Website o naslijeđu Međunarodnog krivičnog suda za bivšu Jugoslaviju

Od zatvaranja MKSJ-a 31. decembra 2017., Mehanizam održava ovaj website u okviru svoje misije očuvanja i promovisanja naslijeđa međunarodnih krivičnih sudova UN-a.

 Posjetite website Mehanizma.

Predmet Blaškić: postupak će biti nastavljen sa sudijom Rodriguesom koji će zameniti sudiju Riada, spriječenog zbog bolesti

SAOPŠTENJE ZA JAVNOST
SEKRETARIJAT
(Isključivo za medije. Nije zvaničan dokument.)
 

Haag, 2. februar 1999.
JL/PIU/380tPredmet Blaškić: postupak će biti nastavljen sa sudijom Rodriguesom koji će zameniti sudiju Riada, spriječenog zbog bolesti

Sudija Gabrielle Kirk McDonald, predsjednica MKSJ-a, izdala je 29. januara 1999. nalog kojim je imenovala "... sudiju Almira Rodriguesa umjesto sudije Fouada Riada u Pretresno vijeće I, kako bi saslušao postupak i presudio u predmetu Tužilac protiv Tihomira Blaškića". Predsjednica Suda je takođe naložila nastavak procesa pred Pretresnim vijećem u novom sastavu:  sudija Claude Jorda (predsjedavajući), sudija Mohamed Shahabuddeen i sudija Almiro Rodrigues.

Nalog predsjednice je donijet u skladu s pravilom 15(F) Pravilnika o postupku i dokazima MKSJ-a koji glasi:

"Ako sudija iz bilo kojeg razloga više ne može učestvovati u suđenju koje je već započelo, predsjedavajući sudija može, ako se čini da će njegova spriječenost biti kratkotrajna, privremeno prekinuti suđenje; u suprotnom, pak, on će o tome izvijestiti predsjednika koji može imenovati drugog sudiju za taj predmet, te naložiti ili ponavljanje suđenja ili nastavak suđenja tamo gdje je prekinuto. No, nakon što su održane uvodne riječi predviđene pravilom 84, ili nakon što je počelo izvođenje dokaza predviđeno pravilom 85, nastavak postupka može se naložiti samo uz pristanak optuženog".

U skladu s ovim pravilom, predsjedavajući Vijeća sudija Claude Jorda, 26. januara 1999. godine je predsjednici Međunarodnog suda podnio izvještaj kojim ju je obavijestio da, uslijed zdravstvenih razloga sudija Riad neće biti u mogućnosti da obavlja svoje radne dužnosti na Međunarodnom sudu najmanje do polovine aprila 1999. godine. Nakon što je napomenuo da bi tužilaštvo više voljelo da se suđenje nastavi sa sudijom Riadom, sudija Jorda je izvijestio da, s obzirom na to da "… sudija Riad neće biti u stanju da sjedi duge periode vremena, na neizvjesnost u vezi sa stvarnim datumom njegovog povratka i saglasnost optuženog, mislim da bi zamjena sudije Riada bila najprikladnija mjera koju treba preduzeti".

Sudija Jorda je takođe obavijestio da su strane u postupku saslušane na statusnoj konferenciji održanoj 21. januara 1999. godine. Optuženi je pristao na ovo rješenje, pod uslovom da konačna odluka o zamjeni sudije Riada bude donesena do 29. januara 1999. i da suđenje bude nastavljeno 15. februara 1999. godine.
 

*****
Međunarodni krivični sud za bivšu Jugoslaviju

Za više informacija stupite u kontakt s našom Službom za medije/komunikacije
Tel.: +31-70-512-8752; 512-5343; 512-5356 Fax: +31-70-512-5355 - Email: press [at] icty.org
Pratite MKSJ na Twitteru i Youtubeu