Website o naslijeđu Međunarodnog krivičnog suda za bivšu Jugoslaviju

Od zatvaranja MKSJ-a 31. decembra 2017., Mehanizam održava ovaj website u okviru svoje misije očuvanja i promovisanja naslijeđa međunarodnih krivičnih sudova UN-a.

 Posjetite website Mehanizma.

Predmet Blaškić, Pretresno vijeće odbacilo zahtjev odbrane da se izuzme svjedočenje određenih svjedoka tužilaštva

SAOPŠTENJE ZA JAVNOST
SEKRETARIJAT
(Isključivo za medije. Nije zvaničan dokument.)
 

Haag, 3. septembra 1997.
CC/PIO/240tPredmet Blaškić, Pretresno vijeće odbacilo zahtjev odbrane da se izuzme svjedočenje određenih svjedoka tužilaštva

Odlukom od 25. avgusta 1997, Pretresno vijeće I (u sastavu: sudija Jorda, predsjedavajući, sudija Riad i sudija Shahabuddeen) odbacilo je zahtjev odbrane za izuzimanje svjedočenja određenih svjedoka odbrane (vidi Saopštenje za javnost 218).

Odbrana je podnijela svoj zahtjev 25. juna 1997. na osnovu navodnih kršenja odluke Međunarodnog suda od 27. januara 1997. od strane tužilaštva. Ovom odlukom je naloženo da "se sve prethodne izjave [...] koje su u posjedu tužilaštva [...] odmah dostave odbrani", u skladu s pravilom 66(A) Pravilnika o postupku i dokazima (vidi Saopštenje za javnost 153). Tužilaštvo je odgovorilo na ovaj zahtjev 16. i 18. jula 1997., a zatvoreni pretres na kojem su strane u postupku obrazlagale svoje stavove po ovom pitanju je održan 28. jula 1997. godine.

Pretresno vijeće razmotrilo je ovaj zahtjev "u svjetlu svoje odluke od 27. januara 1997. godine", kako bi utvrdilo da li se zahtijevani dokumenti mogu smatrati "prethodnim izjavama", odnosno "svim prethodnim izjavama optuženog koje su u posjedu tužilaštva, bilo da ih je prikupilo tužilaštvo ili su dobijeni iz nekih drugih izvora [...sa] nepostojanjem potrebe da se pravi razlika između forme ili formi ovih izjava". Vijeće je odbacilo zahtjeve odbrane koji se tiču dostave karata, ličnih dnevnika i radio dnevnika.

U vezi s kasnim otkrivanjem dokumenata od strane tužilaštva, Vijeće je naglasilo “pozitivna nastojanja tužilaštva – koja odbrana nije osporila – u naporima da ispuni svoje obaveze u vezi s otkrivenim dokumentima” prije nego što je odbacilo zahtjev odbrane.

Na kraju, Vijeće je naložilo tužilaštvu da odbrani dostavi spisak svjedoka koje namjerava da pozove, najmanje dva radna dana prije njihovog svjedočenja.

Cjelokupni tekst dokumenata navedenih u ovom saopštenju, na zahtjev, dostupan je u Službi za odnose s javnošću.
 

*****
Međunarodni krivični sud za bivšu Jugoslaviju

Za više informacija stupite u kontakt s našom Službom za medije/komunikacije
Tel.: +31-70-512-8752; 512-5343; 512-5356 Fax: +31-70-512-5355 - Email: press [at] icty.org
Pratite MKSJ na Twitteru i Youtubeu