Website o naslijeđu Međunarodnog krivičnog suda za bivšu Jugoslaviju

Od zatvaranja MKSJ-a 31. decembra 2017., Mehanizam održava ovaj website u okviru svoje misije očuvanja i promovisanja naslijeđa međunarodnih krivičnih sudova UN-a.

 Posjetite website Mehanizma.

Predmet Tadić, najnovije informacije - Tužilaštvo i odbrana podneli pretpretresne podneske

SAOPŠTENJE ZA JAVNOST
SEKRETARIJAT
(Isključivo za medije. Nije zvaničan dokument.)  

Hag, 16. april 1996.
AMcD/PIO/061t

Predmet Tadić, najnovije informacije - Tužilaštvo i odbrana podneli pretpretresne podneske

Branioci Duška Tadića podneli su 10. aprila 1996. godine tri pretpretresna podneska.

U prvom podnesku, odbrana zahteva izdavanje naloga kojim bi se sprečila kontaminacija iskaza svedoka; drugim podneskom, odbrana je obavestila Tužilaštvo da namerava da podnese dokaze za odbranu alibijem za Duška Tadića; trećim podneskom, branioci Duška Tadića zahtevaju da se izda nalog kojim bi se razdvojile pojedine optužbe i da se optuženom za njih sudi odvojeno.

Tužilaštvo je 12. aprila 1996. godine podnelo zahtev da se naloži obelodanjivanja izjava koje je odbrana uzela od svedoka koji treba da svedoče.

Odgovor Tužilaštva na zahtev za razdvajanje optužbi u optužnici mora biti podnet pre 19. aprila 1996. godine. Odgovor na podnesak kojim se pruža odbrana alibijem mora biti podnet do 20. aprila 1996. godine. Nikakav rok nije dat za podnošenje odgovora na treći podnesak odbrane ili podnesak Tužilaštva. Argumenti u prilog ovim zahtevima biće saslušani na početku suđenja, koje je zakazano za 7. maj 1996. godine.

Podnesci odbrane

U svom podnesku kojim se zahteva izdavanje naloga kojim bi se sprečila kontaminacija iskaza svedoka odbrana želi da spreči sredstva javnog informisanja da prenose "svako svedočenje koje bi moglo uticati na iskaze narednih svedoka".

Ukoliko Pretresno veće odbije zahtev odbrane da se određeni dokazi ne obelodane medijima i/ili da se slike Duška Tadića ne prenose pre nego što svedoci koji će verovatno svedočiti o Tadićevom identitetu ne budu imali priliku da svedoče, odbrana zahteva, alternativno, "da se preduzmu odgovarajuće mere kako bi se obezbedilo da svi svedoci koji još uvek nisu svedočili drže na takav način da neće biti izloženi nikakvom medijskom praćenju suđenja koje je u toku".

U svom podnesku kojim obaveštavaju Tužilaštvo o svojoj nameri da pruže dokaze o odbrani alibijem, odbrana tvrdi da je optuženi u vreme kada su navodna krivična dela počinjena bio u Banja Luci, osim u nekoliko konkretnih dana, za koje će optuženi pružiti alibi. Odbrana takođe nudi listu svedoka koji će potvrditi alibi optuženog.

U svom zahtevu za razdvajanje optužbi u optužnici, odbrana traži da se optužbe iznesene u paragrafima 4, 11 i 12 optužnice izdvoje iz optužnice i da se po njima vodi posebno suđenje.

Paragraf 4, kojim se Tadić tereti za progon, opisuje zločine koje je navodno počinio Tadić, kako u logorima Omarska, Keraterm i Trnopolje, tako i van njih. Paragraf 11 opisuje zločine koje je Tadić navodno počinio na području Kozarca, a paragraf 12 se odnosi na zločine koje je Tadić navodno počinio u selima Jaskići i Sivci.

Za razliku od njih, ostali paragrafi optužnice opisuju zločine koje je Tadić navodno počinio unutar logora Omarska.

Ovim podneskom se tvrdi da se za navodne zločine počinjene u Omarskoj "ne može reći da čine istu transakciju kao i drugi navodni zločini počinjeni u drugim logorima, i/ili počinjeni u vreme događaja koji su se desili van logora".

Podnesak Tužilaštva

U svom podnesku od 12. aprila 1996. godine Tužilaštvo zahteva da se naloži obelodanjivanje izjava koje je od svedoka koji će svedočiti uzela odbrana, najmanje 30 dana pre nego što svedoče.

Ovim podneskom se tvrdi da "[s] obzirom na činjenicu da su imena svedoka odbrane obelodanjena Tužilaštvu, objavljivanje ovih imena je delimično uništilo sve privilegije koje bi se u suprotnom zasigurno mogle primeniti", i da "pravičnost i preovlađujuća praksa nalažu obelodanjivanje izjava svedoka".

*****
Međunarodni krivični sud za bivšu Jugoslaviju

Za više informacija stupite u kontakt s našom Službom za medije/komunikacije
Tel.: +31-70-512-8752; 512-5343; 512-5356 Fax: +31-70-512-5355 - Email: press [at] icty.org