Website o naslijeđu Međunarodnog krivičnog suda za bivšu Jugoslaviju

Od zatvaranja MKSJ-a 31. decembra 2017., Mehanizam održava ovaj website u okviru svoje misije očuvanja i promovisanja naslijeđa međunarodnih krivičnih sudova UN-a.

 Posjetite website Mehanizma.

Predmet Blaškić: odbrana zahtjeva izdavanje naloga Republici Bosni i Hercegovini za dostavljanje dokumenata 'za koje se vjeruje da su oslobađajući'

SAOPŠTENJE ZA JAVNOST
SEKRETARIJAT
(Isključivo za medije. Nije zvaničan dokument.)
 

Haag, 28. februar 1997.
CC/PIO/162t



Predmet Blaškić: odbrana zahtjeva izdavanje naloga Republici Bosni i Hercegovini za dostavljanje dokumenata “za koje se vjeruje da su oslobađajući”


U podnesku od 28. februara 1997. godine, branilac optuženog Blaškića je zatražio od Međunarodnog suda da izda subpoenu duces tecum kojom se "Republici Bosni i Hercegovini nalaže da dostavi određene dokumente za koje se vjeruje da su oslobađajući (...) a koji nisu ni na koji drugi način dostupni odbrani". Prema navodima odbrane, "[ti] dokumenti predstavljaju materijal za koji se vjeruje da je od važnosti i oslobađajući za optuženog, i stoga su  od presudne važnosti za adekvatnu pripremu odbrane na suđenju".

Zahtjev odbrane se zasniva na sljedeća dva argumenta:

Kao prvo, odbrana je "zabrinuta da je BiH u poziciji da tužilaštvu dostavi samo dokaze koji su navodno inkriminirajući i da ne dostavi oslobađajuće dokumente. Takva situacija bi inherentno narušila pravo optuženog na pravično suđenje".

Kao drugo, s obzirom da je zahtjev tužilaštva za izdavanje subpoene kojom se nalaže Bosni i Hercegovini i Republici Hrvatskoj da tužilaštvu dostave dokaze odobren, odbrana smatra da "kako bi se odbrani pružila jednaka prilika da pribavi dokaze u skladu s članom 21(4), i samim tim omogući pravično suđenje", Međunarodni sud bi takođe trebao da izda subpoenu koju zahtijeva odbrana.

Traženi dokumentarni dokazi odnose se na sljedeće:

- dokumente koji se tiču sporazuma o prekidu vatre i zahtjeve koje su predstavnici HVO-a podnijeli za istragu navodnih krivičnih dijela počinjenih tokom sukoba;

- dokaze o aktivnostima i prisustvu snaga Armije BiH (ABiH) u dolini rijeke Lašve od maja 1992. do aprila 1994. godine (mobilizacija, razmještaj, postojanje vojnih objekata i fortifikacija, lokacija ABiH-ovih vojnih objekata, nekorišćenje uniformi);

- dokumente koji otkrivaju vojne planove i strategije preuzimanja kontrole nad bilo kojom teritorijom ili selima u dolini rijeke Lašve ili za napad na snage HVO-a ili Hrvate;

- dokumente koji se odnose na privremeno ili ukupno stečene teritorije ABiH-a u dolini rijeke Lašve od maja 1992. do aprila 1994. godine;

- dokumente o broju i prirodi gubitaka ABiH-a;

- dokumente koji se odnose na prekid vatre koji je dogovorio optuženi 16. aprila 1993. godine i svako naredno narušavanje ovog prekida od strane ABiH-a;

- dokumente koji se odnose na sastanke i aktivnosti bilo koje zajedničke komisije HVO-a i ABiH-a.

Odbrana je takođe zahtijevala da se pretres po ovom zahtjevu održi 12. marta.

 

*****
Međunarodni krivični sud za bivšu Jugoslaviju

Za više informacija stupite u kontakt s našom Službom za medije/komunikacije
Tel.: +31-70-512-8752; 512-5343; 512-5356 Fax: +31-70-512-5355 - Email: press [at] icty.org
Pratite MKSJ na Twitteru i Youtubeu