Website o naslijeđu Međunarodnog krivičnog suda za bivšu Jugoslaviju

Od zatvaranja MKSJ-a 31. decembra 2017., Mehanizam održava ovaj website u okviru svoje misije očuvanja i promovisanja naslijeđa međunarodnih krivičnih sudova UN-a.

 Posjetite website Mehanizma.

Predmet Blaškić: Pretresno vijeće u punom sastavu će zasjedati 16. aprila 1997. na pretresu u vezi sa subpoenama koje zahtijeva tužilaštvo

SAOPŠTENJE ZA JAVNOST
SEKRETARIJAT
(Isključivo za medije. Nije zvaničan dokument.)
 

Haag, 17. mart 1997.
CC/PIO/168tPredmet Blaškić: Pretresno vijeće u punom sastavu će zasjedati 16. aprila 1997. na pretresu u vezi sa subpoenama koje zahtijeva tužilaštvo

Nalogom od 14. marta 1997. godine, sudija Gabrielle Kirk McDonald je naložila da se pretres o izdavanju subpoene duces tecum, zakazan za 16. april 1997. treba održati pred Pretresnim vijećem II, a ne pred jednim sudijom, "imajući u vidu značaj pitanja o kojima se vodi rasprava".

Pretresno vijeće u punom sastavu će biti sastavljeno od sudija McDonald, Odio-Benito i Jan.

Svojim nalogom, sudija McDonald je pozvala na podnošenje amicus curieae podnesaka o sljedećim pitanjima do 7. aprila 1997. godine:

Ovlašćenja sudije ili pretresnog vijeća Međunarodnog suda da izda subpoenu duces tecum jednoj suverenoj državi; ovlašćenja sudije ili Pretresnog vijeća da uputi zahtjev ili izda subpoenu duces tecum nekom visokom državnom zvaničniku; odgovarajuće mjere koje treba preduzeti u slučaju neizvršenja subpoene duces tecum ili zahtjeva koji je izdao sudija ili pretresno vijeće.

 

*****
Međunarodni krivični sud za bivšu Jugoslaviju

Za više informacija stupite u kontakt s našom Službom za medije/komunikacije
Tel.: +31-70-512-8752; 512-5343; 512-5356 Fax: +31-70-512-5355 - Email: press [at] icty.org
Pratite MKSJ na Twitteru i Youtubeu