Website o naslijeđu Međunarodnog krivičnog suda za bivšu Jugoslaviju

Od zatvaranja MKSJ-a 31. decembra 2017., Mehanizam održava ovaj website u okviru svoje misije očuvanja i promovisanja naslijeđa međunarodnih krivičnih sudova UN-a.

 Posjetite website Mehanizma.

Optužnica protiv Ramusha Haradinaja, Idriza Balaja i Lahija Brahimaja obelodanjena javnosti

Press Release . Communiqué de presse . Saopštenje za javnost
(Isključivo za medije. Nije službeni dokument.)
REGISTRY
GREFFE
SEKRETARIJAT

Hag, 10. mart 2005.
JL/MOW/946t

OPTUŽNICA PROTIV RAMUSHA HARADINAJA, IDRIZA BALAJA
I LAHIJA BRAHIMAJA OBELODANJENA JAVNOSTI

Danas 10. marta 2005, Međunarodni krivični sud za bivšu Jugoslaviju obelodanio je pojedinosti optužbi protiv Ramusha Haradinaja, Idriza Balaja i Lahija Brahimaja. Optužnicu je 4. marta 2005. godine potvrdio sudija Bonomy.

OPTUŽENI

Ramush Haradinaj zvani Smajl rođen je 3. jula 1968. u Glođanima /Gllogjan/, u opštini Dečani /Deçan/, Kosovo. Sve vreme na koje se odnosi ova Optužnica Ramush Haradinaj bio je jedan od komandanata Oslobodilačke vojske Kosova (u daljem tekstu: OVK) i imao je sveukupnu komandu nad snagama OVK u jednoj od njenih operativnih zona zvanoj Dukađin /Dukagjin/. Bio je jedan od najviših starešina OVK na Kosovu. Operativna zona Dukađin obuhvatala je opštine Peć /Peja/, Dečani, Đakovica /Gjakova/ i delove opština Istok /Istog/ i Klina /Klinë/.

Idriz Balaj zvani Toger /Togeri/ ili Poručnik rođen je 23. avgusta 1971. u Iglarevu /Gllarevë/, opština Klina na Kosovu. Sve vreme na koje se odnosi ova Optužnica, Idriz Balaj bio je pripadnik OVK i imao funkciju komandanta specijalne jedinice zvane “Crni orlovi”. Bio je potčinjen i direktno odgovoran Ramushu Haradinaju i tesno je s njim sarađivao.

Lahi Brahimaj zvani Maxhup ili Ciganin rođen je 26. januara 1970. u Jablanici/Jabllanicë, opština Đakovica, na Kosovu. On je u bliskom srodstvu s Ramushem Haradinajem. Sve vreme na koje se odnosi ova Optužnica bio je pripadnik OVK i imao je funkciju zamenika komandanta operativnog štaba Dukađin ili osobe za kontakt zone Dukađin s Glavnim štabom OVK. Baza mu se nalazila u Jablanici, bio je potčinjen i direktno odgovoran Ramushu Haradinaju i tesno je s njim sarađivao.

Prema navodima Optužnice, Ramush Haradinaj, Idriz Balaj i Lahi Brahimaj snose individualnu krivičnu odgovornost zato što su planirali, podsticali, naredili, počinili ili na drugi način pomagali i podržavali činjenje navedenih zločina. Korišćenje termia “počiniti” ovde ne znači da je svaki od ove trojice optuženih fizički počinio sve zločine koji mu se stavljaju na teret. “Činjenje” u ovoj Optužnici podrazumeva učešće svakog od ove trojice optuženih u udruženom zločinačkom poduhvatu.

UDRUŽENI ZLOČINAČKI PODUHVAT

Prema navodima Optužnice, udruženi zločinački poduhvat u kojem su optuženi učestvovali nastao je u aprilu 1998. ili pre tog meseca, a imao je za cilj da Oslobodilačka vojska Kosova (OVK) uspostavi potpunu kontrolu nad svojom operativnom zonom Dukađin, putem napada na izvesne segmente tamošnjeg civilnog stanovništva i njihovog i proganjanja, to jest putem protivpravnog uklanjanja srpskih civila s tog područja i nasilnog suzbijanja svakog stvarnog ili pretpostavljenog vida saradnje tamošnjih albanskih ili romskih civila sa Srbima. Njegov zločinački cilj je uključivao zastrašivanje, otmice, zatvaranje, premlaćivanje, mučenje i ubijanje ciljnog civilnog stanovništva

