Website o naslijeđu Međunarodnog krivičnog suda za bivšu Jugoslaviju

Od zatvaranja MKSJ-a 31. decembra 2017., Mehanizam održava ovaj website u okviru svoje misije očuvanja i promovisanja naslijeđa međunarodnih krivičnih sudova UN-a.

 Posjetite website Mehanizma.

Predmet Tadić, najnovije informacije, žalba svjedoka Opačića odbačena

SAOPŠTENJE ZA JAVNOST
SEKRETARIJAT
(Isključivo za medije. Nije zvaničan dokument.)
 

Haag, 5. jun 1997.
CC/PIO/209tPredmet Tadić, najnovije informacije, žalba svjedoka Opačića odbačena

Odlukom od utorka, 3. juna 1997. godine, Tročlano žalbeno vijeće je odbacilo zahtjev za ulaganje žalbe svjedoka Dragana Opačića podnijet u petak, 30. maja (Vidi Saopštenje za javnost 207).

Podnosilac je zahtijevao da mu se odobri ulaganje žalbe na nalog od 27. maja kojim je Pretresno vijeće II naložilo da svjedok Opačić bude vraćen u nadležnost vlasti Republike Bosne i Hercegovine.

Odluka Žalbenog vijeća znači da je nalog potvrđen.

Sekretarijat obavlja potrebne pripreme kako bi Dragana Opačića predalo nadležnim vlastima Bosne i Hercegovine.

Nikakvi daljnji detalji neće biti objelodanjeni.

Kontekst za odluku Žalbenog vijeća

Žalba koja je podnijeta 30. maja nije specifikovala član Statuta ili Pravilnika o postupku i dokazima na kojem je zasnovana.

Žalbeno vijeće, kojim je predsjedavao sudija Antonio Cassese, utvrdilo je da žalilac nije imao prava na podnošenje žalbe Žalbenom vijeću u punom sastavu, ograničeno pravilom 25 Statuta da "rješava po žalbama osuđenih lica ili tužilaštva".

U interesu pravde, odlučeno je da se o ovaj zahtjev tretira kao zahtjev za odobrenje da se uloži žalba u skladu s pravilom 72 Pravilnika o postupku i dokazima, čiji paragraf B(ii) omogućava formiranje tročlanog vijeća sastavljenog od sudija Žalbenog vijeća koje odlučuje o prihvatljivosti zahtjeva.

Predsjednik Antonio Cassese je 2. juna imenovao sljedeće sudije u tročlano vijeće: sudija Cassese (predsjedavajući), sudija Li i sudija Jan.


Odluka vijeća

1. Vijeće napominje da se "pravilo 72 odnosi na preliminarne podneske koje podnosi neka od strana u postupku. Termin "strana u postupku" je definisan pravilom 2 Pravilnika o postupku i dokazima kao "tužilac ili optuženi"".

Vijeće je zaključilo da "pritvoreni svjedok, Dragan Opačić, protiv koga nije podignuta optužnica, nije ni tužilac niti optuženi, te se stoga ne može smatrati stranom u postupku. On iz tog razloga nema pravo da se pozove na pravilo 72".

2. Vijeće je nadalje dodaje važan komentar u vezi sa razvojem sudske prakse žalbenih postupaka pred Međunarodnim sudom: "bilo kakva druga odluka bi otvorila žalbeni postupak pred Međunarodnim sudom za osobe koje nisu strane u postupku - svjedoke, branioce, amicus curiae, čak i obične građane koji bi mogli da se žale na neku odluku pretresnih vijeća. To ne može biti dopušteno. Međunarodni sud ima ograničenu žalbenu nadležnost na koju se, osobe koje nisu strane u postupku kategorički ne mogu pozivati".
 

*****
Međunarodni krivični sud za bivšu Jugoslaviju

Za više informacija stupite u kontakt s našom Službom za medije/komunikacije
Tel.: +31-70-512-8752; 512-5343; 512-5356 Fax: +31-70-512-5355 - Email: press [at] icty.org
Pratite MKSJ na Twitteru i Youtubeu