Website o naslijeđu Međunarodnog krivičnog suda za bivšu Jugoslaviju

Od zatvaranja MKSJ-a 31. decembra 2017., Mehanizam održava ovaj website u okviru svoje misije očuvanja i promovisanja naslijeđa međunarodnih krivičnih sudova UN-a.

 Posjetite website Mehanizma.

Predmet Čelebići, najnovije informacije 3. dio: Optuženima će biti suđeno zajedno

SAOPŠTENJE ZA JAVNOST
SEKRETARIJAT
(Isključivo za medije. Nije zvaničan dokument.)  

Haag, 1. oktobar 1996.
CC/PIO/0109t

Predmet Čelebići, najnovije informacije 3. dio: Optuženima će biti suđeno zajedno

Pretresno vijeće odbacilo zahtjeve za odvojena suđenja.

Četvorici optuženih obuhvaćenih optužnicom u predmetu Čelebići biće suđeno zajedno nakon što su zahtjevi za odvojena suđenja jednoglasno odbijeni.

U odluci donijetoj 25. septembra 1996. godine, Pretresno vijeće II je zaključilo da "su optuženi ispravno zajednički optuženi, i nije pokazano da postoji sukob interesa, niti da bi to išlo na štetu interesa pravde".

Pretresno vijeće je navelo da "Pravilnik ne sadrži odredbu za odvojeno suđenje za različita djela koja proističu iz jedne optužnice". Pretresno vijeće može naložiti odvojena suđenja jedino ukoliko je to 'potrebno kako bi se izbjegao sukob interesa koji bi mogao ozbiljno oštetiti optuženog ili da bi se zaštitili interesi pravde'.

Vijeće je razmotrilo stajališta sve četvorice optuženih u predmetu Čelebići, koji su svi podnijeli zahtjeve za odvojena suđenja, iako je Mucić tokom usmene rasprave naveo da se ne protivi zajedničkom suđenju.

Ne postoji sukob interesa

U svom podnesku Delalić je tvrdio da bi izvođenje dokaza na njegovom suđenju, a protiv drugih optuženih koji se terete kao neposredni izvršioci, moglo oštetiti njega. Delalić, koji se tereti za komandnu odgovornost, tražio je odvojeno suđenje koje bi samo utvrdilo da li je bio u nadređenom položaju koji bi ga stavio u poziciju da ima komandnu odgovornost u skladu s članom 7(3) Statuta.

Pretresno vijeće II je međutim smatralo da optuženi nije dokazao postojanje sukoba interesa. "U raspravi se došlo do zaključka da optuženi, zapravo, ne traži odvojeno suđenje na osnovu postojeće optužnice već, ustvari, preliminarno i odvojeno suđenje koje bi se bavilo cjelokupnim problemom u vezi s komandnom odgovornošću, što predstavlja proceduru koja (. . .) nije predviđena Pravilnikom (. . .)".

Pretresno vijeće je zaključilo na sličan način, u slučaju Delića, da ono što je traženo u zahtjevu za odvajanje je zapravo preliminarno i odvojeno suđenje koje bi se isključivo bavilo pitanjem komandne odgovornosti, i drugo suđenje koje bi se bavilo radnjama koje je on lično počinio. Optuženi je izjavio da nema ništa protiv da mu se sudi zajedno s Landžom na drugom suđenju. Pretresno vijeće je, međutim, zaključilo da nije utvrđen sukob interesa.

Što se tiče Landža, Vijeće je zaključilo da optuženi, koji je izjavio da ne želi da mu se sudi zajedno s Delalićem i Mucićem, iako nije imao ništa protiv da mu se sudi zajedno s Delićem, nije dokazao postojanje sukoba interesa.

Pretresno vijeće nije imalo potrebe da raspravlja o tome da li postoji sukob interesa u vezi s Mucićem, pošto je on već izjavio da ne traži odvajanje postupka.

Potreba da se zaštite interesi pravde

Pretresno vijeće je takođe zaključilo da, nasuprot tvrdnji da bi zajedničko suđenje bilo suprotno interesima pravde, ono bi "najbolje zadovoljilo interese pravde. (. . .) Veći su izgledi da bi odvojena suđenja (. . .) dovela, in toto, do mnogo većeg odugovlačenja, i to uglavnom za one koji ne budu imali sreće da im se sudi prvima. Na suđenjima bi došlo i do znatnog ponavljanja dokaza (. . .) Šta bi sve to značilo za svjedoke, optužbu i, naravno, za funkcionisanje Međunarodnog suda, te za odluke u drugim predmetima, toliko je očigledno da nema potrebe za objašnjenjem".

Vijeće je dodalo da bi "odvojena suđenja dovela do dupliciranja iskaza i do velikih poteškoća za već istraumatizirane svjedoke". U kontekstu Međunarodnog suda, gdje su sudije presuditelji i o činjenicama i o pravu, sudije bi morale da saslušaju iste svjedoke koji svjedoče o istim događajima više od jednog puta, a svaki put bi morali nastojati da tako razmotre dokaze da na njih ne utiču prethodno doneseni zaključci na osnovu tih dokaza. Vijeće je zaključilo da bi "udovoljavanje zahtjevima za odvojena suđenja (. . .) bilo u izrazitoj kontradikciji s interesima pravde".

Bez preliminarnih suđenja

Na kraju, Pretresno vijeće je razmotrilo zahtjeve koje su podnijeli neki od optuženih za preliminarna suđenja. Napominjući da pravilo 82(B) omogućava odvojena suđenja kao alternativu zajedničkim suđenjima, Pretresno vijeće je zaključilo da, ukoliko bi takva suđenja i bila moguća, nije sigurno da bi ona ubrzala postupak, i da bi umjesto toga, mogla dovesti to znatnog odugovlačenja, barem za one optužene koji bi čekali na rezultate prvih suđenja prije nego što bi drugo suđenje ili suđenja mogla da počnu. "Izgledi za brzo rješenje pitanja komandne odgovornosti su slabi [jer] nema izgleda da će pitanje komandne odgovornosti zavisiti samo od dokaza o tome da li je neko bio na određenom položaju ili ne".

*****

Sve dok ne budu objavljene na internet stranici MKSJ-a, gorenavedeni podnesci, odgovori na podneske i odluke mogu biti naručene od Službe za štampu, kao i "Odluka o zahtjevima odbrane za dostavljanje dokumenata na jeziku optuženog " (25. septembar 1996.) i "Odluka po zahtjevu optuženog Zejnila Delalića za objelodanjivanje dokaznog materijala" (26. septembar 1996.).

*****
Međunarodni krivični sud za bivšu Jugoslaviju

Za više informacija stupite u kontakt s našom Službom za medije/komunikacije
Tel.: +31-70-512-8752; 512-5343; 512-5356 Fax: +31-70-512-5355 - Email: press [at] icty.org