Website o naslijeđu Međunarodnog krivičnog suda za bivšu Jugoslaviju

Od zatvaranja MKSJ-a 31. decembra 2017., Mehanizam održava ovaj website u okviru svoje misije očuvanja i promovisanja naslijeđa međunarodnih krivičnih sudova UN-a.

 Posjetite website Mehanizma.

Predmet Milošević: Amici curiae podneli predloge o ulozi advokata koji bi mogao biti dodeljen odbrani

Press Release . Communiqué de presse . Saopštenje za javnost

(Isključivo za medije. Nije službeni dokument.)
TRIAL CHAMBER
CHAMBRE DE 1ere INSTANCE
PRETRESNO VEĆE

Hag, 16. avgust 2004.

CC/P.I.S./884-t


PREDMET MILOŠEVIĆ:

AMICI CURIAE PODNELI PREDLOGE

O ULOZI ADVOKATA KOJI BI MOGAO BITI DODELJEN ODBRANI


U petak 13. avgusta 2004, Amici Curiae Steven Kay i Gillian Higgins podneli su svoje predloge kao odgovor na nalog Pretresnog veća od 6. avgusta u kojem im je naloženo da u roku od dve sedmice podnesu predloge, ukoliko ih imaju, o sledećem:


Ulozi koju bi advokat odbrane dodeljen od strane Pretresnog veća mogao imati u osiguravanju pravičnog izvođenja dokaza odbrane, posebno u slučaju nepostojanja uputstava za advokata, ili saradnje optuženog s advokatom; i
U svetlu paragrafa 42-44 predloga Tužilaštva, o ulozi koju bi Amici Curiae mogli imati kako bi s optuženog skinuli teret da mora da nastavi da se isključivo sam zastupa.

Amici Curiae su raspravljali o ovim pitanjima kao i o sposobnosti optuženog da mu se sudi.


Primerak njihovog podneska možete na zahtev dobiti od Službe za odnose sa javnošću na sledeći broj telefona: (+31).(0)70 512 5356/5343.