Website o naslijeđu Međunarodnog krivičnog suda za bivšu Jugoslaviju

Od zatvaranja MKSJ-a 31. decembra 2017., Mehanizam održava ovaj website u okviru svoje misije očuvanja i promovisanja naslijeđa međunarodnih krivičnih sudova UN-a.

 Posjetite website Mehanizma.

Predmet Blaškić: najnovije informacije o postupku subpoena

SAOPŠTENJE ZA JAVNOST
SEKRETARIJAT
(Isključivo za medije. Nije zvaničan dokument.)
 

Haag, 4. april 1997.
CC/PIO/174tPredmet Blaškić: najnovije informacije o postupku subpoena


Nalogom od 27. marta 1997. godine, sudija McDonald, predsjedavajuća Pretresnog vijeća II, odbacila je zahtjev tužilaštva "da ograniči" opseg pitanja o kojima treba dostaviti podneske za pretres zakazan za 16. april 1997. godine.

Zahtjev tužilaštva

U svom zahtjevu, tužilaštvo je predložilo da se podnesci konkretno bave pitanjem izdavanja subpoena u odnosu na Republiku Hrvatsku i Bosnu i Hercegovinu, umjesto da se bave pitanjem izdavanja subpoena suverenim državama uopšteno. (Vidi Saopštenje za javnost 172). Pretresno vijeće II je odbacilo ovo mišljenje "s obzirom na značaj pitanja o kojima će biti raspravljano".

Odgovori Bosne i Hercegovine i Hrvatske na zahtjev tužilaštva

Gospođa Vidović, savjetnik ministra i predstavnik Bosne i Hercegovine, predstavila je stav Bosne i Hercegovine u podnesku dostavljenom 25. marta 1997. godine. Ona je izrazila punu podršku Bosne i Hercegovine prijedlogu tužilaštva da se "formulacija pitanja [o kojima treba da budu dostavljeni podnesci] ograniči kako bi se usredsredila na činjenice u predmetu za koji se vodi postupak".

U svom odgovoru od 27. marta 1997. godine, Republika Hrvatska se oštro suprotstavila zahtjevu tužilaštva, smatrajući ga "neprihvatljivim". U odgovoru stoji da "bi prihvatanje pretresa o primjeni subpoena duces tecum samo za određene države, (...), predstavljalo tešku povredu međunarodnog prava", a posebno principa jednakosti država. U odgovoru dalje stoji da "sve države koje su učestvovale u mirovnim operacijama Ujedinjenih nacija u Hrvatskoj i Bosni i Hercegovini, kao i same Ujedinjene nacije, imaju informacije koje bi mogle biti od važnosti za Međunarodni sud". Republika Hrvatska u svom odgovoru zaključuje da neće prisustvovati takvom pretresu, "niti da će smatrati takav pretres ni odluku donesenu na osnovu njega obavezujućim", kao i da bi prihvatanje prijedloga tužilaštva "dovelo u pitanje svaku dalju saradnju Republike Hrvatske i Međunarodnog suda".

Pretres zakazan za 16. april 1997.

Kao posljedica naloga Pretresnog vijeća II o zahtjevu tužilaštva, pitanja o kojima treba dostaviti podneske za pretres 16. aprila 1997 u 10:00 sati ostaju ista kao što je naloženo 7. marta. To su sljedeća pitanja (Vidi Saopštenje za javnost 168): ovlašćenja sudije ili pretresnog vijeća Međunarodnog suda da izda subpoenu duces tecum suverenoj državi (naglasak dodat); ovlašćenja sudije ili Pretresnog vijeća da uputi zahtjev ili izda subpoenu duces tecum nekom visokom državnom zvaničniku ili državi (naglasak dodat); odgovarajuće mjere koje treba preduzeti u slučaju neispunjenja subpoene duces tecum ili zahtjeva koji je izdao sudija ili pretresno vijeće.

Drugim nalogom od 1. aprila 1997. godine, sudija Odio-Benito je takođe pozvala odbranu generala Blaškića da učestvuje u pretresu 16. aprila, kao posljedica odluke Pretresnog vijeća I da ustupi razmatranje zahtjeva odbrane za izdavanje subpoene duces tecum Pretresnom vijeću II. (Vidi saopšenje za javnost 172). Od odbrane se zahtijeva da podnese svoje podneske po ovom pitanju do 7. aprila.

 

*****
Međunarodni krivični sud za bivšu Jugoslaviju

Za više informacija stupite u kontakt s našom Službom za medije/komunikacije
Tel.: +31-70-512-8752; 512-5343; 512-5356 Fax: +31-70-512-5355 - Email: press [at] icty.org
Pratite MKSJ na Twitteru i Youtubeu