Website o naslijeđu Međunarodnog krivičnog suda za bivšu Jugoslaviju

Od zatvaranja MKSJ-a 31. decembra 2017., Mehanizam održava ovaj website u okviru svoje misije očuvanja i promovisanja naslijeđa međunarodnih krivičnih sudova UN-a.

 Posjetite website Mehanizma.

Predmet Dokmanović, optuženi uložio žalbu na odluku kojom je odbijeno njegovo puštanje na slobodu

SAOPŠTENJE ZA JAVNOST
SEKRETARIJAT
(Isključivo za medije. Nije zvaničan dokument.)
 

Hag, 4. novembar 1997.
CC/PIO/254tPredmet Dokmanović, optuženi uložio žalbu na odluku kojom je odbijeno njegovo puštanje na slobodu

Branilac Slavka Dokmanovića je 31. oktobra 1997. Žalbenom veću podneo Žalbu na Odluku po zahtevu za puštanje na slobodu optuženog Slavka Dokmanovića. Ovaj zahtev je podnesen  nakon Odluke po zahtevu za puštanje na slobodu optuženog Slavka Dokmanovića kojom je Pretresno veće II (u sastavu: sudija McDonald, predsedavajuća, sudija Odio Benito i sudija Jan) odbilo zahtev optuženog za puštanje na slobodu. (Vidi Saopštenje za javnost 251)

Branilac optuženog je zasnovao svoju žalbu na sledećem:

1. Izjave koje su svedoci tužilaštva dali tokom pretresa po preliminarnim podnescima 8. septembra 1997. godine su "netačne", protivrečne i "nisu verodostojne";

2. Pretresno veće je pogrešno protumačilo pravilo 53 Pravilnika o postupku i dokazima Međunarodnog suda jer je neobelodanjivanje naloga za hapšenje primenjivo na pojedince a ne na države. Savezna Republika Jugoslavija (SRJ) stoga nije bila u mogućnosti da uhapsi Slavka Dokmanovića jer nije bila upoznata s postojanjem optužnice protiv njega;

3. Odluka Pretresnog veća je zasnovana na pogrešnoj pretpostavci da SRJ ne bi izvršila nalog za hapšenje Slavka Dokmanovića. Ustav SRJ jedino zabranjuje ekstradiciju državljana SRJ, a Slavko Dokmanović nije državljanin SRJ;

4. Pretresno veće je pogrešno protumačilo mandat UNTAES: UNTAES nema mandat da "neku osobu uhapsi i kidnapuje". Osim toga, s obzirom da je sudija Riad potpisao jedan nalog za hapšenje upućen Republici Hrvatskoj, a drugi upućen UNTAES, UNTAES nije imao isključiva ovlašćenja da uhapsi optuženog bez znanja Republike Hrvatske;

5. Pretresno veće "je odobrilo kršenje nezavisnosti Tužilaštva određenog u skladu s članom 16(2) Statuta Međunarodnog suda, jer je Tužilaštvo imalo političke motive za svoje akcije u vezi s hapšenjem";

6. Statut Međunarodnog suda, a ne njegov Pravilnik, "je jedini dokument koji ima prvenstvo nad nacionalnim pravosuđem".

Iz gore navedenih razloga odbrana zahteva da Žalbeno veće "preinači" odluku Pretresnog veća, da pusti Slavka Dokmanovića "odmah" i da ga vrati u Sombor, u SRJ.

Primerci gore navedenog zahteva dostupni su, na zahtev, u Službi za odnose s javnošću.
 

*****
Međunarodni krivični sud za bivšu Jugoslaviju

Za više informacija stupite u kontakt s našom Službom za medije/komunikacije
Tel.: +31-70-512-8752; 512-5343; 512-5356 Fax: +31-70-512-5355 - Email: press [at] icty.org
Pratite MKSJ na Twitteru i Youtubeu