Website o naslijeđu Međunarodnog krivičnog suda za bivšu Jugoslaviju

Od zatvaranja MKSJ-a 31. decembra 2017., Mehanizam održava ovaj website u okviru svoje misije očuvanja i promovisanja naslijeđa međunarodnih krivičnih sudova UN-a.

 Posjetite website Mehanizma.

Predmet Milošević: sekretar imenovao tim iskusnih stručnjaka za Međunarodno pravo kao amicus curiae koji će pomagati Pretresnom veću

Press Release . Communiqué de presse . Saopštenje
za javnost

(Isključivo za medije. Nije službeni dokument.)

REGISTRY
GREFFE
SEKRETARIJAT
 

Hag, 6. septembar 2001.

CC/P.I.S./617-t


PREDMET MILOŠEVIĆ:


SEKRETAR IMENOVAO TIM ISKUSNIH STRUČNJAKA ZA MEĐUNARODNO
PRAVO KAO AMICUS CURIAE KOJI ĆE POMAGATI PRETRESNOM VEĆU


U skladu sa pravilom 74 Pravilnika o postupku i
dokazima Međunarodnog suda, sekretar Međunarodnog krivičnog
suda za bivšu Jugoslaviju, g. Hans Holthuis je danas, u četvrtak,
6. septembra 2001. imenovao g. Stevena Kaya, Q.C., g. Branislava Tapuškovića
i prof. Mischu Wladimiroffa kao amicus curiae u predmetu Tužilac
protiv Slobodana Miloševića
.


Odluka sekretara sledi nakon naloga koji je Pretresno
veće III izdalo 30. augusta 2001, u kome se navodi da se amicus
curiae
imenuje "ne da bi zastupao optuženog već da bi
pomogao u pravilnom odlučivanju u ovom predmetu
". U nalogu
se dalje navodi da će amicus curiae pomagati veću:


"(a) pripremajući sve podneske koji su u pravilnom postupku
na raspolaganju optuženom u obliku preliminarnih ili drugih pretpretresnih
podnesaka;


(b) pripremajući sve podneske ili prigovore u vezi sa dokaznim
materijalom koji su u pravilnom postupku na raspolaganju optuženom tokom
postupka suđenja, i unakrsno ispitujući svedoke po potrebi;


(c) skrećući pažnju Pretresnom veću na svaki oslobađajući
ili olakšavajući dokazni materijal;


(d) postupajući na bilo koji drugi način koji će tako
određeni pravni zastupnik smatrati primerenim nastojanju da se obezbedi
pravično suđenje
".


U odluci se navodi da će se na amicus curiae
odnositi odredbe Profesionalnog kodeksa branilaca koji se pojavljuju pred
Međunarodnim sudom.


Odluka sekretara Suda je takođe zasnovana na
činjenici da će imenovanje međunarodnog tima iskusnih pravnika
koji predstavljaju različite pravne sisteme svakako biti u interesu
pravde.


Biografije g. Stevena Kaya, Q.C., g. Branislava Tapuškovića
i prof. Mische Wladimiroffa se na zahtev mogu dobiti od Službe za informisanje
javnosti.


*****