Website o naslijeđu Međunarodnog krivičnog suda za bivšu Jugoslaviju

Od zatvaranja MKSJ-a 31. decembra 2017., Mehanizam održava ovaj website u okviru svoje misije očuvanja i promovisanja naslijeđa međunarodnih krivičnih sudova UN-a.

 Posjetite website Mehanizma.

Predmet Tadić, najnovije informacije, 2. dio: Odbačen zahtjev odbrane u vezi s dokazima iz druge ruke

SAOPŠTENJE ZA JAVNOST
SEKRETARIJAT
(Isključivo za medije. Nije zvaničan dokument.)  

Haag, 7. avgust 1996.
CC/PIO/0102t

Predmet Tadić, najnovije informacije, 2. dio
Odbačen zahtjev odbrane u vezi s dokazima iz druge ruke

Odlukom donesenom 5. avgusta 1996. godine, Pretresno vijeće II odbacilo je zahtjev branilaca Duška Tadića da se tokom suđenja izuzmu dokazi iz druge ruke kao opšte pravilo.

Pretresno vijeće je u svojoj odluci napomenulo da pravila Međunarodnog suda konkretno ne isključuju dokaze iz druge ruke, i da nikakvo pravilo u tom smislu nije usvojeno, iako je Pravilnik ažuriran nekoliko puta. Umjesto toga, Pretresno vijeće može saslušati bilo koji dokaz za koji smatra da ima dokaznu vrijednost (Pravilo 89 (C)), iako može izuzeti dokaz "ako potreba da se osigura pravično suđenje uveliko nadmašuje njegovu dokaznu vrijednost " (Pravilo 89 (D)). Vijeće je takođe napomenulo da Međunarodni sud nije obavezan da poštuje pravila o dokazima koja se primjenjuju u nacionalnim pravosuđima.

Međunarodni sud je, umjesto toga, obavezan da poštuje sopstveni Pravilnik koji "implicitno nalaže da je pouzdanost jedan od elemenata prihvatljivosti dokaza. Drugim riječima, ukoliko je ponuđeni dokaz nepouzdan, on sigurno ne bi imao dokaznu vrijednost i bio bi izuzet u skladu s potpravilom 89 (C) (. . .) Stoga, fokus pri utvrđivanju da li dokaz ima dokaznu vrijednost u smislu potpravila 89 (C) treba biti u najmanju ruku da je taj dokaz pouzdan ".

Pri utvrđivanju da li je dokaz pouzdan, Pretresno vijeće mora uzeti u obzir da li je ta izjava data dobrovoljno, da li odražava istinu i da li je pouzdana.

Pretresno vijeće je takođe primijetilo da, iako bi zahtjev odbrane da Vijeće donese odluku o prihvatljivosti dokaza iz druge ruke prije nego što uopšte sasluša njihov sadržaj, bio možda primjeren u kontekstu suđenja s porotom, on nije primjeren na suđenjima sa sudijama gdje su sudije sposobne da "na osnovu svog obrazovanja i iskustva, saslušaju dokaze u kontekstu u kojem su oni pribavljeni i da im daju odgovarajuću težinu. Nakon toga, sudije mogu donijeti odluku o relevantnosti i dokaznoj vrijednosti dokaza". Sem toga, Pretresno vijeće je napomenulo da se dokaz koji ono prihvati kao relevantan i sa dokaznom vrijednošću može naknadno izuzeti "ukoliko bi potreba da se osigura pravično suđenje uveliko nadmašila njegovu dokaznu vrijednost".

Ukratko, Pretresno vijeće je zaključilo da prilikom utvrđivanja da li će dokaz iz druge ruke koji je predmet spora biti izuzet "ono će utvrditi da li je ponuđeni dokaz relevantan i da li ima dokaznu vrijednost, usredsređujući se na njegovu pouzdanost. Na taj način, Pretresno vijeće će saslušati i okolnosti pod kojima je dokaz nastao, kao i sadržaj izjave. Pretresno vijeće se može voditi, ali ne obavezati, izuzecima u vezi s dokazima iz druge ruke koje generalno priznaju neki nacionalni pravni sistemi, kao i time da li ti dokazi odražavaju istinu, da li su dati dobrovoljno i da li su pouzdani, gdje to bude potrebno. U suđenjima sa sudijama pred Međunarodnim sudom ovo predstavlja najefektivniji i najpravičniji metod utvrđivanja prihvatljivosti izjava datih izvan suda".

*****
Međunarodni krivični sud za bivšu Jugoslaviju

Za više informacija stupite u kontakt s našom Službom za medije/komunikacije
Tel.: +31-70-512-8752; 512-5343; 512-5356 Fax: +31-70-512-5355 - Email: press [at] icty.org