Website o naslijeđu Međunarodnog krivičnog suda za bivšu Jugoslaviju

Od zatvaranja MKSJ-a 31. decembra 2017., Mehanizam održava ovaj website u okviru svoje misije očuvanja i promovisanja naslijeđa međunarodnih krivičnih sudova UN-a.

 Posjetite website Mehanizma.

Predmet Blaškić, pitanje izdavanja naloga subpoena Žalbeni pretres biće održan 22. i 23. septembra 1997.

SAOPŠTENJE ZA JAVNOST
SEKRETARIJAT
(Isključivo za medije. Nije zvaničan dokument.)
 

Haag, 17. septembra 1997.
CC/PIO/244tPredmet Blaškić, pitanje izdavanja naloga subpoena
Žalbeni pretres biće održan 22. i 23. septembra 1997.

Žalbeno vijeće će u ponedjeljak 22. i utorak 23. septembra 1997. godine održati pretres o "prihvatljivosti i meritumu" žalbe koju je Hrvatska uložila 25. jula 1997. na "Odluku o izdavanju naloga subpoena" koju je donijelo Pretresno vijeće II 18. jula 1997. (Vidi saopštenja za javnost 230, 234, i 237)

Pretres će biti otvoren za javnost i počeće u ponedjeljak, 22. septembra u 10:00 sati.

S ovim u vezi Hrvatska je podnijela Žalbeni podnesak kojim se osporava nalog subpoena duces tecum 18. avgusta, a tužilaštvo svoju Repliku na žalbeni podnesak Republike Hrvatske kojim se osporava nalog subpoena duces tecum 8. septembra 1997. godine. Hrvatska je 15. septembra 1997. podnijela svoj odgovor na repliku tužilaštva na podnesak Republike Hrvatske kojom se osporava izdavanje naloga subpoena duces tecum.

Podnesak Hrvatske

U podnesku Hrvatske su izneseni sljedeći prigovori na nalog subpoena duces tecum koji je 18. jula 1997. godine izdalo Pretresno vijeće II: Pretresno vijeće je izašlo iz okvira nadležnosti Međunarodnog suda kada je izdalo nalog subpoena duces tecum jednoj državi ili njenim zvaničnicima; Ovlašćenje da izdaje obavezujuće naloge državama nije inherentno svim sudovima i ne može se implicirati; Međunarodni sud nema eksplicitno ovlašćenje da izdaje obavezujuće i prinudne naloge državama; Pretresno vijeće je pogrešno zaključilo da izdavanje mehanizma američkog stila za postizanje "otkrivanja dokaza" u posjedu treće strane, poznat kao "subpoena duces tecum", valjan način na koji se Međunarodni sud može koristiti svojim pravima da izdaje naloge; Međunarodni sud ne može izdavati obavezujuće naloge pojedinačnim zvaničnicima država ili pozvati te zvaničnike da objasne mjere koje su te države preduzele; Međunarodni sud nema ovlašćenja da ispituje i ocjenjuje tvrdnje o nacionalnoj bezbjednosti Hrvatske.

Iz gore navedenih razloga Republika Hrvatska zahtijeva od Žalbenog vijeća da: ukine odluku Pretresnog vijeća II o prigovoru Hrvatske na izdavanje naloga subpoena duces tecum od 18. jula 1997. godine; Naloži pretresnim vijećima i tužilaštvu pod pretnjom sankcije da ne izdaju nikakve nove obavezujuće naloge državama i zvaničnicima; Ukine nalog subpoena duces tecum koji je Pretresno vijeće II izdalo Republici Hrvatskoj i njenom ministru odbrane  Gojku Šušku 15. januara 1997. godine, koji je potvrdilo Pretresno vijeće 18. jula 1997. godine.


Podnesak tužilaštva

U podnesku tužilaštva se zahtijeva odbacivanje zahtjeva Hrvatske upućenog Žalbenom vijeću "iz razloga koji su izneseni u odluci Pretresnog vijeća".

