Website o naslijeđu Međunarodnog krivičnog suda za bivšu Jugoslaviju

Od zatvaranja MKSJ-a 31. decembra 2017., Mehanizam održava ovaj website u okviru svoje misije očuvanja i promovisanja naslijeđa međunarodnih krivičnih sudova UN-a.

 Posjetite website Mehanizma.

Predmet Kunarac: Tužiocu odobreno da izmijeni optužnicu, optuženi će se izjasniti o novim optužbama u petak, 28. avgusta

SAOPŠTENJE ZA JAVNOST
SEKRETARIJAT
(Isključivo za medije. Nije zvaničan dokument.)
 

Haag, 25. avgust 1998.
CC/PIO/340tPredmet Kunarac: Tužiocu odobreno da izmijeni optužnicu, optuženi će se izjasniti o novim optužbama u petak, 28. avgusta

Optuženi Dragoljub Kunarac će u petak, 28. avgusta u 15:00 sati, ponovo stupiti pred sud kako bi se izjasnio o novim optužbama iz izmijenjene i dopunjene optužnice koju je protiv njega podnio tužilac.

Pretres će biti javan. Nakon njega će uslijediti zatvorena statusna konferencija pred pretpretresnim sudijom Florence Mumbom (vidi Saopštenje za javnost 326).


Optuženi

Dragoljub Kunarac, poznat i kao "Zaga" i "Dragan", rođen je 15. maja 1960. godine u Foči.

Prije napada na Foču u aprilu 1992. godine, stanovao je u Tivtu, u Crnoj Gori.

Prema optužnici, Dragoljub Kunarac je bio komandant specijalne izviđačke jedinice vojske bosanskih Srba. Ta specijalna jedinica se sastojala od dobrovoljaca, uglavnom iz Crne Gore, od kojih je neke optuženi lično regrutirao. Štab optuženog je bio u kući u ulici Osmana Đikića br. 16 u naselju Aladža u Foči, gdje je nakon zauzimanja Foče boravio sa 10 do 15 vojnika.

Navodi se da je Dragoljub Kunarac lično učestvovao u seksualnom zlostavljanju i silovanju Muslimanki.

Navodi se takođe da je u svojstvu komandanta, optuženi bio odgovoran za postupke sebi podređenih vojnika i da je znao ili je imao razloga da zna da njegovi podređeni seksualno zlostavljaju Muslimanke.
   
Prvobitna optužnica i prvo stupanje pred sud nakon dobrovoljne predaje optuženog:

Prvobitna optužnica protiv Dragoljuba Kunaraca i sedmorice saoptuženih podignuta je 26. juna 1996. i prva je optužnica koja se odnosi isključivo na seksualno nasilje. Ova važna optužnica bavi se brutalnim režimom grupnog silovanja, mučenja i porobljavanja kojem su Muslimanke u Foči i na drugim mjestima od aprila 1992. do februara 1993. godine podvrgli vojnici bosanski Srbi, policajci i pripadnici paravojnih grupa, uključujući i neke porijeklom iz Srbije i Crne Gore.

Dragoljub Kunarac se predao MKSJ-u 4. marta 1998. Do danas on je jedini od ukupno osam optuženih obuhvaćenih prvobitnom optužnicom u pritvoru MKSJ-a.

Nakon prvog stupanja Dragoljuba Kunarca pred sud, 9., 10. i 13. marta 1998., Pretresno vijeće II se nije uvjerilo da je potvrdno izjašnjavanje o krivici optuženog bilo nedvosmisleno i u njegovo ime je navelo da se izjasnio da nije kriv (vidi Saopštenje za javnost 303).


Izmijenjena optužnica

Tužilaštvo je 14. jula podnijelo zahtjev da mu se odobri da izmijeni optužnicu protiv Dragoljuba Kunarca, na osnovu "novih dokaza o daljnim seksualnim zlostavljanjima za koje se tvrdi da su ih počinili optuženi ili vojnici pod njegovom komandom, a koje je Tužilaštvo prikupilo tokom perioda nakon prvog stupanja pred sud".

Sudija Lal Chand Vohrah, koji je potvrdio "svaku pojedinu tačku" izmijenjene optužnice, odobrio je ovaj zahtjev 19. avgusta.

Izmijenjena optužnica:

- razdvaja postupak protiv optuženog od postupka protiv drugih saoptuženih obuhvaćenih prvobitnom optužnicom.

- navodi da je optuženi bio umiješan u četiri daljnja incidenta seksualnog zlostavljanja (prvobitno šest), za koje se tvrdi da su počinjeni na tri dodatne lokacije (prvobitno dvije) protiv još četiri žrtve (prvobitno šest).

- preformuliše prve četiri tačke (dvije tačke za zločine protiv čovječnosti, jednu tačku za teške povrede Ženevskih konvencija i jednu tačku za kršenje zakona i običaja ratovanja) u dvadeset jednu tačku (devet tačaka za zločine protiv čovječnosti i dvanaest tačaka za kršenja zakona i običaja ratovanja).
 

*****
Međunarodni krivični sud za bivšu Jugoslaviju

Za više informacija stupite u kontakt s našom Službom za medije/komunikacije
Tel.: +31-70-512-8752; 512-5343; 512-5356 Fax: +31-70-512-5355 - Email: press [at] icty.org
Pratite MKSJ na Twitteru i Youtubeu