Website o naslijeđu Međunarodnog krivičnog suda za bivšu Jugoslaviju

Od zatvaranja MKSJ-a 31. decembra 2017., Mehanizam održava ovaj website u okviru svoje misije očuvanja i promovisanja naslijeđa međunarodnih krivičnih sudova UN-a.

 Posjetite website Mehanizma.

Predmet Dokmanović, Žalbeno veće potvrdilo odbacivanje zahteva za puštanje na slobodu

SAOPŠTENJE ZA JAVNOST
SEKRETARIJAT
(Isključivo za medije. Nije zvaničan dokument.)
 

Hag, 12. novembar 1997.
CC/PIO/260tPredmet Dokmanović, Žalbeno veće potvrdilo odbacivanje zahteva za puštanje na slobodu

Tročlano Žalbeno veće (u sastavu: sudija Cassese, predsedavajući, sudija Stephen i sudija Vohrah) 11. novembra 1997. je donelo odluku kojom je jednoglasno odbacilo zahtev optuženog da mu se odobri ulaganje žalbu na "Odluku po zahtevu za puštanje na slobodu optuženog Slavka Dokmanovića" koju je donelo Pretresno veće II, i odbilo njegov zahtev za puštanje na slobodu (vidi Saopštenja za javnost 254 i 259).

Tročlano veće je zaključilo da "optuženi nije na uverljiv način pokazao [Veću] da postoje valjani razlozi da se odobri ulaganje žalbe". Pokazivanje postojanja valjanih razloga je preduslov u skladu s pravilom 72(B)(ii) kojim je uređeno pravo na ulaganje žalbe na interlokutorne odluke. Prema sudijama, "evidentno je da ovaj zahtev ne ispunjava" taj uslov.

Pa ipak, "imajući u vidu suštinsku prirodu pitanja o kojima je ovde reč, odnosno kontinuirano lišavanje slobode optuženog i legalnost njegovog hapšenja", tročlano Žalbeno veće je rezmotrilo meritum ovog zahteva.

Sudije su odbacile ovaj zahtev na osnovu sledećeg:

Podnesak optuženog ne "ukazuje na bilo kakve nedoslednosti ili protivrečnosti u svedočenju na koje se pozvalo Pretresno veće kako bi pokazao da je donošenjem te odluke načinjena bilo kakva greška"; Tvrdnja optuženog da je Pretresno veće pogrešno protumačilo pravilo 53 Pravilnika o postupku i dokazima je "toliko nejasna i neprecizna da se ne može ozbiljno uzeti u obzir..."; Tvrdnja optuženog da je Pretresno veće pogrešno pretpostavilo da SRJ neće izvršiti nalog za hapšenje optuženog "nema temelja ni u činjenicama ni u pravu" i "ne pokreće bilo kakva pitanja koja bi mogla biti predmet žalbenog postupka..."; Tvrdnja optuženog da  UNTAES nema mandat da "kidnapuje i hapsi" bilo koju osobu je "očigledno neutemeljena i u činjenicama i u pravu"; Navodi odbrane da samo Statut Međunarodnog suda, a ne Pravilnik o postupku i dokazima ima prvenstvo nad nacionalnim pravosuđem "ne predstavlja nikakav osnov za žalbu i očigledno je pogrešno utemeljen".

Celokupni tekst ove odluke dostupan je, na zahtev, u Službi za odnose s javnošću.
 

*****
Međunarodni krivični sud za bivšu Jugoslaviju

Za više informacija stupite u kontakt s našom Službom za medije/komunikacije
Tel.: +31-70-512-8752; 512-5343; 512-5356 Fax: +31-70-512-5355 - Email: press [at] icty.org
Pratite MKSJ na Twitteru i Youtubeu