Website o naslijeđu Međunarodnog krivičnog suda za bivšu Jugoslaviju

Od zatvaranja MKSJ-a 31. decembra 2017., Mehanizam održava ovaj website u okviru svoje misije očuvanja i promovisanja naslijeđa međunarodnih krivičnih sudova UN-a.

 Posjetite website Mehanizma.

Predmet Tadić: Republici Srpskoj naloženo da pomogne braniocima

SAOPŠTENJE ZA JAVNOST
SEKRETARIJAT
(Isključivo za medije. Nije zvaničan dokument.)
 

Haag, 10. februar 1998.
CC/PIO/289tPredmet Tadić: Republici Srpskoj naloženo da pomogne braniocima

Žalbeno vijeće (u sastavu: sudija Shahabuddeen, predsjedavajući, sudija Cassese, sudija Wang, sudija Nieto Navia i sudija Mumba) je u ponedjeljak, 2. februara 1998. godine izdalo Nalog Republici Srpskoj u vezi s predmetom Tadić.

Ovaj nalog je izdat na zahtjev branioca optuženog o čijoj je molbi da mu se dopusti "da predoči dodatne dokaze" raspravljano tokom javnog pretresa održanog 22. januara i koji je trenutno na razmatranju pred Žalbenim vijećem.

Odbrana je podnijela spisak potencijalnih svjedoka i dokumenata za koje im je potreban pristup. Republici Srpskoj je naloženo da "do 2. marta 1998. godine obavijesti branioce o tačnim mjestima prebivališta" potencijalnih svjedoka i da omogući da oni budu intervjuisani "bez ikakvih ograničenja ili miješanja" tokom perioda od 2. marta do 2. aprila 1998. godine. Osim toga, Republici Srpskoj je naloženo da do 2. marta 1998. omogući braniocima "pristup i, kad to zatraže, dostavi kopije" dokumenata koje traže.

Predmet Čelebići:
Manje povrede nacionalnih pravila pri zapljeni dokaznog materijala ne čine ga neprihvatljivim pred Međunarodnim sudom

U odluci donesenoj 9. februara 1998, Pretresno vijeće IIquater, u sastavu: sudija Karibi-Whyte, predsjedavajući, sudije Odio Benito i Jan, uvrstilo je u predmetni spis nekoliko dokumenata koje je podnijelo tužilaštvo. Podnesene dokumente, među kojima su dva pasoša izdata na ime optuženog Mucića i vojna knjižica HVO-a izdata na njegovo ime, su agenti austrijske policije zaplijenili u Mucićevom stanu u Beču. Branilac optuženog se usprotivio uvrštavanju ovih dokumenata u predmetni spis na osnovu toga što "je jasno utvrđeno da je bilo mnogo nepravilnosti tokom pretresa Mucićevog stana i da su izvršene radnje suprotne austrijskom zakonu".

Pretresno vijeće je zaključilo da "Pravilnik predviđa liberalno i manje tehničko pravilo koje se odnosi na prihvatljivost dokazog materijala. Pravilnik podržava princip da prihvaćeni dokazni materijal ne samo da mora ostati u okviru prihvatljivih normi i dozvoljenih granica vezanih za dijeljenje pravde nego i obezbijediti da prihvatanje dokaznog materijala nije u suprotnosti, odnosno da neće ozbiljno štetiti integritetu postupka (vidi pravilo 95)".

Primjenjujući ovaj opšti zaključak na ovaj predmet, Pretresno vijeće je navelo da "je mišljenja da bi to predstavljalo ozbiljnu prepreku sprovođenju pravde, ukoliko bi se relevantni dokazni materijal koji ima dokaznu vrijednost odbacio samo zbog manjeg kršenja pravila o postupku kojih se Pretresno vijeće ne mora pridržavati".
 

*****
Međunarodni krivični sud za bivšu Jugoslaviju

Za više informacija stupite u kontakt s našom Službom za medije/komunikacije
Tel.: +31-70-512-8752; 512-5343; 512-5356 Fax: +31-70-512-5355 - Email: press [at] icty.org
Pratite MKSJ na Twitteru i Youtubeu