Website o naslijeđu Međunarodnog krivičnog suda za bivšu Jugoslaviju

Od zatvaranja MKSJ-a 31. decembra 2017., Mehanizam održava ovaj website u okviru svoje misije očuvanja i promovisanja naslijeđa međunarodnih krivičnih sudova UN-a.

 Posjetite website Mehanizma.

Predmet Blaškić: dva pretresa u vezi sa subpoenama duces tecum zakazana za april

SAOPŠTENJE ZA JAVNOST
SEKRETARIJAT
(Isključivo za medije. Nije zvaničan dokument.)
 

Haag, 7. mart 1997.
CC/PIO/166tPredmet Blaškić: dva pretresa u vezi sa subpoenama duces tecum zakazana za april


Nakon današnjeg pretresa pred sudijom Gabrielle Kirk McDonald, izdata su dva naloga.

1. Prvi 'Nalog u vezi sa subpoena duces tecum' nalaže da se 16. aprila 1997. u 10:00 sati održi pretres na kojem će sve strane u postupku na koje se nalog odnosi (tj. Bosna i Hercegovina i njen ministar odbrane, Ante Jelavić i Republika Hrvatska i njen ministar odbrane, Gojko Šušak biti pozvane na usmenu raspravu o sljedećim pitanjima:

* ovlašćenja sudije ili pretresnog vijeća Međunarodnog krivičnog suda za bivšu Jugoslaviju da suverenoj državi izda subpoenu duces tecum;

* ovlašćenja sudije ili pretresnog vijeća Međunarodnog krivičnog suda za bivšu Jugoslaviju  da upute zahtjev ili subpoenu duces tecum nekom visokom državnom zvaničniku;

* odgovarajuće mjere koje treba preduzeti u slučaju neizvršenja subpoene duces tecum ili zahtjeva koji je izdao sudija ili pretresno vijeće Međunarodnog krivičnog suda za bivšu Jugoslaviju;

* bilo koje drugo pitanje u vezi s ovom problematikom.

Strane u postupku se pozivaju da Sekretarijatu dostave pismena mišljenje po ovim pitanjima najkasnije do 1. aprila 1997., i bilo kakve pismene odgovore do 11. aprila 1997. godine.

2. U 'Nalogu sudije kojim se ima postići izvršenje subpoene duces tecum',

Sudija McDonald zaključuje da g. Ante Jelavić, ministar odbrane Federacije, "nije izvršio moj nalog od 28. februara 1997.", i nalaže da "me g. Ante Jelavić obavijesti o tačnoj lokaciji ili lokacijama svih dokumenata iz Središnjeg arhiva bivšeg ministarstva odbrane Hrvatske Zajednice Herceg Bosna do 14. marta 1997.; da se pobrine da dokumenti tog arhiva ne budu oštećeni, uništeni ili uklonjeni; da mi dostavi dokumente zatražene u subpoeni duces tecum do 17. marta 1997. ili, alternativno, da omogući tužilaštvu pristup dokumentima u Središnjem arhivu i to tako da do 17. marta preduzme sve potrebne mjere kako bi tužilaštvo moglo pregledati i kopirati dokumente navedene u subpoeni do 17. marta 1997. godine".

Osim toga, sudija je takođe zahtijevala da "nadležne vlasti Bosne i Hercegovine osiguraju izvršenje subpoene duces tecum od 15. januara 1997. godine" i takođe nalaže da se "u slučaju neizvršenja, g. Ante Jelavić lično pojavi preda mnom u petak, 18. aprila 1997. u 10:00 sati kako bi iznio razloge zbog kojih ne bi trebalo da bude proglašen krivim za nepoštovanje suda zbog za neizvršenja ovog naloga".

 

*****
Međunarodni krivični sud za bivšu Jugoslaviju

Za više informacija stupite u kontakt s našom Službom za medije/komunikacije
Tel.: +31-70-512-8752; 512-5343; 512-5356 Fax: +31-70-512-5355 - Email: press [at] icty.org
Pratite MKSJ na Twitteru i Youtubeu