Website o naslijeđu Međunarodnog krivičnog suda za bivšu Jugoslaviju

Od zatvaranja MKSJ-a 31. decembra 2017., Mehanizam održava ovaj website u okviru svoje misije očuvanja i promovisanja naslijeđa međunarodnih krivičnih sudova UN-a.

 Posjetite website Mehanizma.

Odobreno privremeno puštanje na slobodu Rahima Ademija i Miodraga Jokića

Press Release . Communiqué de presse . Saopštenje
za javnost

(Isključivo za medije. Nije službeni dokument.)

REGISTRY
GREFFE
SEKRETARIJAT
 

Hag,
20. februar 2002.

CC/P.I.S./661-tODOBRENO PRIVREMENO
PUŠTANJE NA SLOBODU

RAHIMA ADEMIJA I MIODRAGA JOKIĆA


Danas, u srijedu 20.
februara 2002., Pretresno vijeće I u sastavu: sudija Daqun Liu (predsjedavajući),
sudija Amin El Mahdi i sudija Alphons Orie, izdalo je pismeni nalog kojim
je odobrilo zahtjev Rahima Ademija i Miodraga Jokića za privremeno
puštanje na slobodu. Pretresno vijeće je zamolilo sekretara Suda da
organizuje njihovo privremeno puštanje na slobodu.


Rahim Ademi


Nalog Pretresnog vijeća
je odgovor na zahtjev koji je Rahim Ademi podnio 14. decembra 2001. i
na odgovor tužioca od 21. decemebra 2001. u kojem se tužilac protivio
tom zahtjevu. Na usmenoj raspravi po zahtjevu održanoj 1. februara 2002.,
očitovale su se obje strane u postupku i potpredsjednik Vlade Republike
Hrvatske Goran Granić.


U nalogu su navedeni
uslovi kojih se optuženi mora pridržavati tokom privremenog boravka na
slobodi.


Miodrag Jokić


Nalog Pretresnog vijeća
je odgovor na zahtjev Miodraga Jokića podnesen 18. decembra 2001.
i na odgovor tužioca od 19. decembra 2001. u kojem je Tužilaštvo navelo
da se ne protivi odobrenju zahtjeva pod određenim uslovima. Obje strane
i ministar pravde Republike Srbije, Dr. Vladan Batić iznijeli su svoje
stavove pred Pretresnim vijećem 31. januara 2002.


U nalogu su navedeni
uslovi kojih se optuženi mora pridržavati tokom privremenog boravka na
slobodi.


*****


Kompletan tekst ovih naloga se na zahtjev može dobiti
od Službe za informisanje javnosti MKSJ-a i biće uskoro objavljen
na Internet stranici Suda.