optužbu da smanji broj tačaka optužnice ili da upute optužbu da odabere tačke optužnice po kojima se treba nastaviti postupak”. Ta izmjena pravila 73bis Pravilnika o postupku i dokazima ima za cilj da se dodatno ojača pravo optuženog na pravično i ekspeditivno suđenje, a da se u isto vrijeme poštuje nezavisnost optužbe. Niz reformi koji su preduzete nakon što je u februaru 2006. podnesen konačni izvještaj Radne grupe za ubrzanje suđenja, koju je predvodio sudija Iain Bonomy, predstavlja pomak na Međunarodnom sudu od sudskih postupaka koje se odvijaju na inicijativu strana prema postupcima koje mnogo bliže vode sudije.

Što se tiče same bivše Jugoslavije, predsjednik Pocar je govorio o tome koliko je važno da međunarodna zajednica podrži razvoj kapaciteta lokalnih pravosuđa i pritvorskih objekata, a naročito Državnog suda Bosne i Hercegovine, kako bi se mogli na pravičan način baviti predmetima ratnih zločina. Pozvao je da se obezbijedi dovoljno sredstava kako bi se osiguralo odgovarajuće funkcionisanje svih aspekata rada ovih institucija.

U skladu sa prethodnim izvještajima, predsjednik Pocar je obavijestio Savjet bezbjednosti da pod uslovom da preostali optuženi koji se nalaze u bjekstvu budu uskoro prebačeni na Međunarodni sud i da suđenja budu tekla glatko u skladu sa nedavno uvedenim reformama, postojeći rasporedi pokazuju da bi se prvostepena suđenja pred Međunarodnim sudom trebala okončati 2009. godine. Izrazio je svoju predanost ispunjenju istorijske misije Međunarodnog suda u skladu sa strategijom okončanja rada uz puno poštovanje normi redovnog postupka i obećao razvoj dodatnih mjera za poboljšanje efikasnosti suđenja i žalbenih postupaka, kao i jačanje napora na pružanju podrške pravosudnim kapacitetima država u bivšoj Jugoslaviji kao dio nasljeđa Međunarodnog suda. Naglasio je, međutim, da ispunjenje ciljeva strategije okončanja rada zavisi od saradnje država, naročito država bivše Jugoslavije.

Današnje obraćanje predsjednika Pocara predstavlja sažetak pismenog izvještaja o statusu provođenja strategije okončanja rada Suda koji je podnesen Savjetu bezbjednosti. Glavni tužilac Međunarodnog suda, Carla Del Ponte, takođe se obratila Savjetu i pružila svoju nezavisnu procjenu. Današnja procjena pokriva period od decembra 2005. do maja 2006. i peti je šestomjesečni izvještaj podnesen nakon što je podnošenje takvih izvještaja zatražio Savjet bezbjednosti u Rezoluciji 1534, marta 2004. Svi raniji izvještaji mogu se naći na Internet stranici Međunarodnog suda.

Integralan tekst predsjednikovog govora na engleskom jeziku možete naći na sljedećoj Internet adresi: http://www.un.org/icty/ pressreal/2006/p1084e-annex.htm

*****

Postupke pred Međunarodnim sudom možete pratiti na sljedećoj adresi:
http://www.icty.org