Website o naslijeđu Međunarodnog krivičnog suda za bivšu Jugoslaviju

Od zatvaranja MKSJ-a 31. decembra 2017., Mehanizam održava ovaj website u okviru svoje misije očuvanja i promovisanja naslijeđa međunarodnih krivičnih sudova UN-a.

 Posjetite website Mehanizma.

Predmet Tadić, postupak izricanja presude

SAOPŠTENJE ZA JAVNOST
SEKRETARIJAT
(Isključivo za medije. Nije zvaničan dokument.)
 

Haag, 1. maj 1997.
CC/PIO/188tPredmet Tadić, postupak izricanja presude

Međunarodni krivični sud za bivšu Jugoslaviju će u srijedu, 7. maja 1997. godine, izreći svoju prvu presudu, u predmetu protiv Duška Tadića.

Prema Statutu i Pravilniku Međunarodnog suda, izricanje presude i odmjeravanje kazne su dva potpuno odvojena procesa.

Izricanje presude

Presude Međunarodnog suda se rukovode članom 23 Statuta i pravilom 88 Pravilnika o postupku i dokazima.

Član 23 (1) daje ovlašćenje pretresnim vijećima da izriču presude i odmjeravaju kazne osobama osuđenim za teške povrede međunarodnog humanitarnog prava.

Član 23 (2) omogućuje da presude, odnosno, kazne, budu izrečene javno. One moraju biti donijete većinskom odlukom. Presudu "prati pismeno obrazloženje kojem se mogu dodati izdvojena i suprotna mišljenja".

Pravilo 88 dopunjuje član 23. Potparagraf (B) ovog pravila glasi:

"Ukoliko Raspravno vijeće optuženog proglasi krivim za neko krivično djelo, i iz dokaznog materijala zaključi da je s tim zločinom bilo povezano protuzakonito oduzimanje imovine od strane optuženog, o tome će u svojoj presudi donijeti poseban zaključak. Raspravno vijeće može naložiti restituciju predviđenu pravilom 105".

Nakon izricanja presude, pravilo 99 (A) nalaže da "ukoliko se donese oslobađajuća presuda, optuženi će odmah biti pušten na slobodu". Pravilo 99 (B) nalaže da "ako prilikom izricanja presude tužilac na javnom pretresu obavijesti pretresno vijeće da namjerava podnijeti najavu žalbe, u skladu s pravilom 108, pretresno vijeće može, na zahtjev tužioca izdati nalog za nastavljanje pritvora optuženog".

Kada se optuženi proglasi krivim po jednoj ili više tačaka, odmjeravanje kazne neće uslijediti odmah. Ukoliko bilo koja od strana u postupku podnese žalbu, pretres o odmjeravanju kazne se odlaže do odluke o žalbi.

Žalbeni postupak

Žalbeni postupak je uređen pravilom 25 Statuta i dijelom Sedam Pravilnika (Pravila 107 - 117).

Prema članu 25, Žalbeno vijeće rješava po žalbama osoba koje je osudio Međunarodni sud na sljedećim osnovama: (a) greška u primjeni prava koja obesnažuje odluku; (b) greška u utvrđivanju činjeničnog stanja zbog koje je došlo do neostvarenja pravde.

Prema pravilu 108, strana koja želi da uloži žalbu na presudu (ili izrečenu kaznu) mora u roku od trideset dana sekretaru podnijeti najavu žalbe.
 

*****
Međunarodni krivični sud za bivšu Jugoslaviju

Za više informacija stupite u kontakt s našom Službom za medije/komunikacije
Tel.: +31-70-512-8752; 512-5343; 512-5356 Fax: +31-70-512-5355 - Email: press [at] icty.org
Pratite MKSJ na Twitteru i Youtubeu