Website o naslijeđu Međunarodnog krivičnog suda za bivšu Jugoslaviju

Od zatvaranja MKSJ-a 31. decembra 2017., Mehanizam održava ovaj website u okviru svoje misije očuvanja i promovisanja naslijeđa međunarodnih krivičnih sudova UN-a.

 Posjetite website Mehanizma.

Predmet Erdemović, Odluka Žalbenog vijeća po žalbi Dražena Erdemovića na presudu o kazni biće izrečena u utorak, 7. oktobra 1997.

SAOPŠTENJE ZA JAVNOST
SEKRETARIJAT
(Isključivo za medije. Nije zvaničan dokument.)
 

Haag, 30. septembar 1997.
CC/PIO/245tPredmet Erdemović, Odluka Žalbenog vijeća po žalbi Dražena Erdemovića na presudu o kazni biće izrečena u utorak, 7. oktobra 1997.

Žalbeno vijeće Međunarodnog krivičnog suda za bivšu Jugoslaviju donijeće svoju odluku po žalbi Dražena Erdemovića na presudu o kazni izrečenoj 29. novembra 1996. u utorak, 7. oktobra 1997, u 9:30 sati.

Ovo će biti javni pretres, za koji se očekuje da će trajati otprilike 30 minuta.

Proceduralni kontekst

Pretresno vijeće I je 29. novembra 1996. godine osudilo Dražena Erdemovića na deset godina zatvora za zločin protiv čovječnosti.

Optuženi je priznao svoje učešće u jednom od masovnih pogubljenja izvršenom nakon preuzimanja kontrole nad zaštićenom zonom Srebrenica, i izjasnio se krivim.

Gospodin Jovan Babić, branilac Dražena Erdemovića je 23. decembra 1996. podnio žalbu na presudu o kazni.

Pretres po žalbi održan je 26. maja 1997. pred Žalbenim vijećem u sastavu sudija Cassese (predsjedavajući), Li, McDonald, Stephen i Vohrah.

Žalbeni podnesci strana u postupku

Žalilac:

U svom žalbenom podnesku, žalilac je zahtijevao od Žalbenog vijeća da preinači presudu o kazni na osnovu sljedećeg:

1. Pretresno vijeće je pogrešno utvrdilo činjenice kada je zaključilo da je 10. diverzantski vod, čiji je žalilac bio pripadnik, učestvovao u pogubljenju 500 Muslimana u Pilici;
2. Pretresno vijeće je pogrešno utvrdilo činjenice kada nije uzelo u obzir mentalno stanje žalioca u vrijeme kada su zločini počinjeni;
3. Pretresno vijeće je pogrešno primijenilo pravo kada nije prihvatilo tvrdnju žalioca da je djelovao pod prisilom ili u situaciji krajnje nužde takvoj da nije imao moralni izbor kada je počinio krivično djelo. Na osnovu ovoga, žalilac je trebao biti proglašen krivim ali nije mu trebala biti izrečena kazna.

Respondent:

U podnesku respondenta, tužilaštvo je iznijelo sljedeće argumente:

1. Pretresno vijeće je navelo pogubljenja u Pilici samo u sklopu opisa događaja, a ne kao otežavajuću okolnost;
2. Pretresno vijeće je bilo u pravu kada je zaključilo da je žalilac imao moralni izbor u pogubljenju Muslimana, i u tome što je zahtijevalo da se tvrdnja o suprotnom potkrijepi dokazima. Osim toga, Pretresno vijeće je naredbe nadređenih uzelo u obzir kao olakšavajuću okolnost;
3. Teret dokazivanja da je žalilac bio u stanju smanjenih mentalnih kapaciteta leži na žaliocu;
4. Visina kazne koju je izreklo Pretresno vijeće nije nesrazmjerna težini krivičnog djela.
 

*****
Međunarodni krivični sud za bivšu Jugoslaviju

Za više informacija stupite u kontakt s našom Službom za medije/komunikacije
Tel.: +31-70-512-8752; 512-5343; 512-5356 Fax: +31-70-512-5355 - Email: press [at] icty.org
Pratite MKSJ na Twitteru i Youtubeu