Website o naslijeđu Međunarodnog krivičnog suda za bivšu Jugoslaviju

Od zatvaranja MKSJ-a 31. decembra 2017., Mehanizam održava ovaj website u okviru svoje misije očuvanja i promovisanja naslijeđa međunarodnih krivičnih sudova UN-a.

 Posjetite website Mehanizma.

Obraćanje predsednika Robinsona Savetu bezbednosti Ujedinjenih nacija

Saopštenje za javnost
PREDSJEDNIK
(Isključivo za medije. Nije službeni dokument.)
 

Den Haag, 12 Decembar 2008
NJ/MOW/PR1294t


Obraćanje predsednika Robinsona Savetu bezbednosti Ujedinjenih nacija

 

U današnjem obraćanju Savetu bezbednosti Ujedinjenih nacija u kojem je predstavljen deseti Izveštaj o strategiji okončanja rada Međunarodnog suda, novoizabrani predsednik, sudija Patrick Robinson je u glavnim crtama izložio korake koji su preduzeti ka ispunjenju mandata Međunarodnog suda i naglasio važnost kontinuirane podrške međunarodne zajednice naporima Međunarodnog suda i njegovih zaposlenih u poslednjoj fazi rada Međunarodnog suda.

U svom obraćanju predsednik Robinson je stavio akcenat na brojna dosadašnja dostignuća MKSJ. Aktuelna statistika pokazuje da su od 161 lica optuženih pred Međunarodnim sudom, postupci u potpunosti okončani protiv njih 116, a da se samo u pet predmeta čeka na početak suđenja. Predsednik je naznačio da su ovi rezultati postignuti zahvaljujući rekordnoj efikasnosti i ekspeditivnosti Međunarodnog suda, napominjući da se u tri sudnice trenutno istovremeno vodi sedam suđenja, a da je početak osmog suđenja zakazan za sredinu decembra. Predsednik je podvukao da se ova dostignuća i stalna unapređenja ekspeditivnosti vođenja postupaka moraju pripisati izuzetnim naporima osoblja Međunarodnog suda i njegovih sudija i pritom je pohvalio čvrstu rešenost da se ispune ciljevi strategije okončanja rada Međunarodnog suda.

Predsednik Robinson je takođe potvrdio da je Međunarodni sud na putu da okonča većinu postupaka tokom 2009. godine, iako će se neki od postupaka produžiti u 2010. godini. Što se tiče žalbenih postupaka, predsednik je izvestio da, iako je moguće da se večina žalbenih postupaka okonča do kraja 2011. godine, verovatno je da će određeni broj žalbenih postupaka biti nastavljen i u 2012. godini. Da bi ovi rokovi bili ispunjeni, predsednik Robinson je naglasio potrebu Međunarodnog suda da zadrži ključno osoblje i sudije i zatražio od međunarodne zajednice da podrži proaktivnu politiku zadržavanja osoblja kako bi se obezbedilo pravovremeno ispunjenje mandata Međunarodnog suda.

Osvrćući se na saradnju država članica s Međunarodnim sudom, predsednik Robinson je izrazio zabrinutost u vezi s posledicama koje kasno hapšenje optuženih ima na strategiju okončanja rada Međunarodnog suda. Objasnio je da su kasna hapšenja još više zakomplikovala rad Međunarodnog suda sprečivši da se istovremeno sudi u predmetima koji su trebali da budu spojeni i vođeni kao jedan predmet, i time su izazvala znatna zakašnjenja. Predsednik je dodao da čak i u slučajevima gde predmeti mogu da se spoje, kasno hapšenje jednog od optuženih nužno ostavlja posledice na raspored suđenja u predmetu s kojim treba da bude spojeno. Predsednik Robinson je pozvao međunarodnu zajednicu da usredsredi svoje napore da bi se obezbedilo trenutno hapšenje preostale dvojice optuženih koji su u bekstvu, Ratka Mladića i Gorana Hadžića, kako bi rad Međunarodnog suda mogao biti efikasno nastavljen. Predsednik je napomenuo da bi njihovo skoro hapšenje imalo važne i pozitivne implikacije po rezidualne mehanizme, koji u tom slučaju ne bi morali da zadrže kapacitete za vođenje postupaka protiv optuženih na visokim položajima.

Predsednik Robinson je u svom izveštaju posebno napomenuo važnost učvršćivanja partnerstva s lokalnim pravosuđima. U izveštaju je naveo da je Međunarodni sud uključen u više različitih projekata izgradnje kapaciteta u bivšoj Jugoslaviji i da Organizacija za evropsku bezbednost i saradnju pomno prati postupke u 13 predmeta koji su prosleđeni lokalnim sudovima u skladu s pravilom 11bis. Predsednik Robinson je posebno naglasio predmet protiv Milana i Sredoja Lukića, čije prosleđivanje nije odobrilo Žalbeno veće, kao odličan primer činjenice da je Međunarodni sud na glasu zbog kvaliteta i efikasnosti postupaka koje se pred njim vode i potpunog poštovanja standarda pravičnog suđenja.

Predsednik Robinson je takođe izvestio da je u naporima da osigura svoje nasleđe, Međunarodni sud takođe aktivno uključen u nekoliko projekata saradnje. Jedan od ovih projekata je i Priručnik o preporučenim procedurama Međunarodnog suda, koji će uskoro biti objavljen i distribuiran uz pomoć Međuregionalnog instituta Ujedinjenih nacija za istraživanje zločina i pravde. Međunarodni sud je takođe uključen u projekat koji je preduzet u saradnji sa Organizacijom za evropsku bezbednost i saradnju, koji ima za cilj da razmotri njegove programe obuke i otvaranja prema društvenoj zajednici u bivšoj Jugoslaviji i da identifikuje preporučene procedure na ovom polju.

Predsednik Robinson se na kraju osvrnuo na sve urgentnije pitanje potrebe osmišljavanja odgovarajućih rezidualnih mehanizama nakon okončanja postupaka koji se vode pred Međunarodnim sudom. Izvestio je da se trenutno vode diskusije Radne grupe Saveta bezbednosti o Ad Hoc međunarodnim sudovima i da je poseta članova Radne grupe organizovana prošlog oktobra Međunarodnom sudu pružila jedinstvenu priliku da ih se upozna sa kompleksnošću postupaka i rada Međunarodnog suda.

Predsednik Robinson svoje obraćanje je zaključio stavljajući naglasak na izuzetna dostignuća Međunarodnog suda i njegovu ulogu u razvoju međunarodnog krivičnog prava i primenu međunarodnog humanitarnog prava. Predsednik se takođe osvrnuo na prirodu zadataka Međunarodnog suda injihov ogroman obim i kompleksnost, i pozvao Savet bezbednosti da Međunarodnom sudu obezbedi potrebne resurse u finalnoj fazi njegovog rada kako bi zadržao svoje iskusne sudije i osoblje da bi u potpunosti ispunio svoj mandat.

*****

Celokupni tekst predsednikovog obraćanja dostupan je na internet stranici Međunarodnog suda:

Na engleskom

Na francuskom

Celokupni izveštaj o proceni strategije okončanja rada Međunarodnog suda dostupan je na internet stranici Međunarodnog suda na stranici Pravna biblioteka*****
Međunarodni krivični sud za bivšu Jugoslaviju
Za više informacija stupite u kontakt s našom Službom za medije/komunikacije
Tel.: +31-70-512-5343; 512-5356 - Fax: +31-70-512-5355 - Elektronska pošta: press [at] icty.org