Website o naslijeđu Međunarodnog krivičnog suda za bivšu Jugoslaviju

Od zatvaranja MKSJ-a 31. decembra 2017., Mehanizam održava ovaj website u okviru svoje misije očuvanja i promovisanja naslijeđa međunarodnih krivičnih sudova UN-a.

 Posjetite website Mehanizma.

Predmet Blaškić, odbačen zahtjev za privremeno puštanje na slobodu

SAOPŠTENJE ZA JAVNOST
SEKRETARIJAT
(Isključivo za medije. Nije zvaničan dokument.)  

Haag, 20. decembar 1996.
CC/PIO/143t

Predmet Blaškić, odbačen zahtjev za privremeno puštanje na slobodu

Odlukom od 20. decembra 1996. godine Pretresno vijeće I, u sastavu sudija Claude Jorda (predsjedavajući), Jules Deschenes i Fouad Riad, odbacilo je zahtjev za privremeno puštanje na slobodu generala Blaškića. (Za informacije o zahtjevu optuženog i odgovoru tužilaštva vidi saopštenja za javnost 139 i 142).

Zaključci Pretresnog vijeća

Sudije su primijenile sljedeći pristup iz tri koraka:

- prvo su razmotrile uslove u vezi s privremenim puštanjem na slobodu optuženih prema odredbama pravila 65 Pravilnika o postupku i dokazima;

- nakon toga su razmotrile dužinu pretpretresnog pritvora;

- na kraju su razmotrile ostale argumente odbrane.

1. Uslovi sadržani u pravilu 65

Ističući da odredbe kao i duh Statuta i Pravilnika o postupku i dokazima omogućavaju pritvor za osobe optužene za teška kršenja međunarodnog humanitarnog prava kao princip, dok je puštanje na slobodu izuzetak, Vijeće je napomenulo da pravilo 65 Pravilnika nalaže ispunjavanje tri kriterijuma kako bi puštanje optuženog na slobodu bilo odobreno:

- puštanje na slobodu se može odobriti samo u izuzetnim okolnostima;
- Vijeće se mora uvjeriti da će se optuženi pojaviti na suđenju,
- i da ukoliko bude pušten na slobodu, neće predstavljati opasnost za bilo koju žrtvu, svjedoka ili drugu osobu.

Izuzetne okolnosti:

Sudije su smatrale da činjenica da se optuženi dobrovoljno predao Međunarodnom sudu opravdava izmjenu uslova njegovog pritvora, ali da to ne predstavlja izuzetnu okolnost.

Garancije za pojavljivanje optuženog:

Sudije su zaključile:

- da su garancije za pojavljivanje optuženog koje je ponudila Republika Hrvatska nedovoljne. U tom pogledu, sudije su napomenule da Hrvatska nije ispunila svoju obavezu da sarađuje s Međunarodnim sudim u predmetu Rajić, te da u ovom predmetu nije prebacila na Međunarodni sud optuženog Aleksovskog niti ijednog od drugih optuženih zajedno s generalom Blaškićem u prvobitnoj optužnici;

- da su druge garancije koje je optuženi pružio, među kojima je i plaćanje kaucije, takođe nedovoljne, zbog njegove želje da bude pušten na slobodu u svojoj zemlji i visine kazne koja bi mu mogla biti izrečena.

Zaštita žrtava i svjedoka:

Vijeće je bilo mišljenja da odbrana nije dokazala da optuženi, ukoliko bi bio pušten na slobodu, ne bi predstavljao opasnost za svjedoke i da bi, povrh toga, njegovo puštanje na slobodu moglo odbiti svjedoke od svjedočenja pred Međunarodnim sudom.

2. Dužina pritvora prije početka suđenja

Sudije su napomenule da ni Statut niti Pravilnik ne predviđaju neki konkretan period vremena nakon kojeg mora biti odobreno privremeno puštanje na slobodu, i da zbog međunarodnog karaktera Međunarodnog suda, pred kojim se sudi za naročito ozbiljna krivična djela, nikakva usporedba s odredbama nacionalnih pravosuđa nije primjerena.

Nakon toga, sudije su zaključile da pritvor za optuženog, koji je počeo 1. aprila 1996. godine, ne traje duže od devet mjeseci, i da ovaj rok nije nerazuman s obzirom na sudsku praksu Evropskog suda za ljudska prava, koje razumnim periodom smatra vrijeme od 19 mjeseci do pet godina.

Vijeće je takođe pomenulo složenost predmeta Blaškić.

Kao posljednje, Vijeće je podvuklo da je do odgađanja početka suđenja došlo ne samo zbog sporosti tužilaštva u ispunjavanju njegovih obaveza da komunicira s odbranom, već i zbog toga što je odbrana podnijela brojne preliminarne podneske.

3. Ostali argumenti odbrane

Činjenica da general Blaškić već uživa privilegovan sistem pritvora navela je Vijeće da odbaci njegove argumente u vezi pozitivnim efektima koje bi njegovo puštanje na slobodu imalo na njegovu porodičnu situaciju i na njegovu mogućnost da pripremi odbranu.

*****
Međunarodni krivični sud za bivšu Jugoslaviju

Za više informacija stupite u kontakt s našom Službom za medije/komunikacije
Tel.: +31-70-512-8752; 512-5343; 512-5356 Fax: +31-70-512-5355 - Email: press [at] icty.org