Tužilaštvo je podnijelo sljedeće argumente u prilog njihovom zahtjevu: Statut i Pravilnik Međunarodnog suda izričito ovlašćuju Međunarodni sud da izdaje naloge državama, uključujući naloge subpoena duces tecum ili naloge za dostavljanje dokaza. Statut i Pravilnik takođe izričito ovlašćuju Međunarodni sud da izdaje naloge, uključujući naloge subpoena duces tecum ili naloge za dostavljanje dokaza, pojedincima, koji su obavezni da te naloge ispune; Ove izričite odredbe su dodatno osnažene odredbama Statuta u vezi s nadležnošću Međunarodnog suda; Ove izričite odredbe Statuta su od presudne važnosti za efikasno ispunjenje pravosudne funkcije i mandata Međunarodnog suda, kao jednog krivičnog suda, da krivično goni i kazni počinioce najtežih međunarodnih zločina - genocida, zločina protiv čovječnosti i ratnih zločina; Države i državni zvaničnici ne mogu jednostrano isticati tvrdnje o državnoj bezbjednosti i Međunarodni sud prvo mora razmotriti valjanost takvih tvrdnji.

Imajući sve ovo u vidu, tužilaštvo zahtijeva da Žalbeno vijeće: Odbaci zahtjeve i podneske Hrvatske; Potvrdi odluku Pretresnog vijeća od 18. jula 1997. godine; Odmah objavi stupanje na snagu naloga subpoena duces tecum kojeg je 15. januara 1997. izdala sudija McDonald Hrvatskoj i ministru odbrane Hrvatske, g. Gojku Šušku; Naloži Hrvatskoj i g. Šušku da ispune ove naloge subpoena u roku od 14 dana od donošenja odluke Žalbenog vijeća.


Replika Hrvatske

U replici Hrvatske navedeni su sljedeći prigovori na argumentaciju koju je iznijelo tužilaštvo: Međunarodni sud ne može izdavati obavezujuće naloge državama u sklopu svoje dopunske nadležnosti koja ne može služiti kao zamjena za nedostatak primarne nadležnosti; Međunarodni sud nema pravnu nadležnost da primora pojedince ili entitete izvan svoje nadležnosti na dostavljanje dokaza; Značaj misije Međunarodnog suda ne može opravdati odstupanje od prihvaćenih pravnih normi i postupaka; Međunarodni sud ne može primorati pojedine državne zvaničnike da se povinuju njegovim nalozima, niti sankcionisati te zvaničnike na osnovu toga što data država ne sarađuje sa Sudom; Žalbeno vijeće mora pažljivo razmotriti i formu i sadržaj naloga subpoena upućenog Hrvatskoj i njenom ministru odbrane; Pitanja nacionalne bezbjednosti Hrvatske ne mogu biti predmet diskrecije Pretresnog vijeća.

Iz gore navedenih razloga, Republika Hrvatska ostaje pri zahtjevu navedenom u njenom podnesku.


Amici curiae

Žalbeno vijeće je 29. jula 1997. godine pozvalo amicus curiae da dostave svoje podneske do 15. septembra 1997. godine. Sljedeće osobe ili organizacije su podnijele molbu za podnošenje podneska u svojstvu amicus curiae: profesor Ruth Wedgwood, Pravni fakultet Univerziteta Yale, Sjedinjene Američke Države; profesor Alain Pellet, Univerzitet Pariz X- Nanterre, Francuska, u svoje lično ime i u ime organizacije Pravnici bez granica (Juristes sans frontières); Max-Planck Institut za komparativno javno pravo i međunarodno pravo, Heidelberg, Njemačka; Vlada Kraljevine Norveške; Vlade Kanade i Novog Zelanda; Vlada Kraljevine Nizozemske; Narodna Republika Kina; gđa. Carol Elder Bruce*, članica Advokatske komore Distrikta Kolumbija, Sjedinjene Američke Države; profesor dr. Herwig Roggemann, Slobodni univerzitet u Berlinu, Njemačka.

*zahtijevala je produžetak roka za dostavljanje podneska do petka, 19. septembra 1997.
 

*****
Međunarodni krivični sud za bivšu Jugoslaviju

Za više informacija stupite u kontakt s našom Službom za medije/komunikacije
Tel.: +31-70-512-8752; 512-5343; 512-5356 Fax: +31-70-512-5355 - Email: press [at] icty.org
Pratite MKSJ na Twitteru i Youtubeu