Website o naslijeđu Međunarodnog krivičnog suda za bivšu Jugoslaviju

Od zatvaranja MKSJ-a 31. decembra 2017., Mehanizam održava ovaj website u okviru svoje misije očuvanja i promovisanja naslijeđa međunarodnih krivičnih sudova UN-a.

 Posjetite website Mehanizma.

Predmet Blaškić, o privremenom puštanju na slobodu optuženog raspravljaće se 19. decembra

SAOPŠTENJE ZA JAVNOST
SEKRETARIJAT
(Isključivo za medije. Nije zvaničan dokument.)  

Haag, 12. decembar 1996.
CC/PIO/139t

Predmet Blaškić, o privremenom puštanju na slobodu optuženog raspravljaće se 19. decembra

Pretresno vijeće I, kojim predsjedava sudija Claude Jorda, u četvrtak 19. decembra u 09:30 sati održaće javnu raspravu po dva podneska koja su podnijeli branioci optuženog:

1. Odbrana je 27. novembra 1996. podnijela "Zahtjev da se naloži dostavljanje dokaznog materijala".
Ovaj zahtjev, na koji je tužilaštvo trebalo da odgovori 12. decembra, jedan je od pet preliminarnih zahtjeva koje je odbrana najavila.
Dva druga zahtjeva su već podnesena: Zahtjev za "brisanje dijelova izmijenjene optužnice u kojima se navodi "odgovornost za nekažnjavanje počinilaca" i zahtjev "in limine u vezi s mens rea potrebnom za navode optužnice koji se odnose na odgovornost nadređenog sa zahtjevom da se dostavi detaljniji opis dijelova optužnice koji se odnose na odgovornost nadređenog".

Primjerci ovih dokumenata su, na zahtjev, dostupni u Kancelariji za medije i informacije.

2. Odbrana je 11. decembra 1996. godine podnijela "Zahtjev za privremeno puštanje na slobodu".
Zahtjev odbrane se zasniva na tri glavna argumenta:

A. Da "izuzetne okolnosti" neophodne u skladu s pravilom 65 Pravilnika o postupku i dokazima "postoje": general Blaškić "se dobrovoljno pojavio pred Međunarodnim sudom u aprilu 1996. godine. Doista, on je jedina osoba protiv koje je Međunarodni sud podigao optužnicu koja se dobrovoljno pojavila.(...)". Početak suđenja koji je prvobitno zakazan za 8. januar 1997. je odložen: "stoga će, ukoliko se ne pusti na slobodu, general Blaškić biti držan u pritvoru više od godinu dana prije početka suđenja. Pritvor prije početka suđenja te dužine nedopustivo narušava pravo optuženog na suđenje bez nepotrebnog odlaganja (...)". Tužilaštvo je "priznalo da (...) ne posjeduje dovoljno dokaza za otpočinjanje suđenja u zakazanom roku. Ovo priznanje, više od godinu dana nakon što je [prvobitna] optužnica podignuta, i mjesec dana prije prethodno zakazanog početka suđenja, je zaista izuzetno i povlači ozbiljna pitanja o tome hoće li tužilaštvo ikada biti spremno za suđenje.(...) Nastavak pritvora za generala Blaškića je inherentno nepravedan".

B. Da je optuženi spreman da "se pojavi na suđenju": "Nelogično je pretpostaviti da će čovjek koji je dobrovoljno prešao međunarodne granice da bi se pojavio pred Međunarodnim sudom pobjeći ukoliko bude pušten iz pritvora. (...). Naprotiv, optuženi ima još više razloga da insistira na svom pravu na suđenje u svjetlu otkrića tužilaštva da nemaju dovoljno dokaza da dokažu optužbe navedene u optužnici". Optuženi je sem toga "spreman da se povinuje bilo kakvim razumnim uslovima za koje Pretresno vijeće smatra da su potrebni da bi se osiguralo njegovo prisustvo na suđenju". Odbrana je predložila mjere u rasponu od ograničenja mogućnosti optuženog da putuje, svakodnevnog kontakta optuženog sa predstavnicima Međunarodnog suda, do plaćanja kaucije "od milion njemačkih maraka".

C. Da optuženi "ne predstavlja opasnost ni po jednu žrtvu ili svjedoka".

D. Da "drugi razlozi idu u prilog puštanja" optuženog na slobodu: Optuženi je "otac dvoje djece, jednog starog osam mjeseci, a drugog osam godina (...)". Optuženi će "bolje biti u stanju pružiti pomoć u pripremanju svoje odbrane ukoliko mu se dopusti da prebiva u Zagrebu (...), gdje je "prebivalište jednog od njegovih branilaca", pri čemu ni jedan od dvojice branilaca nema prebivalište u Haagu.

Tužilaštvo će odgovoriti na zahtjev odbrane početkom sljedeće sedmice.

*****
Međunarodni krivični sud za bivšu Jugoslaviju

Za više informacija stupite u kontakt s našom Službom za medije/komunikacije
Tel.: +31-70-512-8752; 512-5343; 512-5356 Fax: +31-70-512-5355 - Email: press [at] icty.org