Website o naslijeđu Međunarodnog krivičnog suda za bivšu Jugoslaviju

Od zatvaranja MKSJ-a 31. decembra 2017., Mehanizam održava ovaj website u okviru svoje misije očuvanja i promovisanja naslijeđa međunarodnih krivičnih sudova UN-a.

 Posjetite website Mehanizma.

Predmet Simić: Naloženo privremeno puštanje optuženog na slobodu

Press Release . Communiqué de presse . Saopštenje
za javnost

(Isključivo za medije. Nije službeni dokument.)
TRIAL
CHAMBERS
CHAMBRES DE 1ere INSTANCE
PRETRESNA VIJEĆA

CC/PIU/306-t

Den Haag, 26. mart 1998.


PREDMET SIMIĆ:

NALOŽENO PRIVREMENO PUŠTANJE OPTUŽENOG NA SLOBODU


U četvrtak, 26. marta 1998., Pretresno vijeće I, u čijem su sastavu bili sudija Claude Jorda, predsjedavajući, sudija Riad i sudija Rodrigues, odobrilo je molbu odbrane za privremeno puštanje na slobodu Milana SIMIĆA.


Trenutno se obavljaju pripreme za puštanje optuženog koji će se vratiti u Bosanski Šamac čim to bude praktično izvodivo


Odluka Pretresnog vijeća


Pretresno vijeće je zaključilo da fizičko stanje optuženog, koji je djelimično paralizovan i koji ima druge zdravstvene probleme, predstavlja izuzetne okolnosti prema članu 65 Pravilnika o postupku i dokazima.


Vijeće je takođe imalo na umu sporazum između strana o uslovima privremenog puštanja na slobodu, kao i garancije koje su dale vlasti Republike Srpske (vidjeti u nastavku).


Vijeće je nadalje utvrdilo da se zemlja domaćin, to jest Kraljevina Nizozemska, ne protivi privremenom puštanju optuženog na slobodu.


Sporazum između strana i "čvrste"garancije vlasti Republike Srpske


Na pretresu održanom 26. marta, Tužilaštvo je podržalo zahtjev odbrane nakon što je s odbranom zaključilo sporazum o uslovima privremenog puštanja na slobodu i nakon što su vlasti Republike Srpske dale garancije da će se pobrinuti da se taj sporazum ispoštuje.


1. Advokat odbrane i optuženi su na sudu potpisali sporazum u kojem su izloženi uslovi privremenog puštanja na slobodu:


- Milan Simić će se o svom trošku vratiti u Den Haag kako bi prisustvovao pretpretresnom postupku i vratiće se u pritvor Suda dvije sedmice prije početka suđenja (datum još nije utvrđen)


- U međuvremenu, Milan Simić će se vratiti u opštinu Bosanski Šamac gdje će i ostati. Pasoš će predati Međunarodnim policijskim snagama (IPTF) koje će ga predati Tužilaštvu.


- IPTF će sedmično provjeravati evidenciju lokalne policijske stanice u koju će se Milan Simić javljati jednom dnevno.


- Optuženi neće imati kontakte sa bilo kojim od suoptuženih, niti sa svjedocima optužbe.


- Vlasti Republike Srpske će Sekretarijatu Suda položiti "kauciju" u iznosu od 25.000 američkih dolara u vidu garantnog pisma.


2. Pristanak vlasti Republike Srpske


Ovaj sporazum su 20. marta 1998. potvrdili premijer Republike Srpske, g. Dodik, i ministar unutrašnjih poslova, g. Stanković, koji su u tu svrhu napisali službeno pismo.


To pismo je u sudnici pročitao zastupnik optužbe, gđa Nancy Paterson, koja je pismo nadalje opisala kao "značajan napredak u odnosima između Republike Srpske i Međunarodnog suda. Vlasti tog entiteta poznatog kao Republika Srpska prihvataju nadležnost Međunarodog suda da vodi krivični postupak u tom predmetu".


Optužnica protiv Milana Simića će biti proširena novim tačkama


Uprkos sporazumu o privremenom puštanju optuženog na slobodu, tužilac je najavio da će "nedvosmisleno provesti krivični postupak u ovom predmetu" i da će nakon prikupljanja "dodatnih dokaza protiv optuženog, optužnica biti dopunjena".


Čim počne suđenje Milanu Simiću, optuženi će biti zadržan u pritvoru Međunarodnog suda onoliko dugo koliko to bude potrebno.