Website o naslijeđu Međunarodnog krivičnog suda za bivšu Jugoslaviju

Od zatvaranja MKSJ-a 31. decembra 2017., Mehanizam održava ovaj website u okviru svoje misije očuvanja i promovisanja naslijeđa međunarodnih krivičnih sudova UN-a.

 Posjetite website Mehanizma.

Predmet Delalić (Čelebići), tri sudije odbacile dva posljednja zahtjeva optuženog da se odobri ulaganje žalbe

SAOPŠTENJE ZA JAVNOST
SEKRETARIJAT
(Isključivo za medije. Nije zvaničan dokument.)  

Haag, 16. oktobar 1996.
CC/PIO/0119t

Predmet Delalić ('Čelebići'), tri sudije odbacile dva posljednja zahtjeva optuženog da se odobri ulaganje žalbe

U dvije odluke donesene 15. oktobra 1996, tročlano Žalbenog vijeće u sastavu: sudija Casesse (predsjedavajući), sudija Li i sudija Dechênes, odbacilo je zahtjev optuženog Delalića da uloži žalbu na odluke Pretresnog vijeća II od 25. septembra 1996. i 2. oktobra 1996. godine.

Prvom odlukom je odbijen zahtjev za privremeno puštanje optuženog na slobodu. Drugom odlukom je odbačen preliminarni podnesak optuženog na osnovu nedostataka u formi optužnice.

Optuženi je 8. oktobra 1996., i nakon toga 10. oktobra 1996., u skladu s potpravilom 72 (B)(ii) Pravilnika o postupku i dokazima, podnio dva zahtjeva da mu se odobri ulaganje žalbe.

Polje primjene potpravila 72(B)(ii)

U svojim odlukama od 15. oktobra 1996. godine, sudije su napomenule da je ovo pravilo primijenjeno po prvi put u odnosu na zahtjev ovog istog optuženog u vezi s odlukom kojom je odbijen njegov zahtjev za odvojena suđenja (vidi Saopštenje za javnost 117).

Sudije su podsjetile da tumačenje pravila 72 (B)(ii) koje je tom prilikom primijenjeno znači da postoji "trostruki test kumulativnih uslova koji se treba primijeniti na svaki zahtjev da se odobri ulaganje žalbe" u skladu s pomenutim pravilom:

1. Zahtjev se mora odnositi na jedno od četiri pitanja (izuzev osporavanja nadležnosti, za koje postoji pravo na žalbu) određenih pravilom o preliminarnim podnescima (nedostaci u formi optužnice, izuzeće dokaza, zahtjev za razdvajanje optužbi za zločine objedinjene u jednoj optužnici u zasebna suđenja, odbijanje zahtjeva za dodjeljivanje branioca);

2. Ovaj zahtjev mora proći "negativni" test: ne smije biti isprazan, veksantan, očigledno neutemeljen, predstavljati povredu sudskog procesa ili biti neodređen ili neprecizan;

3. Zahtjev mora pokazati da postoji "ozbiljan razlog", to jest "da li pokazuje postojanje ozbiljne greške koja bi mogla ozbiljno štetiti optuženom ili interesima pravde, ili postavlja pitanja koja su ne samo od opšteg značaja već su i neposredno bitna za budući razvoj sudskog postupka (...)".

Primjena potpravila 73 (B)(ii) na ovaj predmet

Primjenjujući gore navedene kriterijume na dva zahtjeva optuženog koja su razmatrali, sudije su došle do sljedećih zaključaka:

1. Zahtjev u vezi s odbijanjem privremenog puštanja na slobodu: s obzirom na to da privremeno puštanje na slobodu ne može biti predmet preliminarnog podneska, osporena odluka Pretresnog vijeća ne spada u nadležnost Žalbenog vijeća. Zahtjev za odobrenje ulaganja žalbe je stoga neprihvatljiv. Sudije su takođe naznačile da čak i kada bi bio prihvatljiv u skladu s gore navedenim uslovom u vezi s nadležnošću, "ukoliko bi bilo potrebno da se zadovolji treći test, bila bi donijeta identična odluka". Štaviše, optuženi, koji opravdava svoj zahtjev za odobrenje da uloži žalbu razlozima "koji su u suštini isti kao i oni koje je iznio pred Pretresnim vijećem" nije pokazao postojanje "ozbiljnog razloga".

2. Zahtjev u vezi s odbacivanjem podneska o optužnici: Sudije su napomenule da se zahtjev optuženog ne odnosi "ni na jedno od pitanja obuhvaćenih" pravilom o preliminarnim podnescima. Međutim sudije "ne smatraju da je naveden ozbiljan razlog. Zahtjev se isključivo bavi činjeničnim i pravnim pitanjima koja se tiču samo ovog optuženog i samo ove optužnice, čije razmatranje spada u nadležnost Pretresnog vijeća". Stoga Pretresno vijeće mora odlučiti "da li je forma optužnice ispravna, odnosno da omogućava vođenje pravičnog i ekspeditivnog sudskog postupka (...) Tročlano Žalbeno vijeće će dozvoliti ulaganje žalbe samo ako bude izgledalo da odluku Pretresnog vijeća obara neka ozbiljna greška koja bi mogla bitno oštetiti optuženoga. Ovdje to nije slučaj".

*****
Međunarodni krivični sud za bivšu Jugoslaviju

Za više informacija stupite u kontakt s našom Službom za medije/komunikacije
Tel.: +31-70-512-8752; 512-5343; 512-5356 Fax: +31-70-512-5355 - Email: press [at] icty.org