OPTUŽBE

Ramuš Haradnaj tereti se po:

17 tačaka za zločine protiv čovečnosti – kažnjive po članu 5 Statuta Međunarodnog suda, progon (maltretiranje, nehumana dela, uništavanje imovine, protivpravno zatvaranje, deportaciju ili prisilno premeštanje civila, ubistvo, silovanje); nehumana dela; deportaciju i druga nehumana dela; pritvaranje i druga nehumana dela; ubistvo i druga nehumana dela; silovanje i druga nehumana dela, i 20 tačaka za kršenja zakona i običaja ratovanja – kažnjiva po članu 3 Statuta Međunarodnog suda: okrutno postupanje, ubistva, silovanje.

Idriz Balaj i Lahi Brahimaj terete se po:

16 tačaka za zločine protiv čovečnosti – kažnjive po članu 5 Statuta Međunarodnog suda, progon (maltretiranje, nehumana dela, protivpravno zatvaranje, deportaciju ili prisilno premeštanje civila, ubistvo, silovanje); deportaciju i druga nehumana dela; pritvaranje i druga nehumana dela; ubistvo i druga nehumana dela; silovanje i druga nehumana dela, i 20 tačaka za kršenja zakona i običaja ratovanja – kažnjiva po članu 3 Statuta Međunarodnog suda: okrutno postupanje, ubistva, silovanje.

Sva dela ili propusti koji se u ovoj Optužnici optuženima stavljaju na teret odigrali su se u periodu od 1. marta 1998. do 30. septembra 1998. na teritoriji Kosova, u bivšoj Jugoslaviji i bili su usmereni protiv srpskog civilnog stanovništva i onih pripadnika albanskog i romskog/egipatskog civilnog stanovništva u opštinama Dečani, Peć, Đakovica, Istok i Klina u pokrajini Kosovo za koje se smatralo da su kolaboracionisti ili da ne podržavaju OVK.

OSNOVNE ČINJENICE

U Optužnici se tvrdi da su snage OVK pod komandom i kontrolom Ramusha Haradinaja nakon 24. marta 1998. organizovale sistematsku kampanju preuzimanja kontrole nad područjem između Glođana i Dečana, naročito nad selima Dubrava /Dubravë/, Rznić /Irzniq/, Ratiš /Ratishe/ i Dašinovac /Dashinoc/, kako bi Srbe isterale iz sela u kojima su živeli i nastavili s napadima na izbeglički logor u Babaloću /Baballoq/ kod Dečana (taj logor bio je meta sličnih napada OVK još od 1997).

U Optužnici se navodi da su snage OVK pod komandom i kontrolom Ramusha Haradinaja, uključujući “Crne orlove”, koji su bili pod direktnom komandom Idriza Balaja, maltretirale, tukle i na drugi način terale srpske i romske/egipatske civile iz tih sela, a civile koji bi ostali ili odbili da napuste svoje domove su ubijale, nastavljajući sa sličnim napadima na srpske, romske/egipatske i albanske civile smatrane kolaboracionistima. U Optužnici se dalje navodi da su pripadnici snaga OVK u zoni Dukađin izvršili mnoge otmice i da je nestalo na desetine civila. U Optužnici se navodi i to da su snage OVK pod komandom i kontrolom Ramusha Haradinaja imale punu kontrolu nad tom operativnom zonom i da nisu tolerisali prisustvo nikakvih drugih albanskih snaga koje su se borile protiv Srba, kao što su Oružane snage Republike Kosovo (OSRK).

U Optužnici stoji da je u drugoj polovini maja 1998. u štabu OVK u Jablanici formiran improvizovani zatočenički centar i da je od tada pa do avgusta 1998. tamo bilo zatočeno, tučeno i mučeno najmanje 16 osoba, od kojih nijedna nije bila borac. Za jednu od njih se zna da je preminula, a ostale se još uvek vode kao nestale.

