Website o naslijeđu Međunarodnog krivičnog suda za bivšu Jugoslaviju

Od zatvaranja MKSJ-a 31. decembra 2017., Mehanizam održava ovaj website u okviru svoje misije očuvanja i promovisanja naslijeđa međunarodnih krivičnih sudova UN-a.

 Posjetite website Mehanizma.

Predmet Blaškić, najnovije informacije

SAOPŠTENJE ZA JAVNOST
SEKRETARIJAT
(Isključivo za medije. Nije zvaničan dokument.)
 

Haag, 11. jun 1997.
CC/PIO/212tPredmet Blaškić, najnovije informacije

 

Pretresno vijeće I nalaže opšte zaštitne mjere za svjedoke. Pretresno vijeće I odlučuje o Izmijenjenoj optužnici.

Pretresno vijeće I, u sastavu sudija Jorda (predsjedavajući), Li i Riad, donijelo je 6. juna i 23. maja 1997. godine dvije odluke u predmetu Blaškić: prva se odnosi na zaštitu svjedoka, a druga na Izmijenjenu optužnicu.


Zaštitne mjere za svjedoke

Vijeće je 6. juna 1997. odlučilo po zahtjevima koje je podnijelo tužilaštvo.

1. Vijeće je odbacilo zahtjev tužilaštva za sprovođenje istrage, podnijet nakon objelodanjivanja identiteta i izjave jednog svjedoka (Stipe Mesić) u dvjema hrvatskim novinama, na osnovu toga što "dotičnom svjedoku nisu bile izrečene nikakve zaštitne mjere" i da "bilo bi izuzetno teško utvrditi ko je odgovoran za to objelodanjivanje".

2. Što se tiče zaštitnih mjera za svjedoke uopšte, Vijeće je naložilo da odbrana "ne objelodanjuje javnosti i medijima imena svjedoka koji prebivaju na teritoriji bivše Jugoslavije ili bilo kakve informacije na osnovu kojih bi oni mogli biti identifikovani, izuzev ukoliko je to apsolutno neophodno za pripremanje odbrane".

3. Kao "dodatne mjere", Vijeće je objema stranama u postupku, odnosno tužilaštvu i odbrani naložilo sljedeće:

- "da vode zapisnik u kojem će stajati ime, adresa i pozicija svake osobe kojoj je dostavljen primjerak izjave svjedoka, kao i datum kada je dostavljena i da ovaj zapisnik dostave Pretresnom vijeću kad god to Vijeće bude zahtijevalo";

- "da upute one osobe koje su primile primjerke izjava da ih ne umnožavaju, pod prijetnjom sankcija za nepoštovanje Međunarodnog suda, te da ih vrate čim više ne budu više potrebne".

Konačno, Vijeće je zahtijevalo od obje strane u postupku da "provjere da se te osobe striktno pridržavaju gore navedenih naloga".


Izmijenjena optužnica

Odlukom od 23. maja 1997. godine Pretresno vijeće je riješilo po zahtjevu odbrane podnijetom 2. maja 1997. godine. U svom zahtjevu, imajući u vidu da "Optužnica [koju je tužilaštvo izmijenilo i podnijelo 25. aprila] nije u saglasnosti sa nalogom Pretresnog vijeća [od 4. aprila 1997. godine] u nekoliko bitnih pogleda", odbrana je zahtijevala od Vijeća da odbaci Izmijenjenu optužnicu. (Vidi Saopštenje za javnost 189).

Vijeće je odbacilo zahtjev odbrane, ali je zaključilo da neke od izmjena koje je tužilaštvo unijelo u Optužnicu "nisu u skladu" s prethodnom odlukom Vijeća. Međutim, "iz želje da suđenje počne bez nepotrebnog odlaganja", Vijeće je odlučilo da ne odobri tužilaštvu dodatno vrijeme kako bi ispunilo svoje obaveze koje još uvijek nije ispunilo. Vijeće je zaključilo: "Tokom suđenja, odbrana će imati mogućnost da ospori prihvatljivost dokaza koji se odnose na izmjene optužnice koje Pretresno vijeće možda nije odobrilo".

