Website o naslijeđu Međunarodnog krivičnog suda za bivšu Jugoslaviju

Od zatvaranja MKSJ-a 31. decembra 2017., Mehanizam održava ovaj website u okviru svoje misije očuvanja i promovisanja naslijeđa međunarodnih krivičnih sudova UN-a.

 Posjetite website Mehanizma.

Predmet Simić i drugi ("Bosanski Šamac"): vanpretresni iskazi svjedoka uzimaće se u Beogradu, u Saveznoj Republici Jugoslaviji

Press Release . Communiqué de
presse . Saopštenje za javnost

(Isključivo za medije. Nije službeni dokument.)

TRIAL
CHAMBERS
CHAMBRES
DE 1ere INSTANCE
PRETRESNA VIJEĆA
 

Hag, 30. januara 2003.

JL/P.I.S./726-t


PREDMET SIMIĆ I DRUGI ("BOSANSKI ŠAMAC"):


VANPRETRESNI ISKAZI SVJEDOKA UZIMAĆE SE U BEOGRADU,

U SAVEZNOJ REPUBLICI JUGOSLAVIJI


U skladu sa pravilom 71 Pravilnika o postupku i dokazima Međunarodnog
krivičnog suda za bivšu Jugoslaviju, od ponedeljka, 3. februara do
petka, 7. februara 2003., u Beogradu će se uzimati vanpretresni iskazi
svedoka odbrane u predmetu Tužilac protiv Blagoja Simića
i drugih
.


Prema pravilu 71 Pravilnika, pretresno veće
može, kada
je to u interesu pravde, na sopstvenu inicijativu ili na zahtev jedne
od strana "naložiti
da se uzme vanpretresni iskaz za upotrebu na suđenju,
bez obzira na to da li je osoba čiji
se vanpretresni iskaz želi
uzeti u mogućnosti
da fizički
pristupi i svedoči
pred Međunarodnim
sudom. Vanpretresno svedočenje
može se
saslušati bilo u sedištu bilo izvan sedišta Međunarodnog
suda, a može
se saslušati i putem video konferencije
".
Pretresno veće
će
"u tu svrhu imenovati ovlaštenog službenika
".
Ukoliko je nalog izdat na zahtev jedne od strana, ta strana mora podneti
zahtev u kom će
sadržavati
izjavu o "okolnostima koje opravdavaju uzimanje vanpretresnog
iskaza
". Druga strana "ima pravo da prisustvuje uzimanju
vanpretresnog iskaza i unakrsno ispituje
" svedoka. O uzimanju
vanpretresnog iskaza mora se napraviti zapisnik koji će
ovlašteni službenik
preneti Pretresnom veću
na odlučivanje.


Pretresno vijeće
II, u sastavu: sudija Mumba (predsedavajuća),
sudija Williams i sudija Lindholm, donijelo je 11. decembra 2003. poverljivu
odluku po "Zajedničkom
zahtevu odbrane u pogledu pravila 71" kojom je delimično
odobrilo taj zahtev i naložilo
da se vanpretresni iskazi u tom predmetu uzmu u Beogradu, u Saveznoj Republici
Jugoslaviji od 3. do 7. februara 2003.


Pretres će se održati na zatvorenoj sednici, a vodiće
ga ovlašteni službenik kojeg je imenovalo veće.