Website o naslijeđu Međunarodnog krivičnog suda za bivšu Jugoslaviju

Od zatvaranja MKSJ-a 31. decembra 2017., Mehanizam održava ovaj website u okviru svoje misije očuvanja i promovisanja naslijeđa međunarodnih krivičnih sudova UN-a.

 Posjetite website Mehanizma.

Predmet Čelebići: odbačena dva prigovora o formi optužnice optuženih Landže i Delića

SAOPŠTENJE ZA JAVNOST
SEKRETARIJAT
(Isključivo za medije. Nije zvaničan dokument.)  

Haag, 19. novembar 1996.
CC/PIO/0128t

Predmet Čelebići: odbačena dva prigovora o formi optužnice optuženih Landže i Delića

Pretresno vijeće II, kojim predsjedava sudija Gabrielle Kirk McDonald, 15. novembra 1996. riješilo je po dva prigovora suoptuženih Esada Landže i Hazima Delića zasnovanih na nedostacima u formi zajedničke optužnice.

Ovi prigovori, podnijeti 28. juna, odnosno 1. avgusta 1996. su usmeno argumentovani na javnom pretresu održanom 1. oktobra 1996. godine.

Sudije su "u potpunosti" odbacile oba prigovora.

1. Podnesak optuženog Esada Landže

Odbrana je tvrdila sljedeće:
- nekoliko tačaka optužnice je "previše uopšteno, neprecizno i nejasno";
- zbog kumulativne prirode optužbi, optuženi se dva puta tereti za jedno krivično djelo;
- dvije tačke treba odbaciti jer "nije utvrđeno da li je navodna žrtva postojala ili ne";
- zbog "vremenskog kontinuiteta" krivičnih djela opisanih u različitim tačkama, "sva ta djela treba smatrati jednim produženim krivičnim djelom i tretirati ga kao takvog".

Odgovor tužilaštva je bio:
- tačke optužnice su detaljnije objašnjene u propratnom materijalu;
- odvojene optužbe odražavaju i odnose se na različite aspekte navodnog krivičnog djelovanja;
- osporena činjenična pitanja trebaju biti razriješena na suđenju;
- svako navedeno djelo je odvojen događaj i rezultat zasebnog sprovođenja volje optuženog tokom dužeg vremenskog perioda.

A sudije su konstatovale da:
- optužnica "sadrži sve potrebne informacije za odbranu da pripremi izvođenje svojih dokaza";
- da je pitanje kumulativnih optužbi "relevantno jedino pri odmjeravanju kazne, ukoliko optuženi budu na kraju budu proglašeni krivim po optužbama za koje se terete";
- da je postojanje ili nepostojanje žrtve navedene u tačkama 9 i 10 "činjenično pitanje koje će biti utvrđeno na suđenju";
- moguća povezanost različitih krivičnih djela je "pitanje koje može biti razmotreno pri odmjeravanju kazne".

2. Podnesak optuženog Hazima Delića

Odbrana je tvrdila sljedeće:
- optužnica je "netačna" jer se optuženom pripisuje odgovornost nadređenog;
- optužnica je "nejasna" zbog toga što "ne daje preciznu definiciju činjenica i krivičnih djela, ili krivičnih djela koja se optuženom stavljaju na teret";
- i da je optužnica "protivrječna" jer optuženog tereti za ista djela "i kao direktnog učesnika i kao nadređenog".

Tužilaštvo je odgovorilo kako slijedi:
- optužnica odbrani pruža "dovoljno precizne informacije" da pripremi svoju odbranu;
- i da "osporavanje činjenica" nije prikladno u ovoj fazi postupka.

Sudije su odlučile da:
- pozicija optuženog u logoru Čelebići, ili status osoba zatočenih u logoru predstavljaju "činjenična pitanja koja se moraju utvrditi na suđenju";
- optužnica opisuje s "dovoljno detalja krivična djela, mjesto i vrijeme zločina";
- optužnica "pravi razliku između djela koja se optuženom stavljaju na teret kao neposrednom počiniocu i kao nadređenom" i na odgovarajući način "obavještava" optuženog;
- optužnica "odbranu obavještava o pravnoj kvalifikaciji krivičnog djela i omogućava optuženom da pripremi svoju odbranu".

*****
Međunarodni krivični sud za bivšu Jugoslaviju

Za više informacija stupite u kontakt s našom Službom za medije/komunikacije
Tel.: +31-70-512-8752; 512-5343; 512-5356 Fax: +31-70-512-5355 - Email: press [at] icty.org