Website o naslijeđu Međunarodnog krivičnog suda za bivšu Jugoslaviju

Od zatvaranja MKSJ-a 31. decembra 2017., Mehanizam održava ovaj website u okviru svoje misije očuvanja i promovisanja naslijeđa međunarodnih krivičnih sudova UN-a.

 Posjetite website Mehanizma.

Predmet Blaškić: Zahtjev odbrane da se Bosni i Hercegovini naloži da dostavi dokumente za koje se tvrdi da su oslobađajući proslijeđen Pretresnom vijeću II

SAOPŠTENJE ZA JAVNOST
SEKRETARIJAT
(Isključivo za medije. Nije zvaničan dokument.)
 

Haag, 21. mart 1997.
CC/PIO/172tPredmet Blaškić: Zahtjev odbrane da se Bosni i Hercegovini naloži da dostavi dokumente za koje se tvrdi da su oslobađajući proslijeđen Pretresnom vijeću II


Odlukom od 18. marta 1997. godine, Pretresno vijeće I – u sastavu sudija Jorda (predsjedavajući), sudija Li i sudija Riad – je riješilo po zahtjevu koji je podnijela odbrana optuženog Blaškića tokom pretresa održanog 12. marta.

Cilj ovog zahtjeva bio je da Vijeće izda "subpoenu duces tecum Republici Bosni i Hercegovini" kojom se nalaže dostavljanje dokumenata za koje se tvrdi da su oslobađajući za optuženog. (Vidi Saopštenje za javnost 162).

Vijeće je naložilo da se ovaj zahtjev proslijedi sudiji McDonald, predsjedavajućoj Pretresnog vijeća II, pred kojom se vodi sličan postupak, u vezi sa subpoenama izdatim na zahtjev tužilaštva. (Vidi saopštenja za javnost 156, 158, 160, 163 i 166).

Obrazloženje odluke

Vijeće je smatralo da "je u interesu valjanog sprovođenja pravde" da se povezani zahtjevi odbrane i tužilaštva "saslušaju istovremeno pred istim sudijom". Vijeće je svoju odluku obrazložilo sljedećim razlozima:

1. "Kao prvo, (...) treba obezbijediti jednakost pristupa u odlukama po sličnim pitanjima kako bi se izbjegla svaka protivrječnost";

2. "Kao drugo, (...) ukoliko bi (...) prije suđenja o meritumu, pretresno vijeće (...) razmatralo dokaze koje je odbrani dostavila treća strana u posjedu tih dokaza (...), to razmatranje bi moglo biti ukaljano na takav način da bi stranama u postupku omogućilo da ospore nepristrasnost tog pretresnog vijeća...;"

3. S obzirom na postojanje "postupka ex parte" pred sudijom McDonald koja je "pozvala strane u postupku (...) da dostave podneske u vezi s nekoliko načelnih teoretskih pitanja", Vijeće je smatralo da bi "uzevši sve navedeno u obzir, bilo prikladnije da zahtjev podnesen ovom Pretresnom vijeću razmatra i rješava isti sudija, imajući u vidu raspravu (...) koja, kada se u nju uključi odbrana, omogućava vođenje postupka inter partes". .../...

-2-

Druge novosti

U nalogu od 14. marta 1997. godine, sudija McDonald je odlučila da će navedeni postupak saslušati Pretresno vijeće II u punom sastavu, "s obzirom na važnost pitanja o kojima će se raspravljati". Tokom pretresa, zakazanog za srijedu 16. april u 10:00 sati, raspravljaće se o sljedećim pitanjima: ovlašćenje sudije ili pretresnog vijeća Međunarodnog suda da izda subpoenu duces tecum nekoj suverenoj državi (naglasak dodat); ovlašćenje sudije ili pretresnog vijeća da uputi zahtjev ili izda subpoenu duces tecum nekom visokom državnom zvaničniku ili državi (naglasak dodat); odgovarajuće mjere koje treba preduzeti u slučaju neizvršenja subpoene duces tecum ili zahtjeva koji je izdao sudija ili pretresno vijeće.

No, u zahtjevu podnesenom 20. marta 1997. godine tužilaštvo je zahtjevalo od Pretresnog vijeća II da "ograniči pitanja o kojima strane u postupku treba da dostave podneske", kako bi se "usredsredile na činjenice u predmetu u kojem se vodi postupak". Prema mišljenju tužilaštva, ovi podnesci, koje će strane u postupku podnijeti 16. aprila 1997. treba da se konkretno odnose na izdavanje subpoena Hrvatskoj i Bosni i Hercegovini.

"S obzirom na jedinstveni mandat Međunarodnog suda glede područja bivše Jugoslavije, (...), kao i činjenice da su subpoene izdate u vezi s krivičnim postupkom koji treba odmah da počne ", tužilaštvo je predložilo sljedeću novu formulaciju:

Ovlašćenje sudije ili pretresnog vijeća Međunarodnog suda da izda subpoenu duces tecum Hrvatskoj i Bosni i Hercegovini (naglasak dodat); ovlašćenje sudije ili pretresnog vijeća da uputi zahtjev ili izda subpoenu duces tecum nekom visokom državnom zvaničniku Hrvatske ili Bosne i Hercegovine (naglasak dodat); odgovarajuće mjere koje treba preduzeti protiv Hrvatske i Bosne i Hercegovine i visokih državnih zvaničnika tih država (naglasak dodat) u slučaju neizvršenja subpoene duces tecum ili zahtjeva koji je izdao sudija ili pretresno vijeće.

 

*****
Međunarodni krivični sud za bivšu Jugoslaviju

Za više informacija stupite u kontakt s našom Službom za medije/komunikacije
Tel.: +31-70-512-8752; 512-5343; 512-5356 Fax: +31-70-512-5355 - Email: press [at] icty.org
Pratite MKSJ na Twitteru i Youtubeu