Website o naslijeđu Međunarodnog krivičnog suda za bivšu Jugoslaviju

Od zatvaranja MKSJ-a 31. decembra 2017., Mehanizam održava ovaj website u okviru svoje misije očuvanja i promovisanja naslijeđa međunarodnih krivičnih sudova UN-a.

 Posjetite website Mehanizma.

Predmet Čelebići, optuženi Delalić traži da mu se odobri ulaganje žalbe na tri odluke Pretresnog vijeća II

SAOPŠTENJE ZA JAVNOST
SEKRETARIJAT
(Isključivo za medije. Nije zvaničan dokument.)  

Haag, 11. oktobar 1996.
CC/PIO/0115t

Predmet Čelebići, optuženi Delalić traži da mu se odobri ulaganje žalbe na tri odluke Pretresnog vijeća II

Optuženi Zejnil Delalić nedavno je podnio tri zahtjeva kojima traži da mu se odobri ulaganje žalbe na tri posljednje odluke Pretresnog vijeća II u ovom predmetu.

Sljedeće odluke su predmet spora: Odluka od 25. septembra kojom se odbacuje zahtjev optuženog da mu se sudi odvojeno; Odluka od 25. septembra kojom se odbacuje zahtjev optuženog za privremeno puštanje na slobodu i Odluka od 2. oktobra kojom se odbacuje prigovor optuženog na formu optužnice.

Zahtjevi da se odobri ulaganje žalbe na gore navedene odluke podnijeti su 4. oktobra, 8. oktobra, odnosno 10. oktobra. Svi se zasnivaju na pravilu 72 (B)(ii) Pravilnika o postupku i dokazima.

Postupak u skladu s pravilom 72 (B)

Pravilo
Pravilo 72 (B) Pravilnika o postupku i dokazima sudije su izmijenile i dopunile na posljednjoj plenarnoj sjednici u junu 1996. Novi podparagraf (ii) proširuje mogućnost ulaganja žalbe na odluke po preliminarnim zahtjevima, koja je do sada bila ograničena na odbacivanje prigovora na nedostatak nadležnosti.

Paragraf (B) pravila 72 (Opšte odredbe o preliminarnim podnescima) u cjelini glasi:

(B) Pretresno vijeće će rješavati o preliminarnim zahtjevima in limine litis i bez mogućnosti interlokutorne žalbe, osim

(i) u slučaju odbacivanja prigovora na nepostojanje nadležnosti, kada je predviđeno pravo na žalbu;

(ii) u drugim slučajevima kada dopuštenje daje vijeće u sastavu troje sudija Žalbenog vijeća, i to nakon što je iznesen ozbiljan razlog u roku od sedam dana od donošenja osporavane odluke.

Implikacije
Gore navedeni zahtjev da se odobri ulaganje žalbe mora biti podnesen u roku od sedam dana od donošenja odluke i podnosilac mora iznijeti "ozbiljne osnove za žalbu".

O ozbiljnosti osnova za podnošenje zahtjeva, kao i o njegovoj dopustivosti, nakon toga će odlučivati troje sudija Žalbenog vijeća koje od slučaja do slučaja imenuje predsjednik Međunarodnog suda, sudija Antonio Cassese.

Jedino ukoliko zahtjev za ulaganje žalbe odobri ovo Vijeće, meritum tog zahtjeva će razmatrati Žalbeno vijeće u punom sastavu.

Primjena ovog pravila u ovom predmetu
Predsjednik Međunarodnog suda je imenovao sljedeće sudije u vijeće koje će razmotriti dopustivost zahtjeva optuženog:

Sudija Antonio Cassese (predsjedavajući), sudija Haopei Li i sudija Jules Deschenes.

Tužilaštvo je pozvano da odgovori na zahtjev optuženog.

Odluke Žalbenog vijeća se očekuju prije sedmice od 14. do 18. oktobra 1996. godine.

Zahtjev optuženog

Po pitanju odvojenog suđenja
Optuženi uglavnom tvrdi da je trebalo da bude optužen odvojeno, da ima pravo na "pretprocesni postupak" u vezi s njegovom navodnom pozicijom komandanta, i da je odluka kojom je naloženo zajedničko suđenje donijeta "za više optuženih lica iako su podnesci bili različiti s potpuno različitim činjenicama i pravnom argumentacijom".

U svom odgovoru, tužilaštvo tvrdi da "optuženi nije dokazao postojanje ozbiljnog razloga koji bi opravdao odobravanje ulaganja žalbe" i "posebno napominje" da optuženi nije pokazao "značajan rizik da bi njegova odbrana bila ozbiljno narušena pogrešnom odlukom Pretresnog vijeća".

Po pitanju privremenog puštanja na slobodu
Optuženi tvrdi da je "pravo na slobodu" pravilo, da je pravo na ulaganje žalbe "pravo svake osobe čija su prava narušena određenom odlukom", i da, u skladu sa Zakonom o krivičnom postupku "koji je na snazi u Republici Bosni i Hercegovini dužina trajanja pritvora mora biti ograničena na najkraći mogući vremenski rok", kao i da "ozbiljna krivična djela ne moraju nužno iziskivati izricanje mjere pritvora".

Do momenta sastavljanja ovog saopštenja za javnost, tužilaštvo još nije dostavilo svoj odgovor na ovaj podnesak.

Po pitanju prigovora na formu optužnice
Optuženi tvrdi da optužnica "ne sadrži činjenice o djelima optuženog koje bi činile činjeničnu izjavu o krivičnoj odgovornosti", da je optužnica protiv optuženog "nejasna i kontradiktorna", pri čemu optuženi "ima pravo na jasnu optužnicu kako bi mogao da pripremi svoju odbranu", kao i da je Pretresno vijeće djelomično svoju odluku zasnovalo na "dokazima koji ne mogu biti korišćeni tokom postupka" s obzirom na to da je odbrana podnijela "zahtjev (na čije rješavanje se još uvijek čeka) da se izuzmu dokazi pribavljeni od optuženog ili koji su mu pripadali ".

Do momenta sastavljanja ovog saopštenja za javnost, tužilaštvo još nije dostavilo svoj odgovor na ovaj podnesak.

*****
Međunarodni krivični sud za bivšu Jugoslaviju

Za više informacija stupite u kontakt s našom Službom za medije/komunikacije
Tel.: +31-70-512-8752; 512-5343; 512-5356 Fax: +31-70-512-5355 - Email: press [at] icty.org