Website o naslijeđu Međunarodnog krivičnog suda za bivšu Jugoslaviju

Od zatvaranja MKSJ-a 31. decembra 2017., Mehanizam održava ovaj website u okviru svoje misije očuvanja i promovisanja naslijeđa međunarodnih krivičnih sudova UN-a.

 Posjetite website Mehanizma.

Pismo sekretara Međunarodnog krivičnog suda za bivšu Jugoslaviju, g. Hansa Holthausa /Hans Holthuis/, ministru pravde Savezne Republike Jugoslavije, g. Momčilu Grubaču

Press Release . Communiqué de presse . Saopštenje
za javnost

(Isključivo za medije. Nije službeni dokument.)

REGISTRY
GREFFE
SEKRETARIJAT
 

Hag,
3. maj 2001.

JL/P.I.S./588-t


PISMO SEKRETARA MEĐUNARODNOG
KRIVIČNOG SUDA

ZA BIVŠU JUGOSLAVIJU, g. HANSA HOLTHAUSA, MINISTRU PRAVDE

SAVEZNE REPUBLIKE JUGOSLAVIJE (SRJ), g. MOMČILU GRUBAČU


Kompletan tekst pisma koje je sekretar
Međunarodnog krivičnog suda za bivšu Jugoslaviju, g. Hans
Holthaus /Hans Holthuis/, 26. aprila 2001. uputio ministru pravde Savezne
Republike Jugoslavije, g. Momčilu Grubaču


26. april 2001.


Predmet broj: IT-99-37-I


Ekselencijo,


U vezi sa pismom koje Vam je 25. aprila
2001. uputila tužilac Karla Del Ponte /Carla Del Ponte/ vezano za
optužnicu protiv Slobodana Miloševića i ostalih, koju je 24.
maja 1999. potvrdio sudija Hant /Hunt/ i Nalog za hapšenje i predaju
Slobodana Miloševića, koji je 22. januara 2001. izdao sudija Hant,
kao i u vezi sa našim sastankom od 6. aprila 2001. i uveravanjima
koja su nam tom prilikom data da će gore pomenuta optužnica i
Nalog za hapšenje biti predati lično g. Miloševiću od
strane istražnog sudije nadležnog za istragu koja se protiv g.
Miloševića vodi u Vašoj zemlji.


Prema Nalogu za hapšenje i predaju,
nadležni organi Savezne Republike Jugoslavije se upućuju da tragaju
za, uhapse, pritvore i predaju g. Miloševića Međunarodnom
krivičnom sudu za bivšu Jugoslaviju (Međunarodni sud). U skladu
sa pravilom 55 Pravilnika o postupku i dokazima Međunarodnog suda,
kako bi izvršile nalog za hapšenje, nacionalne vlasti će taj
nalog uručiti optuženom i u vreme hapšenja pročitati mu
ili predati optužnicu i prava optuženog na jeziku koji razume,
i uz upozorenje na tom istom jeziku da sve što kaže može biti
upotrebljeno kao dokazni materijal.


Nalog za hapšenje i predaju dalje
upućuje nadležne organe Savezne Republike Jugoslavije da posle
izvršenog hapšenja, o tome bez odlaganja obaveste sekretara kako
bi se započelo sa pripremama za transfer g. Miloševića u sedište
Međunarodnog suda. Do sada, Međunarodni sud nije od nadležnih
organa Savezne Republike Jugoslavije dobio potvrdu da je nalog za hapšenje
izvršen u skladu sa proceduralnim zahtevima Međunarodnog suda.
Stoga Vam, uz dužno poštovanje, skrećem pažnju na činjenicu
da se od vlasti Savezne Republike Jugoslavije traži da reaguju bez
odlaganja i uz dužnu revnost kako bi se ovaj Nalog za hapšenje
pravilno i efikasno izvršio, u skladu sa članom 29 Statuta.


Alternativno, ako nacionalni nadležni
organi vlasti nisu u mogućnosti da izvrše Nalog za hapšenje
i predaju, tada, u skladu sa pravilom 59 Pravilnika o postupku i dokazima
treba o tome odmah da izveste sekretara Međunarodnog suda i detaljno
obrazlože razloge koji su sprečili propisno izvršenje naloga
za hapšenje. Što se tiče pomenutog pisma tužioca, želeo
bih da pojasnim da izveštaj koji se navodi u pravilu 59 u vezi sa
uručenjem optužnice i izvršenjem naloga za hapšenje treba
uputiti sekretaru Međunarodnog suda.


U svetlu uveravanja o efikasnoj saradnji
koja su data tokom našeg sastanka, ubeđen sam da će u potpunosti
biti ispoštovani odgovarajući proceduralni zahtevi i da Međunarodni
sud neće doći u situaciju da razmatra mere zbog neizvršavanja,
navedene u pravilu 59 (B). U njemu je propisano da, ukoliko u razumnom
roku nakon što je nalog za hapšenje ili transfer dostavljen državi,
ne bude podnet izveštaj o preduzetim merama, to će se smatrati
neizvršavanjem naloga za hapšenje ili transfer i Međunarodni
sud može, shodno tome, preko predsednika Suda, o tome obavestiti Savet
bezbednosti Ujedinjenih nacija.


Na kraju, želeo bih da Vas zamolim
da uzmete u obzir činjenicu da gore pomenuti proceduralni zahtevi
jednako važe i za ostala lica imenovana u optužnici protiv Miloševića
i ostali, a to su: Milan Milutinović, Nikola Šainović, Dragoljub
Ojdanić and Vlajko Stojiljković.


Molim Vas, Ekselencijo, da primite
izraze mog dubokog poštovanja.


Hans Holthuis

Sekretar