Website o naslijeđu Međunarodnog krivičnog suda za bivšu Jugoslaviju

Od zatvaranja MKSJ-a 31. decembra 2017., Mehanizam održava ovaj website u okviru svoje misije očuvanja i promovisanja naslijeđa međunarodnih krivičnih sudova UN-a.

 Posjetite website Mehanizma.

Odobreno provremeno puštanje na slobodu Dragoljuba Ojdanića i Nikole Šajinovića i odgađa se do konačne odluke po žalbi Tužilaštva

Press Release . Communiqué de presse . Saopštenje
za javnost

(Isključivo za medije. Nije službeni dokument.)

TRIAL
CHAMBERS
CHAMBRES
DE 1ere INSTANCE
PRETRESNA
VEĆA
 

Hag,
27. juni 2002.

JL/P.I.S./683-t


ODOBRENO
PRIVREMENO PUŠTANJE NA SLOBODU DRAGOLJUBA OJDANIĆA I NIKOLE ŠAINOVIĆA
I ODGAĐA SE DO KONAČNE ODLUKE PO ŽALBI TUŽILAŠTVA


U sredu,
26. juna 2002, Pretresno veće III Međunarodnog krivičnog suda
za bivšu Jugoslaviju (MKSJ), u sastavu sudija Richard May (predsedavajući),
Patrick Robinson i O-Gon Kwon, izdalo pismenu odluku kojom se odobravaju
zahtevi za privremeno puštanje na slobodu koje su podneli Dragoljub Ojdanić
i Nikola Šainović, s tim što se izvršenje odluke odlaže do konačne
odluke po žalbi Tužilaštva.


Odluka
Pretresnog veća sledi zahteve za privremeno puštanje na slobodu koje
su Dragoljub Ojdanić i Nikola Šainović podneli 5. i 10. juna 2002.
i odgovor Tužilaštva koji je podnet 19. juna 2002. u kome se Tužilaštvo
suprotstavlja tim zahtevima. Nakon toga je Tužilaštvo podnelo corrigendum
21. juna 2002. kojim je tražilo da se u slučaju da Pretresno veće
odobri privremeno puštanje na slobodu jednom ili obojici optuženih, izvršenje
odluke odloži kako bi Tužilaštvo moglo da uloži žalbu.


Dana
24. juna 2002. se održao pretres po zahtevima za privremeno puštanje na
slobodu na kojem su svoje argumente iznosili i advokati odbrane i Tužilaštvo.
Predstavnici Vlade Savezne Republike Jugoslavije (SRJ) su takođe bili
prisutni i izneli su Pretresnom veću svoje mišljenje.


Pretresno
veće je odobrilo i zahteve za privremeno puštanje na slobodu i zahtev
Tužilaštva za odlaganjem izvršenja odluke i naredilo "privremeno
puštanje na slobodu Dragoljuba Ojdanića i Nikole Šainovića u skladu
sa uslovima navedenim u nalozima za privremeno puštanje na slobodu u prilogu
ove odluke.
" Pored toga, Pretresno veće je naložilo da se
"privremeno puštanje na slobodu ova dva optužena odloži do rezultata
žalbe Tužilaštva u skladu sa pravilom 65 (D), (E), (F) i (G) Pravilnika
o postupku i dokazima
".


*****

Kompletan tekst se može dobiti na zahtev od Službe za informisanje
javnosti MKSJ-a na engleskom jeziku i biće naknadno objavljen na Internet
stranici MKSJ-a.