Website o naslijeđu Međunarodnog krivičnog suda za bivšu Jugoslaviju

Od zatvaranja MKSJ-a 31. decembra 2017., Mehanizam održava ovaj website u okviru svoje misije očuvanja i promovisanja naslijeđa međunarodnih krivičnih sudova UN-a.

 Posjetite website Mehanizma.

Objavljen dogovor o izjašnjavanju o krivici u predmetu Todorović

Press Release . Communiqué de presse . Saopštenje
za javnost

(Isključivo za medije. Nije službeni dokument.)

CHAMBERS

CHAMBRES

SUDSKA
VIJEĆA

 

Hag, 13. decembra 2000.

JL/P.I.S./549-t


OBJAVLJEN DOGOVOR
O IZJAŠNJAVANJU O KRIVICI U PREDMETU TODOROVIĆ


Danas, 13. decembra 2000.,
sudija Robinson (u odsustvu sudija Hunta i Bennounae) održao je raspravu
povodom zajedničkog ex parte
i povjerljivog podneska koji su 29. novembra 2000.
podnijeli Tužilaštvo i odbrana Stevana Todorovića.


Zajednički podnesak odražava
sklopljeni dogovor o izjašnjavanju o krivici kojim bi se Todorović izjasnio
da je kriv po tački optužnice od 25. marta 1999., i to za progone na političkoj,
rasnoj i vjerskoj osnovi. što predstavlja zločin protiv čovječnosti. U
dogovoru takođe stoji da će optuženi povući sve zahtjeve koji su trenutno
u proceduri pred Pretresnim vijećem koji se odnose na raspravu s izvođenjem
dokaza o okolnostima njegovog hapšenja i na njegov
zahtjev za pravosudnu pomoć. U tom smislu on će povući navode da je njegovo
hapšenje bilo nezakonito i da su SFOR i NATO bili dio bilo kakve nezakonite
aktivnosti u vezi sa njegovim hapšenjem (vidjeti saopštenja za javnost
536 i 539).


Tužilaštvo je izjavilo
da će formalno zatražiti povlačenje
tačaka 2 do 27 optužnice protiv Todorovića i preporučiti Pretresnom vijeću
izricanje kazne koja nije kraća od 5 niti duža od 12 godina. Sudija Robinson
je na raspravi podsetio strane da konačnu odluku o kazni može donijeti
samo Pretresno vijeće.


Todorović se na raspravi
izjasnio da je kriv po tački 1 optužnice, ali će, u skladu sa pravilom
62(vi)(b) Pravilnika o postupku i dokazima Međunarodnog suda sudija Robinson
Todorovićevo potvrdno izjašnjavanje o krivici prenijeti Pretresnom vijeću
u punom sastavu tako da bi se ono, u skladu sa pravilom 62 bis,
uvjerilo da je potvrdna izjava o krivici dana dobrovoljno, da je informirana,
da nije dvosmislena i "da postoje
dovoljne činjenične osnove za postojanje krivičnog djela i sudjelovanje
optuženog u istom, bilo na osnovi nezavisnih indicija ili toga što ne
postoji nikakvo bitno neslaganje između strana u pogledu predmetnih činjenica
."


Rasprava na kojoj će se
Pretresno vijeće izjasniti da li je uvjereno da su ispoštovane odredbe
pravila 62 bis i oglasiti optuženog
krivim ukoliko jeste, zakazana je za 12. januar 2001.


Strane su dobile nalog
da do 5. januara 2001. predaju podneske u kojima će u potpunosti navesti
činjenične osnove za ovu tačku optužnice, uključujući učešće optuženog
u izvršenju zločina i izjave svjedoka.


Todorovića je SFOR uhapsio
i prebacio na Sud u septembru 1998. Na prvom pojavljivanju pred Sudom
30. septembra 1998. izjasnio se da nije kriv po svim tačkama optužnice.


*****