U Optužnici se takođe navodi da su krajem avgusta i početkom septembra 1998. srpske snage privremeno povratile područje oko Glođana, kao i da je srpski forenzički tim za uviđaje sproveo istragu u blizini kanala Radonjićkog jezera, na poljoprivrednom dobru Ekonomija u Rzniću i na putu ka selu Dašinovac. Taj tim je identifikovao najmanje 39 tela i ostataka tela. Za nekoliko tih ostataka tela je utvrđeno da pripadaju srpskim, romskim i albanskim civilima koji su nestali od aprila do početka septembra 1998. na području Dukađina.

U Optužnici se tvrdi da se, kao komandant Operativne zone Dukađin, Ramush Haradinajn starao za to da snage OVK pod njegovom kontrolom deluju organizovano i disciplinovano, vršio ukupni nadzor nad planiranjem i organizovanjem operacija i uspostavio sistem u okviru kog su pojedinci izdvajani kao meta otmica, maltretiranja i ubijanja, a nezaštićeni segmenti civilnog stanovništva sistematski napadani; eliminisanjem svih suparničkih snaga OVK učvrstio je vlast sopstvenih jedinica unutar svoje zone, a napadima na srpske snage u ruralnim područjima dao je svojim snagama odrešene ruke da nameću svoju volju nezaštićenim segmentima civilnog stanovništva i da ih progone; svoju kuću je koristio kao operativni centar, a ostala sredstva porodice Haradinaj i podršku članova svoje porodice upotrebio je da bi dalje konsolidovao svoju vlast i vršio progon nad civilima. U Optužnici se tvrdi da je Haradinaj imenovao saoptužene na odgovorne položaje i držao ih na tim funkcijama, odobravajući i podstrekavajući njihovo kažnjivo ponašanje na tim položajima. Takođe se navodi da je u nekoliko navrata lično naredio i nadzirao premlaćivanja lica koja nisu aktivno učestvovala u neprijateljstvima a koja su njegove snage zatočile, te učestvovao u tim premlaćivanjima, a u drugim prilikama je, u svojstvu komandanta, svojim prisustvom i prećutnim ili otvorenim odobravanjem takvog kažnjivog ponašanja podstrekavao ili podsticao kažnjive radnje pripadnika svojih snaga. U Optužnici takođe stoji da kontrolisao dalje zatočenje, puštanje na slobodu ili lečenje lica koja je OVK zatočio u njegovoj operativnoj zoni, lično je učestvovao u otmicama lica za koja je kasnije utvrđeno da su ubijena, a najmanje jednom prilikom je, kao komandant, prećutno odobrio pogubljenje zatočenih lica.

U Optužnici se navodi da je Idriz Balaj, kao komandant specijalne jedinice “Crni orlovi”, tesno sarađivao sa Ramushem Haradinajem i pružao direktnu operativnu podršku njegovim aktivnostima, da je lično i preko vojnika pod svojom komandom više puta vršio otmice, premlaćivao, sakatio, mučio i ubijao civile i zatočena lica koja nisu aktivno učestvovala u neprijateljstvima, silovao je jednu ženu romske/egipatske nacionalnosti, lično je odlazio u zatočenički objekat Jablanica, osakatio i mučio jednog zatočenika u njemu, a svojim prisustvom, kao komandant OVK, prećutno je ili otvoreno odobravao progon i kažnjivo ponašanje drugih vojnika OVK koji su bili tamo, znajući da se funkcionisanje tog objekta zasniva na progonu i kažnjivom ponašanju. U Optužnici se takođe navodi da je Balaj pokušao da spreči pokretanje istrage i prikrije činjenice o otmicama i ubistvima civila, te bacanju njihovih tela u Radonjićko jezero.

U Optužnici se takođe tvrdi da je, kao zamenik komandanta operativnog štaba Dukađin i odgovorni lokalni komandant OVK, Lahi Brahimaj rukovodio zatočeničkim objektom OVK u Jablanici, naređivao i nadzirao premlaćivanje, mučenje i ubijanje tamošnjih zatočenika i učestvovao u njima, kao i da je lično izvršio otmicu jednog civila i odveo ga u zatočenički objekat Jablanica, gde su ga neprestano tukli, nakon čega ga je lično odveo iz zatočeničkog objekta do potencijalnog mesta pogubljenja.

Intergalni tekst Optužnice: http://www.icty.org/case/haradinaj/4#ind

Štampani primerci takođe se mogu dobiti od Službe za odnose sa sredstvima informisanja.