Vijeće, koje je razmotrilo izmjene koje je tužilaštvo unijelo u optužnicu u svjetlu odluke od 4. aprila (Vidi Saopštenje za javnost 175), pristupilo je ovom problemu iz tri koraka:

1. Izmjene koje su u saglasnosti s odlukom

U vezi sa sljedećim tačkama, Vijeće je smatralo "da je tužilaštvo zadovoljilo zahtjeve sudija" i odbacilo navode odbrane da "Optužnica sadrži nove činjenične navode čije iznošenje nije odobreno niti zatraženo u nalogu".
Što se tiče vremena i mjesta navodnih zločina:

- kvalifikativni prilozi koji označavaju približnost ('uključujući, ali ne samo', 'između ostalog' i 'otprilike'), koje je Vijeće smatralo isuviše nejasnim su izbačeni;

- imena sela u opštinama Vareš, Žepče, Duvno, Stolac, Mostar, Jablanica, Prozor, Čapljina, Gornji Vakuf, Novi Travnik, Travnik, Kreševo i Fojnica su dodata u paragrafu 1 i 5.2, "što čini lokacije na kojima su navodni zločini počinjeni preciznijim";

- uvođenje nove kategorije povreda počinjenih protiv civilnog stanovništva "prisilno premještanje civila", i detalji dodati u paragrafu 6.6 o tom pitanju, su, prema Vijeću, u skladu s njegovom odlukom;

- Vijeće takođe smatra da su preciziranje navoda u vezi s mjestima na kojima su se desili navodni zločini dodati u paragrafima 12 i 14, i "nabrajanje lokacija i unošenje datuma kada su uništavanja počinjena" u tačku 14 (prethodno 12) u vezi s uništavanjem vjerskih i obrazovnih institucija u skladu s njegovom odlukom;

Što se tiče pravne karakterizacije navedenih zločina, Vijeće je zaključilo da su reference na Dodatni protokol I Ženevskih konvencija iz 1949. godine u tačkama 3 i 4 u skladu s njegovom odlukom od 4. aprila.

2. Izmjene koje nisu u saglasnosti s odlukom

U vezi s ulogom optuženog u navedenim zločinima, u skladu s vidovima odgovornosti iznesenim u članu 7.1 (neposredna odgovornost nadređenog) i 7.3 (posredna odgovornost nadređenog) Statuta Međunarodnog suda, Vijeće je konstatovalo da tužilaštvo "samo ponavlja formulaciju članova 7(1) i 7(3) bez pružanja bilo kakvih daljih detalja o navodnim djelima u smislu koji vid odgovornosti povlače za sobom".

Smatrajući da "u ovoj fazi postupka, ne treba odobriti dodatno vrijeme tužilaštvu kako bi dalje izmijenilo optužnicu", Vijeće zaključuje: "Iz tog razloga, Pretresno vijeće neće propustiti da povuče sve pravne posljedice na suđenju o mogućem potpunom ili djelimičnom propustu tužilaštva da ispuni svoje obaveze u onoj mjeri u kojoj je to neispunjene, između ostalog, onemogućilo optuženom da pripremi odbranu u skladu s članom 21 Statuta i principima navedenim u ovoj odluci Vijeća".

3. Nova tačka 2

Tužilaštvo je u Drugoj izmijenjenoj optužnici dodalo i jednu novu tačku "razaranje koje nije opravdano vojnom nuždom", koju je odbrana osporila (Vidi Saopštenje za javnost 189).

Vijeće je, konstatujući da je "[u] nedostatku bilo kakvih činjeničnih navoda koji bi potkrijepili [ovu tačku] (...), ova tačka je nova", smatra da stoga "može samo uputiti tužilaštvo na sudiju koji je potvrdio optužnicu, osim ako smatra da se ova tačka može pokriti formulacijom i sadržajem tačaka 3 i 4".

 

*****
Međunarodni krivični sud za bivšu Jugoslaviju

Za više informacija stupite u kontakt s našom Službom za medije/komunikacije
Tel.: +31-70-512-8752; 512-5343; 512-5356 Fax: +31-70-512-5355 - Email: press [at] icty.org
Pratite MKSJ na Twitteru i Youtubeu